Zelf werken aan een waterloop

Je hebt een machtiging nodig als je werken wilt uitvoeren aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie.

Snel naar

Wanneer heb je een machtiging nodig voor werken aan waterlopen?

Wil je werken uitvoeren aan een waterloop? Dan heb je een machtiging van de waterbeheerder nodig. Voor waterlopen van de tweede categorie is dat de provincie (behalve binnen het ambtsgebied van wateringen). 

Ga na wie waterbeheerder is via het geoloket "atlas der waterlopen".

Als de werken een omgevingsvergunning vereisen en de provincie gaf een gunstig advies bij de omgevingsvergunningaanvraag geldt dit ook als machtiging.

In volgende gevallen vraag je aan de provincie een afzonderlijke machtiging voor werken aan een waterloop van tweede categorie:

 • De werken vereisen geen omgevingsvergunning.
 • De werken vereisen een omgevingsvergunning, maar een gunstig advies van de provincie ontbreekt.
 • De werken vereisen een omgevingsvergunning, je verkreeg gunstig advies van de provincie, maar de voorwaarden die de provincie oplegde in het gunstig advies werden niet opgenomen in de omgevingsvergunning.

Zelf meehelpen om wateroverlast te voorkomen

Via nuttig gebruik, buffering en infiltratie van het hemelwater dat op je perceel terechtkomt, kan je meehelpen wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

 • Opvang en nuttig gebruik 
  Opvang en nuttig gebruik van hemelwater voor laagwaardige toepassingen (bijvoorbeeld toiletspoeling, tuin) zal je drinkwaterverbruik terugschroeven.
 • Regenwatertank als buffer
  Je regenwatertank doet tevens dienst als buffer bij regenval.
 • Infiltratie
  Een infiltratievoorziening zorgt voor aanvulling van het grondwater met het opgevangen regenwater en voor beperking van afvoer van regenwater langs rioleringen.

Je woning kan niet op het rioleringsnetwerk worden aangesloten?

Je woning is zo afgelegen dat ze niet op het rioleringsnetwerk kan worden aangesloten. Er ligt met andere woorden geen riolering in jouw straat.

 • Controleer het zoneringsplan dat aangeeft of er riolering wordt voorzien:
  Ga naar het geoloket zonerings- en uitvoeringsplannen voor de waterzuiveringsinfrastructuur van de VMM.
 • Als je woning niet kan worden aangesloten op het rioleringsnetwerk, sta je zelf in voor de zuivering van je afvalwater via een IBA (individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie). 
  Je gemeente kan je hierover meer informatie geven.

Nog een vraag over werken uitvoeren aan een waterloop?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

water [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.