Ik ben lid van het betrokken publiek. Hoe dien ik beroep in?

Ik ben een lid van het betrokken publiek (bijvoorbeeld aanpalende buur, een vereniging met rechtspersoonlijkheid, ...). Hoe dien ik een beroep in tegen een omgevingsvergunning?

Snel naar

Wie is het betrokken publiek?

Betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn.

Termijn

Indienen van het beroep moet gebeuren binnen 30 dagen:

 • de dag na de eerste dan van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Beveiligde zending

Het beroepschrift moet, op straffe van onontvankelijkheid, via een beveiligde zending worden ingediend:

 • Analoog (aangetekend of tegen ontvangstbewijs):
  De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
  t.a.v. dienst vergunningen
  Provincieplein 1
  3010 Leuven

Op straffe van onontvankelijkheid bevat het beroepschrift

 1. de naam, de hoedanigheid en hetadres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en e-mailadres
 2. de identificatie van de bestreden beslissingen van het onroerend goed,de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van deze beslissing
 3. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt
 4. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of de bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden
 5. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld
 6. uw vraag om gehoord te worden

Afschrift aan het college van burgemeester en schepenen en aan de aanvrager van de vergunning

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

 1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
 2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
 3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Dossiertaks

Je betaalt een dossiertaks bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

 • De dossiertaks bedraagt € 100.
 • Voeg een bewijs van betaling van de dossiertaks toe bij het beroepschrift.

Betaal de dossiertaks op volgende rekening:

 • IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB
 • Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
 • Verplichte mededeling: “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam indiener van het beroep”.

Omschrijving hinder en belang

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is, geeft hij een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt evenals van het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of de bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid

Indien de indiener van het beroep een vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid betreft, bevat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen die door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad alsook een afschrift van de statuten van de vereniging.

Ontvankelijkheidsonderzoek

Binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van het indienen van een beroep wordt aan de beroepsindiener het resultaat van het onderzoek meegedeeld.

Termijn van 60 of 120 dagen

De deputatie zal binnen een termijn van 60 dagen volgend op de dag van volledigheids -en ontvankelijkheidsverklaring, een beslissing nemen over uw beroep indien deze de vereenvoudigde procedure doorliep bij het college van burgemeester en schepen en binnen een termijn van 120 dagen voor de overige gevallen. In geval van samenvoeging van meerdere beroepen over eenzelfde dossier start deze termijn de dag volgend op de datum van het laatste ontvankelijk bevonden beroep.

Vraag om gehoord te worden

Indien een beroepsindiener wenst gehoord te worden, moet dit op straffe van verval vermeld zijn in het beroepschrift.

Belangrijk bericht voor de aanvrager / exploitant

Ingeval de beroepsindiener gevraagd heeft om gehoord te worden zal de aanvrager eveneens worden gehoord. Ingeval de beroepsindiener niet gevraagd heeft om gehoord te worden, moet de vergunningsaanvrager dit zelf doen en dit binnen een termijn van 14 dagen nadat hij het afschrift van het beroepschrift heeft ontvangen.

Nog een vraag over een omgevingsvergunning?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

omgevingsvergunning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.