Open data

Wat zijn open data en hoe vraag je deze aan?

Snel naar

Wat zijn open data?

 • Alle informatie of gegevens, in welke vorm ook, waarover de overheid beschikt (= bestuursgegevens/bestuursdocumenten)
 • en die zoveel als mogelijk elektronisch beschikbaar gesteld worden in een open en machinaal leesbaar formaat.

Wat is hergebruik?

Dit is het hergebruiken van bestuursgegevens:

 • voor commerciële doeleinden of niet-commerciële doeleinden (bv. bij de ontwikkeling van eigen webtoepassingen zoals websites en applicaties)
 • maar niet voor hetzelfde doel als datgene waarvoor de provincie Vlaams-Brabant de bestuursgegevens oorspronkelijk heeft geproduceerd.

Als je de bestuursgegevens niet wil hergebruiken, maar enkel bepaalde documenten wil inkijken, uitleg over wenst en/of hier een kopie van wil ontvangen, dan volg je de procedure voor openbaarheid en inzagerecht in bestuursdocumenten.

Welke gegevens komen hiervoor in aanmerking?

Alle bestuursgegevens, die het provinciebestuur in zijn bezit heeft, komen voor hergebruik in aanmerking.

Er gelden enkele uitzonderingen:

 • bestuursgegevens die niet gegeven worden in het kader van de publieke taak van de provincie;
 • bestuursgegevens waarop de provincie niet de nodige rechten heeft om hergebruik toe te staan;
 • bestuursgegevens waarop de uitzonderingen in het kader van openbaarheid en inzagerecht van toepassing zijn;
 • bestuursgegevens waarover de provinciale onderwijsinstellingen beschikken;
 • bestuursgegevens waarover andere culturele instellingen dan musea, bibliotheken en archieven beschikken;
 • gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens en insignes bevatten;
 • persoonsgegevens kunnen slechts hergebruikt worden indien dit verenigbaar is met de geldende regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Als een uitzondering van toepassing is op jouw vraag, brengen wij jou hiervan op de hoogte.

Hoe dien je een aanvraag in?

De aanvraag moet minstens volgende elementen bevatten:

 • Je naam en correspondentieadres
 • Een duidelijke beschrijving van de bestuursgegevens die je nodig hebt
 • De vorm waarin je de bestuursgegevens bij voorkeur ontvangt
 • Een duidelijke beschrijving van het doel waarvoor je de bestuursgegevens wil gebruiken

Je mag jouw aanvraag niet onredelijk of te algemeen formuleren. In dat geval vragen wij je om je vraag te herformuleren.

Hoe verloopt de procedure?

Je krijgt antwoord binnen 20 kalenderdagen na de registratie van jouw vraag bij het provinciebestuur. Die termijn kan – indien nodig – worden verlengd met 20 kalenderdagen. We brengen je in dit geval steeds op de hoogte.

Als je vraag betrekking heeft op bestuursgegevens die wij niet in ons bezit hebben, sturen wij jouw vraag door naar de juiste instantie en brengen we je hiervan op de hoogte.

Hoeveel kost het?

 • Het beschikbaar stellen van gegevens in een online omgeving is in principe gratis.
 • In bepaalde gevallen (bv. bij fysieke beschikbaarstelling op een drager of als gevolg van kosten verbonden aan het anonimiseren van gegevens) rekenen we kosten aan.

De basis van de kostprijsberekening vind je in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering. Als er kosten verbonden zijn aan je vraag, dan brengen we jou hiervan op de hoogte. Je ontvangt de gegevens dan na betaling. Op vraag geven wij ook aan hoe wij de specifieke kosten voor jouw vraag berekenden.

Aan welke voorwaarden is het hergebruik onderworpen?

Het hergebruik van de gegevens uit de bestuursdocumenten van de provincie Vlaams-Brabant is onderworpen aan een aantal voorwaarden, vastgelegd in de vorm van licenties:

 • Ofwel een standaardlicentie voor gratis hergebruik
 • Ofwel een standaardlicentie voor hergebruik tegen vergoeding
 • Ofwel een afwijking van de standaardlicenties door het koppelen van specifieke voorwaarden aan het hergebruik

We bezorgen je steeds de licentie die van toepassing is op je vraag. Als er specifieke voorwaarden van toepassing zijn op je vraag, dan word je daarover verwittigd en bezorgen we je een aangepaste licentie.

Heel wat bestuursgegevens zijn vrij beschikbaar zonder enige formaliteiten. Je kan die opzoeken via de open data-portalen vermeld onderaan deze pagina. Andere gegevens zijn enkel op aanvraag beschikbaar.

Modellicentie voor gratis hergebruik [PDF, 2 blz, 108,09 KB]
Modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding [PDF, 2 blz, 121,62 KB]

In beroep gaan

Je kan in beroep gaan tegen:

 1. een afwijzende beslissing die gebaseerd is op één van de uitzonderingsgronden
 2. de beslissing waarbij het bedrag van de vergoeding voor de terbeschikkingstelling van gegevens wordt vastgesteld
 3. de beslissing waarbij de voorwaarden worden vastgesteld
 4. het niet naleven van de termijn om te antwoorden op aanvragen tot hergebruik of van de termijn waarbinnen de bestuursgegevens ter beschikking gesteld dienen te worden

Het beroep moet schriftelijk (per brief of per e-mail) worden ingediend binnen 30 kalenderdagen bij:

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling hergebruik
Departement Kanselarij en Bestuur
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel. 02 553 57 03

Wetgeving over hergebruik van overheidsinformatie

Als je meer informatie wenst, kan je het het bestuursdecreet II.4, hergebruik van overheidsinformatie en/of het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering raadplegen of contact opnemen met onze diensten.

Nog een vraag over open data?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

hergebruikdata [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.