Ik ben aanvrager/exploitant. Hoe dien ik beroep in?

Indienen van een beroep tegen een omgevingsvergunning. Ik ben aanvrager/exploitant. Hoe dien ik beroep in?

Snel naar

Termijn

Indienen van het beroep moet gebeuren binnen 30 dagen:

 • De dag na de datum van de betekening van de bestredenbeslissing.
 • De dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend wordt geweigerd.

Beveiligde zending

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid via een beveiligde zending ingediend worden:

 • Analoog (aangetekend of tegen ontvangstbewijs):
  De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
  t.a.v. dienst vergunningen
  Provincieplein 1
  3010 Leuven

Op straffe van onontvankelijkheid bevat het beroepschrift

 1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener
 2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van deze beslissing
 3. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld
 4. je vraag om gehoord te worden

Afschrift aan het college van burgemeester en schepenen

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

 1. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
 2. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt

Dossiertaks

Een dossiertaks is verschuldigd bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

De dossiertaks bedraagt € 100,00. Een bewijs van betaling van de dossiertaks wordt bij het beroepschrift gevoegd:

De dossiertaks is verschuldigd op rekening van de provincie op het rekeningnummer:

 • Rekeningnr.
  IBAN: BE55 091021632544  BIC:GKCCBEBB
 • Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010Leuven
 • Verplichte mededeling: “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam indiener van het beroep”.

Ontvankelijkheidsonderzoek

Binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van het indienen van een beroep wordt aan de beroepsindiener het resultaat van het onderzoek meegedeeld.

Termijn van 60 of 120 dagen

De deputatie zal binnen een termijn van 60 dagen volgend op de dag van volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring, een beslissing nemen over uw beroep indien deze de vereenvoudigde procedure doorliep bij het college van burgemeester en schepen en binnen een termijn van 120 dagen voor de overige gevallen. In geval van samenvoeging van meerdere beroepen over eenzelfde dossier start deze termijn de dag volgend op de datum van het laatste ontvankelijk bevonden beroep.

Vraag om gehoord te worden

Indien een beroepsindiener wenst gehoord te worden, moet dit op straffe van verval vermeld zijn in het beroepschrift.

Nog een vraag over een omgevingsvergunning?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

omgevingsvergunning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.