Procoro

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening of kortweg Procoro, speelt op het provinciale niveau een belangrijke rol in de totstandkoming van het beleid ruimtelijke ordening.

Snel naar

Adviezen aan de provincieraad

De Procoro adviseert de provincieraad over:

  • Het provinciaal ruimtelijk structuurplan voorafgaandelijk aan de voorlopige vaststelling ervan. Zij bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en verleent een gemotiveerd advies over het ontwerp.
  • De provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen op dezelfde wijze als bij het structuurplan.
  • De ontwerpen van provinciale stedenbouwkundige verordeningen.

Adviezen aan de deputatie

Daarnaast geeft de Procoro haar adviezen aan de deputatie:

  • Met betrekking tot het advies van de deputatie n.a.v. het openbaar onderzoek van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
  • De bezwaren en adviezen n.a.v. het openbaar onderzoek van een provinciaal planologisch attest.

Adviezen over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening

De commissie kan ook, zowel door de deputatie als de provincieraad, gevraagd worden een advies uit te brengen over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening.

Meer weten over de Procoro?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.