Openbaarheid

De werking van het provinciebestuur is openbaar. Je kan gebruik maken van je inzagerecht om dossiers in te kijken.

Snel naar

Wat is openbaarheid?

Elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten die de provincie in haar bezit heeft:

 • ter plaatse in te zien.
 • op zijn vraag uitleg te krijgen over documenten.
 • een kopie te krijgen.
 • onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf te laten verbeteren of aanvullen.

Actieve en passieve openbaarheid

Er is een verschil tussen actieve en passieve openbaarheid.

 • Actieve openbaarheid betekent dat een bestuursinstantie uit eigen beweging informatie openbaar maakt. Je vindt een overzicht in onze rubriek bestuursdocumenten.
 • Bij passieve openbaarheid maakt de bestuursinstantie een bestuursdocument openbaar na een schriftelijke aanvraag. Dat gebeurt door inzage te verlenen, een afschrift te verstrekken of uitleg te geven.

Voor welke documenten geldt de openbaarheid?

De openbaarheid geldt voor de bestuursdocumenten die het provinciebestuur in zijn bezit heeft. Je hoeft geen persoonlijk belang aan te tonen. Behalve voor informatie van persoonlijke aard.

Welke documenten?

Alle bestuursdocumenten in het bezit van de provincie in welke vorm ook (tekst, film, video, plan...). Er gelden enkele uitzonderingen. Als een uitzondering van toepassing is op jouw vraag, dan word je daarover verwittigd:

 • Documenten met informatie over het privé-leven.
 • Documenten met informatie die door een derde vrijwillige en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld.
 • Onvolledige of onafgewerkte documenten.
 • Documenten in verband met de taken die de provincie uitoefent in opdracht van andere overheden. Dan gelden de uitzonderingen uit de toepasselijke wetgevingen.

Hoe dien je je aanvraag in?

Je richt je vraag schriftelijk aan de provinciegriffier:

 • Met het webformulier (voorkeur).
 • Of via brief of e-mail. Onderaan vind je de contactgegevens.
 • Of kom naar het provinciehuis en laat je vraag noteren door een ambtenaar.

Beschrijf duidelijke welke documenten je nodig hebt. Je aanvraag mag niet onredelijk of te algemeen geformuleerd zijn. In dat geval verzoeken we jouw vraag opnieuw te formuleren.

Voor een vraag tot aanpassing of verbetering van je persoonlijke gegevens, leg je de nodige bewijsstukken voor.

Hoe verloopt de procedure?

We behandelen jouw aanvraag binnen twintig kalenderdagen. Als je een vraag stelt over een bestuursdocument dat het provinciebestuur niet in haar bezit heeft, dan sturen we jouw vraag door naar de juiste instantie en brengen we je hiervan op de hoogte.

Hoeveel kost het?

Inzage en uitleg is gratis. Aanpassen of verbeteren van informatie is eveneens gratis. Voor kopieën moet soms betaald worden. Je ontvangt de documenten dan na betaling. Je wordt daarover verwittigd.

 • A4-formaat (zwart-wit)

Indien het aantal te kopiëren bladzijden minder dan 20 bedraagt, wordt geen vergoeding gerekend. 
Vanaf 20 te kopiëren bladzijden, bedraagt de vergoeding 0,02 € per kopie.

 • A4-formaat (kleur)

Indien het aantal te kopiëren bladzijden minder dan 20 bedraagt, wordt geen vergoeding gerekend. 
Vanaf 20 te kopiëren bladzijden, bedraagt de vergoeding 0,10 € per kopie.

 • A3-formaat (zwart-wit)

Indien het aantal te kopiëren bladzijden minder dan 10 bedraagt, wordt geen vergoeding gerekend. 
Vanaf 10 te kopiëren bladzijden, bedraagt de vergoeding 0,04 € per kopie.

 • A3-formaat (kleur)

Indien het aantal te kopiëren bladzijden minder dan 10 bedraagt, wordt geen vergoeding gerekend. 
Vanaf 10 te kopiëren bladzijden, bedraagt de vergoeding 0,20 € per kopie.

 • Groter dan A3-formaat (zwart-wit)

0,20 € per kopie.

 • Groter dan A3-formaat (kleur)

1 € per kopie.

 • Plannen

2 tot 5 € per m², afhankelijk van de kostprijs.

 • Informatie op andere dragers wordt ter beschikking gesteld tegen kostprijs.

 

Je kan in beroep gaan

Je kan schriftelijk (brief, e-mail) in beroep gaan binnen de 30 kalenderdagen bij:

Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Departement Kanselarij en Bestuur
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

Tel. secretariaat: 02 553 57 25
openbaarheid [at] vlaanderen.be
 

Nog een vraag over openbaarheid en inzagerecht?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur

openbaarheid [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen