Indienen van een beroep tegen een omgevingsvergunning

Op zoek naar meer informatie over het indienen van een beroep tegen een omgevingsvergunning bij de provincie Vlaams-Brabant?

Snel naar

Omgevingsdecreet

Op 27 november 2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over de omgevingsvergunning van 23 april 2014. Dit besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016 en trad in werking op 23 februari 2017.

Vanaf 1 januari 2018 is dit voor alle nieuwe aanvragen van toepassing in alle Vlaams-Brabantse gemeenten.

Beroepsprocedure omgevingsvergunning

Tegen elke beslissing of uitblijven van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen van een omgevingsvergunningsaanvraag kan beroep ingesteld worden bij de deputatie.

Wie kan beroep instellen?

 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
 • het betrokken publiek (vb. aanpalende buur, een vereniging met rechtspersoonlijkheid);
 • de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018);
 • de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie (inwerkingtreding nog te bepalen).

Termijn om beroep in te stellen

Indienen van het beroep moet gebeuren binnen 30 dagen:

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 • de dag na de eerste dan van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Opgelet! Hou er rekening mee dat wanneer de 30ste dag op een zaterdag of zondag valt, de termijn NIET verlengd wordt naar de eerstvolgende werkdag.

Dossiertaks bij een beroep

Je betaalt een dossiertaks bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

 • De dossiertaks bedraagt € 100.
 • Voeg een bewijs van betaling van de dossiertaks toe bij het beroepschrift.

Betaal de dossiertaks op volgende rekening:

 • IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB
 • Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
 • Verplichte mededeling: “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam indiener van het beroep”.

Nog een vraag over een omgevingsvergunning?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

omgevingsvergunning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.