Bestuur en beleid

  Provincieraad

  De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant telt 36 leden. De raad vergadert minstens één keer per maand. De zittingen zijn openbaar.

  Deputatie

  De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie. Ze bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert die beslissingen ook uit.

  Provinciegouverneur

  Wie is de provinciegouverneur? Wat zijn de taken?

  Openbaarheid

  De werking van het provinciebestuur is openbaar. Je kan gebruik maken van je inzagerecht om dossiers in te kijken.

  Bestuursdocumenten

  Bestuursnota's, jaarverslagen, documenten extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's), ...

  Klachten en inbreuken

  Ben je ontevreden over de uitgevoerde handelingen of de werking van onze provinciale diensten? Dan kan je hierover een klacht indienen of een inbreuk melden.

  ProCoRo

  De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening of Procoro, speelt op provinciaal niveau een rol in de totstandkoming van het beleid ruimtelijke ordening.