Indienen van een omgevingsaanvraag in eerste aanleg

Op zoek naar meer informatie over het indienen van een omgevingsaanvraag in eerste aanleg bij de provincie Vlaams-Brabant?

Snel naar

Omgevingsdecreet

Op 27 november 2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over de omgevingsvergunning van 23 april 2014. Dit besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016 en trad in werking op 23 februari 2017. Vanaf 1 januari 2018 is dit in alle gemeenten van toepassing. Met dit decreet worden volgende aanvragen via één procedure behandeld:

 1. de aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen;
 2. verkavelingsaanvraag;
 3. de aanvragen voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten;
 4. de aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten;
 5. de aanvragen voor wijzigingen van de vegetatie, vermeld in artikel 9bis, §7, en artikel 13, §4 en §5, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

De aanvragen worden ingediend bij één digitaal loket: “het omgevingsloket", waarna - indien opgelegd - één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Eerste aanleg - Je dient je omgevingsaanvraag in bij de provincie via het digitaal omgevingsloket!

Volgende aanvragen kunnen in eerste aanleg ingediend worden bij de provincie Vlaams-Brabant:

 • Aanvragen die volgens de indelingslijst betrekking hebben op een klasse I-bedrijf en alle ingrepen aan deze bedrijven (wijziging van de voorwaarden, overdracht, omzetting onbepaalde duur, bijstellingen, meldingen…) met inbegrip van de hiermee verbonden stedenbouwkundige handelingen.
  (meer informatie vind je in het omgevingsloket van de Vlaamse overheid)
 • Projecten die voorkomen op de lijst van provinciale projecten, zoals vastgesteld bij  besluit van 13 februari 2015.
  (meer informatie vind je in het omgevingsloket van de Vlaamse overheid)
 • Projecten op het grondgebied van twee of meer gemeenten.

Dossiervergoeding - eerste aanleg

Dien je een aanvraag of bijstelling in? Dan betaal je als indiener een dossiervergoeding.

De dossiervergoeding bedraagt:

 • € 400,00 voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure doorloopt met een MER (milieueffectenrapport) en/of een OVR (omgevingsveiligheidsrapport).
 • € 250,00 voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure doorloopt zonder MER of OVR.
 • € 100,00 voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de vereenvoudigde procedure doorloopt of een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning.

Er is één dossiervergoeding verschuldigd per aanvraag. Als de aanvraag zowel een aanvraag betreft volgens de gewone procedure als een verzoek tot bijstelling omvat, wordt het hoogste tarief aangerekend.

Je betaalt de dossiervergoeding vóór je je aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning indient.

Je schrijft het bedrag over op het rekeningnummer:

 • IBAN: BE55 0910 2163 2544
 • BIC: GKCCBEBB
 • Op naam van de Provincie Vlaams-Brabant - diverse ontvangsten - Provincieplein 1 - 3010 Leuven met vermelding van “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam indiener van de aanvraag of het verzoek.

Opgelet:

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de dossiervergoeding:

 • € 500 voor dossiers in eerste aanleg die worden behandeld via de gewone procedure (aanvragen en bijstellingen)
 • € 250 voor dossiers in eerste aanleg die worden behandeld via de vereenvoudigde procedure
 • € 50 voor meldingen (overdrachten, stopzettingen,…)

Nog een vraag over een omgevingsvergunning?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

omgevingsvergunning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.