Infrastructurele ingrepen voor stappers en trappers op prioritaire schoolroutes

Subsidie voor gemeenten en scholen die ingrepen willen uitvoeren aan de infrastructuur in de schoolomgeving of aan belangrijke schoolroutes.

Snel naar

Wat?

Het doel van de subsidies is om duurzame woon-schoolverplaatsingen aan te moedigen. Daarom worden alleen ingrepen gesubsidieerd die verplaatsingen met de fiets en te voet stimuleren. 

Ingrepen om de schoolomgeving of schoolroutes veiliger te maken maar die autoverplaatsingen aanmoedigen of in stand houden (bijv. kiss-and-rides) komen in principe niet in aanmerking voor subsidiëring.

De ingrepen die je voorziet:

 • Bevorderen de verkeersveiligheid voor stappers en trappers.
 • Bevorderen duurzame woon-schoolverplaatsingen te voet of met de fiets.
 • Passen in een integrale aanpak: er wordt door provincie, gemeente en school gezamenlijk een gedetailleerde knelpuntennota opgemaakt en een maatregelenpakket uitgewerkt.

De provincie subsidieert 80% van de kostprijs met een maximum van 50.000 euro per dossier en een minimum van 5.000 euro per dossier.

Tip! Enkele voorbeelden van eerder goedgekeurde infrastructurele ingrepen:

 • Een buurt- of voetweg die een belangrijke schakel vormt in de woon-schoolroutes heropenen of herwaarderen.
 • Een oversteekplaats beveiligen of verkorten.
 • Geleidende en beschermende infrastructuur aanleggen.
 • Een voetgangerszone inrichten.
 • Verlaagde boordstenen op fietsroutes plaatsen.
 • Een fietsenstalling bouwen.
 • Een (tijdelijke) schoolstraat inrichten of signaliseren.

Voor wie?

 • Gemeentebesturen Vlaams-Brabant
 • Scholen (incl. secundaire scholen) Vlaams-Brabant

Procedure

 1. Neem contact op met de dienst Mobiliteit om je te begeleiden door de voorbereidende stappen.
  • Opmaak knelpuntenanalyse door school, gemeente en provincie
  • Opmaak integraal maatregelenpakket
  • Raming en indienen subsidieaanvraag
 2. Dien je volledige aanvraagdossier digitaal in.

Let op! Doorheen heel het proces wordt er inspraak voorzien voor alle betrokken actoren (schoolteam, leerlingen, ouders, buurtbewoners, gemeente, politie, …).

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

mobiliteit [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.