Privacybeleid

Wij respecteren je privacy volgens de Belgische wet. Je persoonsgegevens worden correct beschermd, verwerkt, doorgegeven of op jouw vraag aangepast.

Snel naar

Bescherming van persoonsgegevens

Het provinciebestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe het provinciebestuur van Vlaams-Brabant omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). De provincie Vlaams-Brabant verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Deze doeleinden zijn:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van een provinciale taak;
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden

De provincie Vlaams-Brabant geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt de provincie Vlaams-Brabant persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen kan je op onderaan deze pagina raadplegen.

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • Recht op inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je per mail naar persoonsgegevens [at] vlaamsbrabant.be (persoonsgegevens[at]vlaamsbrabant[dot]be) een verzoek indienen. Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij deVlaamse toezichtcommissie (link) of de gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlabinvest APB

Het Autonoom ProvincieBedrijf (APB) Vlabinvest zorgt  voor de verwerking van persoonsgegevens en inzage en rechten betreffende eigen persoonsgegevens. Meer informatie vind je in de privacyverklaring van Vlabinvest.

Cookies

De provincie Vlaams-Brabant gebruikt cookies om haar website te analyseren en verbeteren. 

Lees meer over cookies op vlaamsbrabant.be

Webfont tracking

Wij gebruiken een betaalde webfont op deze website. Voor het gebruik van deze dienst wordt het IP-adres van elke bezoeker van deze website aan een externe serviceprovider doorgegeven. De overdracht van een dergelijk IP-adres vindt plaats om de pageviews te tellen en de kostprijs voor het gebruik van deze webfont te berekenen.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Overzicht machtigingen en protocollen

Hoe de bescherming van jouw gegevens wettelijk geregeld is, vind je in de machtigingen en protocollen. Je kan de documenten bekijken en downloaden.

Lees en/of download machtigingen en protocollen

Nog een vraag over ons privacybeleid?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

persoonsgegevens [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.