Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant - LOODS 68

Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant staat in voor een professionele en kwalitatieve opvang, bewaring en beheer van erfgoed uit de provincie.

Snel naar

Welk erfgoed bewaart het erfgoeddepot?

Hoe worden cultuurgoederen en onroerend-erfgoedelementen opgenomen?

Enkel cultuurgoederen en onderdelen van waardevolle of beschermde gebouwen in restauratie worden opgenomen.

 • Bij de opname wordt een bewaargevingsovereenkomst ondertekend.
 • De opname van de cultuurgoederen is kosteloos voor 2 jaar. Nadien wordt een marktconforme prijs aangerekend.
 • De bewaargever staat in voor het transport van de cultuurgoederen en de adequate verpakking voor transport en opslag. Voor het transport wordt indien nodig een conditierapport opgesteld door de bewaarnemer. Deze conditiecontrole is kosteloos en wordt uitgevoerd door Monumentenwacht. Na aankomst in het depot worden de cultuurgoederen opnieuw geïnspecteerd op hun conditie.
 • Bij de beëindiging van de opname van de cultuurgoederen sluit de bewaargever een lidmaatschap af bij Monumentenwacht. Vervolgens laat de bewaargever een inspectie uitvoeren in de ruimte en plaats waar de cultuurgoederen worden teruggeplaatst. Dit om de continuïteit van de meest geschikte bewaaromstandigheden te verzekeren.

Kostprijs

 • Gratis
  • de bewaring van archeologische ensembles
  • de opvang van cultuurgoederen van openbare besturen gedurende 2 jaar.
 • Te betalen kosten
  • eventuele conservatiebehandelingen die noodzakelijk zijn voor een veilige en duurzame opvang van het ensemble of de cultuurgoederen

 

Publiekswerking

De bewaarde collecties en de onderzoeksresultaten staan ter beschikking van wetenschappers en het brede publiek.

Tentoonstellingen
Wil je artefacten, ecofacten of onderzoeksdocumentatie ontlenen voor een tentoonstelling? De depotbeheerder legt de afspraken vast tussen de bruikleengever en de bruikleennemer.

Onderzoek
Zoek je een onderwerp voor een bachelor- of masterpaper of andere? Op basis van de onderzoeks- en assessmentrapporten helpt de depotbeheerder je graag op weg. Ook bachelor-en masterstudenten zijn welkom in het depot voor hun stage.

Depotregister
Dit depotregister is een overzicht van de archeologische ensembles die bewaard worden in het erfgoeddepot. Bij elke opgraving of vooronderzoek kan je via een link het onderzoeksrapport raadplegen of nagaan uit welk dorp, stad en periode de vondsten afkomstig zijn. Het depotregister wordt steeds bijgewerkt, mocht je een fout of verkeerde verwijzing opmerken, kan je dit doorgeven via erfgoeddepot [at] vlaamsbrabant.be (erfgoeddepot[at]vlaamsbrabant[dot]be).

Raadpleeg het depotregister

 

Raadpleging van collecties - Maak een afspraak
Richt je aanvraag minimaal 1 week vooraf via erfgoeddepot [at] vlaamsbrabant.be (erfgoeddepot[at]vlaamsbrabant[dot]be) of via Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant, p/a dienst erfgoed, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Beschrijf het doel van je bezoek en geef indien van toepassing, een korte beschrijving van het onderzoeksproject.

Het erfgoeddepot en zijn atelier zijn niet vrij toegankelijk voor individuele bezoekers.

Infrastructuur

Depotwijzer.be

Depotwijzer.be biedt gestructureerde informatie over de geïntegreerde risicobeheersing van de erfgoedcollecties die we willen bewaren.

Hoe wordt een archeologisch ensemble opgenomen?

Wat

Als eigenaar van een archeologisch ensemble ben je volgens het Onroerenderfgoeddecreet (art. 5.2.1.) verplicht om dit als één geheel te bewaren, in goede staat te houden en beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Je kan hiervoor terecht in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant, in beheer van de provincie Vlaams-Brabant en officieel erkend volgens bovengenoemd decreet.

Bewaren en beheren
Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant voorziet in de opvang van die ensembles uit Vlaams-Brabant, waarvoor dicht bij de vindplaats geen adequate opvang mogelijk is. Het depot staat garant voor een correcte bewaring van het ensemble. Bovendien voorziet een opname erin dat de informatie over het ensemble toegankelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en het brede publiek. Een bruikleenovereenkomst tussen de provincie en de uitlener regelt de afspraken.

Procedure

 1. STAP 1.  Ten vroegste bij de start van het vooronderzoek (zonder ingreep in de bodem) richt je een aanvraag via het aanmeldingsformulier aan het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant. De depotbeheerder neemt een princiepsbeslissing en bezorgt je vervolgens de aanvaardingsvoorwaarden. Je krijgt tevens een lijst van materiaalsoorten en hun bewaarcategorieën.
 2. STAP 2. Na het archeologisch onderzoek bezorg je de vondstdocumentatie en de archeologienota of het archeologierapport aan het Onroerend Erfgoeddepot.
 3. STAP 3. Als na controle hiervan door de depotbeheerder blijkt dat deze voldoen aan de aanvaardingsvoorwaarden, draag je het archeologisch ensemble als één geheel over aan het depot op een vooraf afgesproken moment. Bij deze voorlopige aanvaarding bepaalt de depotbeheerder de termijn van controle van de levering.
 4. STAP 4. Na definitieve aanvaarding maakt de depotbeheerder een bruikleenovereenkomst op.

Voorwaarden

Voorwaarden tot opname:

 • het ensemble is afkomstig van het grondgebied van de provincie;
 • de bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie is bij aanlevering minimaal uitgewerkt en beschreven en vergezeld van een standaardrapport, conform de geldende decretale verplichtingen.
 • het ensemble neemt niet meer dan 1/10de van de beschikbare depotruimte in;
 • het ensemble overschrijdt de draagkracht of de verantwoordelijkheid niet;
 • de specifieke bewaaromstandigheden die de vondsten vragen kunnen in het depot gegarandeerd worden;
 • de uitlener verklaart zich akkoord met de aanbevelingen inzake (her)verpakking en de nodige behandelingen: de vondsten dienen verpakt te zijn volgens de regels van ‘Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie (versie 4.0)’, De vondsten worden aangeleverd in polyethyleen bakken van euronormformaat en de vondsten moeten uitgesplitst zijn per bewaarcategorie (zie ook formulier ‘Opname-archeologisch-ensemble-aanvraag’).

De Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie bepaalt de vereisten voor aanlevering betreffende materiaal, verpakking, opgravingsdocumenten en het overdrachtsdossier.

De uitlener biedt het ensemble aan in bruikleen aan de provincie Vlaams-Brabant. De afspraken worden geregeld in een bruikleenovereenkomst.

Kostprijs

De opname van archeologische ensembles is kosteloos. Eventuele noodzakelijke (her)verpakking en conservatiebehandelingen zijn wel voor rekening van de eigenaar.

Nog een vraag over het erfgoeddepot?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

erfgoeddepot [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Nieuwsbrief Erfgoed

Ontvang maandelijks nieuws over monumentenzorg, depotwerking, archeologie en geschiedenis. Lees over lopende en aankomende activiteiten, projecten, subsidies, tentoonstellingen en onderzoek.