Klachten en inbreuken

Ben je ontevreden over de uitgevoerde handelingen of de werking van onze provinciale diensten? Dan kan je hierover een klacht indienen. Personeelsleden kunnen inbreuken melden met de procedure klokkenluiden.

Snel naar

Wat is een klacht?

Ben je ontevreden over de werking van onze provinciale diensten of de manier waarop wij onze taak uitvoerde? Dan kan je hierover een klacht indienen.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de wijze waarop de provinciale administratie, in een bepaalde aangelegenheid, heeft gehandeld of zich heeft gedragen. Een handeling van een persoon die werkt onder de verantwoordelijkheid van de provincie wordt beschouwd als een handeling van de provincie.

Wanneer is jouw klacht ontvankelijk?

 • Je moet je naam en adres bekend maken. We behandelen geen anonieme klachten.
 • De feiten waarop de klacht betrekking heeft, moet je duidelijk omschrijven. Wanneer iets onduidelijk of vaag is, vraagt de klachtenbehandelaar jou om extra verduidelijking te geven binnen 10 kalenderdagen nadat de extra verduidelijking werd gevraagd.
 • De klacht moet handelen over een materie waarvoor de provincie Vlaams-Brabant bevoegd is. Heb je een klacht voor een andere instantie, raadpleeg dan de contactgegevens van die instantie.
 • De feiten waarop de klacht betrekking heeft, mogen niet langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
 • De klacht mag niet gaan over feiten waarover je al een klacht hebt ingediend, tenzij nieuwe feiten aan het licht komen.
 • Indien er een gerechtelijke of administratieve procedure is ingezet of voorzien, moet die gevolgd worden.
 • De klacht mag niet handelen over beleidsbeslissingen of beleidsvoornemens.

Verdere details vind je in het klachtenreglement.

Procedure: klacht indienen

Je kan een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen. Als je het formulier volledig hebt ingevuld:

 • krijg je een bevestigingsmelding en komt je klacht terecht bij een klachtenbehandelaar die niet bij de feiten betrokken was waarop de klacht betrekking heeft;
 • onderzoekt de klachtenbehandelaar of je klacht voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden;
 • onderzoekt de behandelaar de klacht binnen 45 kalenderdagen, als je klacht ontvankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is om binnen die termijn de klacht af te handelen, brengen we je hiervan op de hoogte.

Contact: Klachtenambtenaar, tel. 016 26 77 47.

Klokkenluiden of inbreuken melden (door personeelsleden)

Wil je als personeelslid van de provincie Vlaams-Brabant een (vermoeden van) inbreuk door je werkgever melden? Dan geldt voor jou het reglement klokkenluiden.

Personeelsleden nemen contact op via het intern meldkanaal (provinciegriffier)

 • E-mail: klokkenluiden [at] vlaamsbrabant.be (klokkenluiden[at]vlaamsbrabant[dot]be)
 • Tel. 016 26 79 97
 • Fysieke ontmoeting op afspraak
 • Brief onder gesloten omslag met 'Vertrouwelijk' aan:
  Intern meldingskanaal voor klokkenluiden
  Provincieplein 1
  3010 Leuven

Het decreet bepaalt dat je bij voorkeur intern meldt. Toch kan je als personeelslid extern bij Audit Vlaanderen terecht, zonder eerst intern te melden en zonder dat te motiveren als je meent dat de inbreuk intern niet doeltreffend behandeld kan worden, er een risico op represailles bestaat of de provinciegriffier zelf betrokken partij is.

Externen, die een werkrelatie hebben met de provincie (bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten, stagiairs, politieke mandatarissen) kunnen informatie over inbreuken alleen melden bij Audit Vlaanderen, e-mail melding.audit [at] vlaanderen.be (melding[dot]audit[at]vlaanderen[dot]be), tel. 02 553 45 55, of via postadres Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24 1000 Brussel.

Verdere details vind je in het provinciaal reglement klokkenluiden en in het Bestuursdecreet.

Afdeling 6. Klokkenluiden van hoofdstuk 2, titel III van het Bestuursdecreet