Rol van de provincie

De provincie Vlaams-Brabant is een democratisch streekbestuur ten dienste van haar burgers.

Snel naar

Missie, visie en waarden

Missie

De provincie Vlaams-Brabant werkt als modern streekbestuur actief aan de duurzame ontwikkeling van de regio voor alle inwoners.

Visie

De provincie Vlaams-Brabant heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als een economisch sterke, internationaal gerichte en duurzame regio. Het provinciebestuur werkt hiervoor een innovatief en efficiënt beleid uit. Ze doet dit samen met de gemeenten, organisaties en burgers. Het doel is het welzijn en de levenskwaliteit van alle inwoners te bevorderen.

Waarden en principes

 • Klantgericht
  Onze klanten zijn de inwoners, de verenigingen en de gemeenten. 
  We werken met respect en vriendelijkheid ten opzichte van de klant. We denken met hen mee en zorgen voor een snelle dienstverlening. Maar het algemeen belang van onze regio primeert.
 • Betrouwbaar
  Het provinciebestuur is een democratisch bestuur met een duidelijke beleidsvisie. Dit betekent dat wij als een transparante organisatie werken en waken over rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De burger, de verenigingen en de gemeenten kunnen erop rekenen dat we op een correcte en integere manier werken.
 • Betrokken
  Het provinciebestuur en zijn medewerkers zijn betrokken bij hun opdrachten. Zij leven en denken mee met de behoeften van hun klanten. Ze zijn gemotiveerd om hen ten dienste te zijn en ze hebben een grote maatschappelijke betrokkenheid.
 • Doelmatigheid 
  Het provinciebestuur wil haar doelstellingen op een efficiënte manier bereiken.

De provincie en andere overheden

Hoeveel gemeenten en administratieve arrondissementen telt Vlaams-Brabant? 

Vlaams-Brabant telt 65 steden en gemeenten, verdeeld over 2 arrondissementen:

 • het arrondissement Halle-Vilvoorde;
 • het arrondissement Leuven.

De stad Leuven is provinciehoofdplaats.

De provinciegouverneur als vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid heeft de controle op lokale besturen toevertrouwd aan de provinciegouverneur. Vlaamse ambtenaren van het Agentschap voor Binnenlands bestuur afdeling Vlaams-Brabant ondersteunen de provinciegouverneur in deze taak.

De provinciegouverneur als vertegenwoordiger van de federale overheid
De federale overheid heeft een aantal opdrachten toevertrouwd aan de provinciegouverneur. Het gaat om taken in verband met politie, openbare orde, noodplanning en noodhulpverlening. Federale ambtenaren van de afdeling Vlaams-Brabant ondersteunen de provinciegouverneur in deze taken. 

Waarom heeft Vlaams-Brabant ook een adjunct van de gouverneur?
De Franstalige adjunct van de gouverneur houdt toezicht op het taalgebruik in de (faciliteiten)gemeenten. De huidige adjunct van de gouverneur is Valérie Flohimont. De adjunct van de gouverneur maakt geen deel uit van het provinciebestuur. Haar dienst bevindt zich in het Provinciehuis in Leuven.
Deze functie werd gecreëerd bij de splitsing van de provincie Brabant en dient als Franstalig tegengewicht voor de Nederlandstalige provinciegouverneur. 
Brussel heeft een Nederlandstalige vice-gouverneur als tegengewicht voor de Franstalige gouverneur van Brussel.

Gebiedsgericht streekbestuur en het provinciedecreet

Waarom gebiedsgericht werken?
Er zijn taken waarvan de uitvoering samenwerking vraagt van verschillende bestuursniveaus, zoals de Vlaamse overheid, de provincie en/of de gemeente.
Andere taken overschrijden dan weer verschillende beleidsdomeinen, zoals water, mobiliteit en ruimtelijke planning.
Daarom is het goed dat er een partner is die de versnipperde bevoegdheden van anderen kan samenbrengen om een gezamenlijke oplossing te bedenken.

Wat zegt het provinciedecreet?
Het provinciedecreet bevat bepalingen over de werking van de provincie maar omschrijft ook wat de provinciale belangen precies inhouden:

 • Bovenlokale taakbehartiging die aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie
 • Ondersteunende taken op verzoek van andere overheden
 • Gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder rechtspersoonlijkheid, binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse regering

Nog een vraag over de rol van het provinciebestuur?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

info [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.