Veelgestelde vragen over sollicitaties

Wat kan je verwachten van je sollicitatieprocedure, schriftelijke en mondelinge proef, eindbeoordeling, …? Hieronder krijg je een overzicht van de veelgestelde vragen. Zit jouw vraag er niet tussen? Stuur een e-mail naar vacatures [at] vlaamsbrabant.be (vacatures[at]vlaamsbrabant[dot]be)

Snel naar

Kan ik nog solliciteren na de inschrijvingstermijn?

Neen. Rond jouw sollicitatie af ten laatste vóór de uiterste inschrijvingsdag.

Krijg ik altijd een antwoord op mijn sollicitatie?

Ja. Je ontvangt van ons altijd een antwoord. Ook als we jouw kandidatuur niet meenemen.

Wanneer ontvang ik een uitnodiging voor de proeven?

 • Je ontvangt ten laatste 2 weken na de inschrijvingsperiode een e-mail.
 • Ontving je nog geen uitnodiging en de datum van de eerste selectieronde nadert?  Check je spam of ongewenste mail of contacteer ons op 016 26 77 04.

Hoe verloopt de selectie voor een job?

Een selectie bestaat uit:

 • Preselectie (optioneel)
 • Niveautest (optioneel)
 • Schriftelijke of een praktische proef, een thuisopdracht of een screening (optioneel)
 • Selectiegesprek
 • Assessment (enkel voor leidinggevende functies)

 

Hieronder vind je meer uitleg over de verschillende onderdelen:

De preselectie (optioneel)

 • Preselectie op basis van screening van het sollicitatieformulier
  • De jury beoordeelt de antwoorden die je hebt gegeven op de vragen in het online sollicitatieformulier. 
  • De kandidaten van wie de profielen het best aansluiten op de vacature, nodigen we uit voor een eerste selectieproef. De jury ziet jouw cv in deze fase niet.
 • Preselectie op basis van een schriftelijke test
  • Bestaat meestal uit een twintigtal meerkeuzevragen of vragen met een kort antwoord.
  • Op dezelfde dag als de uitgebreide schriftelijke proef.
  • Gaat over het vakgebied en over de provincie/het provinciebestuur.
  • Als je slaagt in de preselectie, verbetert de jury jouw schriftelijke proef.

De niveautest (optioneel)

 • Een extern selectiekantoor neemt de niveautest af.
 • Je ontvangt via mail een link voor de test en een deadline tegen wanneer je de test moet invullen.
 • Ben je geslaagd, dan ontvang je via mail de uitnodiging voor de eerste selectieproef.

De schriftelijke of praktische proef (optioneel)

 • Duur schriftelijke proef: maximum 3 uur
 • Duur praktische proef: afhankelijk van de aard en het aantal opdrachten
 • De vragen houden rechtstreeks verband met de functie.
 • Beoordelen van schriftelijke communicatievaardigheden, vakkennis, probleemoplossend gedrag, gestructureerd en logisch denken,... 
 • In de praktische proef testen we vaardigheden die je in de dagdagelijkse praktijk van de functie nodig hebt.
 • Ben je geslaagd (min. 25/50), dan nodigen we je uit voor het selectiegesprek 

De screening (optioneel)

 • De jury beoordeelt jouw kandidatuur op basis van de antwoorden die jij gaf op de vragen in het online sollicitatieformulier (vb. rond motivatie, affiniteit, ervaring, opleidingen, vaardigheden,…).
 • Sluit jouw kandidatuur aan op de vacature, dan nodigen we je uit voor het selectiegesprek.
 • De jury krijgt jouw cv alleen te zien als je wordt toegelaten tot het selectiegesprek.

De thuisopdracht (optioneel)

 • Je ontvangt de opdracht samen met je uitnodigingsmail.
 • De opdracht is een case of worksample.
 • Deze opdracht bereid je thuis voor en presenteer je tijdens het selectiegesprek. 
 • Je bepaalt zelf hoe je te werk gaat en hoeveel tijd je aan deze opdracht spendeert.
 • Je bezorgt ons de uitgewerkte thuisopdracht voor de deadline.
 • De jury stelt tijdens het selectiegesprek vragen over de thuisopdracht en peilt hiermee naar jouw competenties.
 • Als je de thuisopdracht niet (tijdig) bezorgt, dan kan je niet meer deelnemen aan de verdere selectie.

Het selectiegesprek

 • Het is een gedragsgericht interview van 45 à 60 minuten met de jury. 
 • De jury vraagt naar voorbeelden uit je (arbeids)verleden. We bespreken hoe jij je gedraagt in specifieke situaties. 
 • De jury peilt naar je motivatie, ervaring en competenties.
 • Je krijgt eventueel een case of je bespreekt jouw schriftelijke proef.

 

  Wanneer ben ik geslaagd?

  • Behaal je minstens 25/50 voor elke proef en heb je in totaal minstens 60/100, dan kom je in de wervingsreserve.
  • De punten van de preselectie tellen niet mee in het totaal.
  • We maken een rangschikking op basis van alle resultaten. We bieden de functie aan in volgorde van deze rangschikking.

  Hoe kan ik me voorbereiden?

  • Leer niets uit het hoofd.
  • Lees en bewaar het functieprofiel (dit vind je online samen met de vacaturetekst)
  • Contacteer de contactpersoon voor vragen over de jobinhoud. De contactpersoon staat onderaan in de advertentie vermeld.
  • Contacteer de dienst personeel en organisatie voor vragen over de selectieprocedure. De contactpersoon staat onderaan in de advertentie vermeld.
  • Zoek informatie op onze website.

  Wat moet ik kennen voor de proeven voor een leidinggevende functie?

  • Zie 'Hoe kan ik me voorbereiden?'
  • Je legt nog een bijkomende gedragsproef of assessment af bij een extern selectiekantoor.
  • Wat is een assesment?
   • Met assessmentoefeningen lokken we observeerbaar en functierelevant gedrag uit.
   • Een assessment kan verschillende onderdelen omvatten: vb. interviews, presentatieoefeningen, intelligentietesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, rollenspelen, postbakoefeningen.
   • Een oefening kadert binnen een proces waarbij we jouw competenties zo accuraat en betrouwbaar mogelijk in kaart brengen.
   • Na een assessmentoefening volgt nog een nabespreking en een gedrags- of competentiegericht interview.
   • Meer info over assesments vind je op de website van de VDAB.

  Kan ik een vrijstelling krijgen?

  • Ja. Je krijgt een vrijstelling voor één of meerdere selectieproeven onder volgende voorwaarden:
   • Je legde de selectieproef minder dan drie jaar geleden af.
   • Je was geslaagd voor een gelijkwaardige selectieproef bij dit provinciebestuur.
   • De dienst personeel en organisatie onderzoekt de gelijkwaardigheid van de selectieproef
   • De score die je toen behaalde telt mee in de eindbeoordeling.
  • Ja. Je krijgt een vrijstelling voor het afleggen van een niveautest, onder volgende voorwaarden:
   • Je slaagde minder dan vijf jaar geleden voor een niveautest.
   • Je legde de test af voor een vergelijkbare functie binnen het provinciebestuur of bij een andere overheid.
   • Je bezorgt een attest of getuigschrift waaruit blijkt dat je slaagde voor de toenmalige niveautest.
  • Hoe vraag ik deze vrijstelling?
   • Stuur jouw gemotiveerde aanvraag naar vacatures [at] vlaamsbrabant.be (vacatures[at]vlaamsbrabant[dot]be).
   • Na onderzoek door de dienst personeel en organisatie, beslist de deputatie of je de vrijstelling krijgt.

  Kan ik de proeven op een ander moment afleggen?

  Neen. De data van de proeven leggen we op voorhand vast.

  Ik ben te laat voor de start van de schriftelijke proef. Mag ik nog deelnemen?

  • Ja. Het einduur van de schriftelijke proef blijft wel voor alle kandidaten hetzelfde, dus ook wanneer je later startte.
  • Werd je uitgenodigd voor de preselectie en geraak je niet op tijd in het provinciehuis? Verwittig ons vóór de start van de selectie op het nummer 016 26 77 04.

  Wat na de selectie?

  • Behaal je een totaalscore van minstens 60/100 en had je minstens 25/50 op elk onderdeel van de selectieproeven, dan nemen we je op in de wervingsreserve.
  • Het resultaat van de preselectie telt niet mee in de totaalscore.
  • Op basis van de examenresultaten van alle sollicitanten maken we een rangschikking op. We bieden de functie aan in volgorde van de rangschikking.

  Kan ik feedback vragen over mijn resultaat?

  Ja. Via je kandidatenprofiel krijg je jouw feedback te zien. Zodra deze documenten beschikbaar zijn, krijg je een e-mail.

  Wat zijn diplomavereisten?

  • Voor de meeste functies heb je een diploma nodig.
  • Je bezit het vereiste diploma op het moment van je aanstelling.
  • Voeg bij je sollicitatie een kopie van je diploma toe. Wij vragen geen eensluidend afschrift.
  • Voor bepaalde functies wijken we af van de diplomavereiste. In dat geval leg je een niveautest af.

  Functies met diplomavereisten:

  • A-NIVEAU (functies van directeur, diensthoofd, expert en bestuurssecretaris):
   • master diploma, licentiaatsdiploma, universitair diploma of diploma hoger onderwijs 2 cycli (lange type)
  • B-NIVEAU (functies van hoofddeskundige en deskundige):
   • bachelor diploma, kandidaatsdiploma, diploma hoger onderwijs 1 cyclus (korte type)
  • C-NIVEAU (functies van technisch of administratief hoofdmedewerker en technisch of administratief medewerker):
   • diploma hoger secundair onderwijs

  Functies zonder diplomavereisten:

  • D-NIVEAU (functies van technisch of administratief hoofdassistent en technisch of administratief assistent):
   • geen diplomavoorwaarden

  Kan ik solliciteren voor een functie van een lager niveau?

  Ja. Houd er wel rekening mee dat jouw loon afhangt van de functie en niet van jouw hoogst behaalde diploma.

  Ik heb een buitenlands diploma. Wat nu?

  • Vraag een gelijkwaardigheid van diploma of homologatie aan bij NARIC-Vlaanderen.
  • NARIC behandelt binnen 3 maanden jouw aanvraag (vanaf het ogenblik dat je dossier volledig is).
  • Ondertussen kan je wel deelnemen aan onze selectieproeven. Je bezorgt ons ten laatste op het moment van jouw aanstelling het bewijs van gelijkwaardigheid.

  Mijn diploma is niet in het Nederlands opgesteld. Wat nu?

  • Het provinciebestuur Vlaams-Brabant is onderworpen aan de taalwetgeving. Alle communicatie gebeurt in het Nederlands.
  • Leg een taalexamen af bij SELOR (selectiebureau van de Federale Overheid) als je je diploma in een niet-Nederlandstalige school of in het buitenland behaalde. 
  • Plan deze test in via SELOR. Enkel een taaltest afgenomen door SELOR is geldig. 
  • Ondertussen kan je wel deelnemen aan onze selectieproeven. 
  • Je voldoet aan de taalvoorwaarde ten laatste op het moment van je aanstelling.

  Hoeveel ga ik verdienen?

  Wat is het verschil tussen een contractuele en statutaire functie?

  • Een contractueel personeelslid:
   • Is tewerkgesteld volgens de regels van het arbeidsrecht.
   • Krijgt een contract van bepaalde of onbepaalde duur.
   • Is te vergelijken met een tewerkstelling in de privésector.
  • Een statutair personeelslid:
   • Is tewerkgesteld volgens de rechtspositieregeling.
   • Heeft een proeftijd van 6 of 12 maanden, waarna je benoemd wordt als ambtenaar. 

  Wat is een jury of examencommissie?

  De jury bepaalt de inhoud van de selectieproeven en bestaat minimaal uit de toekomstig leidinggevende en een medewerker van de dienst personeel en organisatie. De jury kan aangevuld worden met een vakspecialist en/of een selectiespecialist.

  Hoe objectief verloopt de selectie?

  • Meerdere juryleden beoordelen jouw examen.
  • De selectiecriteria liggen op voorhand vast.
  • De schriftelijke selectieproeven worden anoniem bezorgd aan de jury.

  Kan ik een functie weigeren en wat zijn de gevolgen?

  Ja. Je hebt het recht om een functie te weigeren. Dit heeft geen invloed op je rangschikking, noch op eventueel andere jobaanbiedingen.

  Nog een vraag over vacatures of selecties?

  Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur

  vacatures [at] vlaamsbrabant.be

  Antwoord binnen 2 werkdagen