Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vragen, openbaarheid en klachten  > Openbaarheid

Openbaarheid en inzagerecht

Wat is openbaarheid?

Elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten die de provincie in haar bezit heeft

 • ter plaatse in te zien.
 • op zijn vraag uitleg te krijgen over de documenten.
 • een kopie te krijgen.
 • onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf te laten verbeteren of aanvullen.

Voor welke documenten geldt de openbaarheid?

De openbaarheid geldt voor de bestuursdocumenten die het provinciebestuur in zijn bezit heeft. Je hoeft geen persoonlijk belang aan te tonen. Behalve voor informatie van persoonlijke aard.

Welke documenten?

Alle bestuursdocumenten in het bezit van de provincie in welke vorm ook (tekst, film, video, plan, ...).
Er gelden enkele uitzonderingen. Als een uitzondering van toepassing is op jouw vraag, dan word je daarover verwittigd:
 • Documenten met informatie over het privé-leven.
 • Documenten met informatie die door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld.
 • Onvolledige of onafgewerkte documenten.
 • Documenten in verband met de taken die de provincie uitoefent in opdracht van andere overheden. Dan gelden de uitzonderingen uit de toepasselijke wetgevingen.

Hoe dien je je aanvraag in?

Je richt je vraag schriftelijk aan de provinciegriffier:

 • Via het webformulier (voorkeur)
 • Of via brief of e-mail. Onderaan vind je de contactgegevens.
 • Je kan ook naar het provinciehuis komen en je vraag laten noteren door een ambtenaar. 

Beschrijf duidelijk welke documenten je nodig hebt. Je aanvraag mag niet onredelijk zijn of te algemeen geformuleerd zijn. In dat geval zal je gevraagd worden om je vraag opnieuw te formuleren.

Voor een vraag tot aanpassing of verbetering van je persoonlijke gegevens, leg je de nodige bewijsstukken voor.

Hoe verloopt de procedure?

We behandelen jouw aanvraag binnen twintig kalenderdagen. 
Als je een vraag stelt over een bestuursdocument dat het provinciebestuur niet in haar bezit heeft, dan sturen we jouw vraag door naar de juiste instantie en brengen we je hiervan op de hoogte.

Hoeveel kost het?

Inzage en uitleg is gratis. Aanpassen of verbeteren van informatie is eveneens gratis. Voor kopieën moet soms betaald worden. Je ontvangt de documenten dan na betaling. Je wordt daarover verwittigd.

 • A4-formaat (zwart-wit)
  Indien het aantal te kopiëren bladzijden minder dan twintig bedraagt, wordt geen vergoeding gerekend.
  Vanaf twintig te kopiëren bladzijden, bedraagt de vergoeding 0,02 euro per kopie. 
 • A4-formaat (kleur)
  Indien het aantal te kopiëren bladzijden minder dan twintig bedraagt, wordt geen vergoeding gerekend.
  Vanaf twintig te kopiëren bladzijden, bedraagt de vergoeding 0,10 euro per kopie.
 • A3-formaat (zwart-wit)
  Indien het aantal te kopiëren bladzijden minder dan tien bedraagt, wordt geen vergoeding gerekend.
  Vanaf tien te kopiëren bladzijden, bedraagt de vergoeding 0,04 euro per kopie. 
 • A3-formaat (kleur)
  Indien het aantal te kopiëren bladzijden minder dan tien bedraagt, wordt geen vergoeding gerekend.
  Vanaf tien te kopiëren bladzijden, bedraagt de vergoeding 0,20 euro per kopie.
 • Groter dan A3-formaat (zwart-wit)
  0,20 euro per kopie. 
 • Groter dan A3-formaat (kleur)
  1,00 euro per kopie. 
 • Plannen
  2,00 tot 5,00 euro per m², afhankelijk van de kostprijs.
 • Informatie op andere dragers wordt ter beschikking gesteld tegen kostprijs.

Je kan in beroep gaan

Je kan schriftelijk (brief, e-mail) in beroep gaan binnen de 30 kalenderdagen bij:

 • Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
  Departement Kanselarij en Bestuur
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  Tel. secretariaat: 02 553 57 25
  openbaarheid@vlaanderen.be

Extra informatie

Contact

Openbaarheid en inzagerecht, Tel. 016 26 71 03, openbaarheid@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Provinciegriffier

Externe websites

De Vlaamse regelgeving over toegang tot bestuursdocumenten

Naar boven