Geoloketten en geoservices

Digitale geoloketten met geografische informatie voor burgers en besturen.

Snel naar

Atlas der buurtwegen

 • Atlas buurt- en voetwegen (wijzigingen, tabellen, overzichts-en detailplannen)
 • Percelen, gebouwen en bestemmingen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Atlas der waterlopen

 • VHA waterlopen, Geografische indeling van de watersystemen
 • Atlas der Waterlopen 1950 (atlaspunten, tabellen, detailplannen)
 • Digitaal Hoogtemodel, luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Waterlopen

 • VHA waterlopen, Geografische indeling van de watersystemen, Watertoets
 • Atlas der Waterlopen 1950
 • Percelen, gebouwen, adressen, bestemmingen, Vlaams Ecologisch Netwerk
 • Digitaal Hoogtemodel, luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Mobiliteit

 • Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
 • Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk
 • Scholen, welzijnsvoorzieningen, openbaar vervoer, bedrijventerreinen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Trage wegen - Interprovinciale databank

 • Trage Wegen: Gemeentelijke Inventaris, Fotolocaties
 • Atlas Buurt- en voetwegen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Ruimtelijke ordening

 • Planologische context (gemeentelijke, provinciale en gewestelijke RUP's, BPA's, Gewestplan)
 • Recht van voorkoop, WUG-atlas, bedrijventerreinen
 • Water, natuur, mobiliteit, landbouw, landschap en erfgoed
 • Percelen, gebouwen en adressen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Landbouw

 • Landbouwpercelen en -infrastructuur
 • Beheerovereenkomsten VLM (variabele en vaste)
 • Landbouwstreken en ruilverkavelingsgebied
 • Analyse agrarisch gebruik en agrarisch gebied per gemeenten
 • Andere themadata relevant voor landbouwbeleid (bodem en erosie, waterlopen, planologische context, situeringslagen,...)

Eikenprocessierups

Dit geoloket heeft als doel de nodige informatie aan te reiken over gebieden waar beperkingen gelden voor de bestrijding van de eikenprocessierups met biociden. Deze info dient ter ondersteuning van de beheerders, zodat ze de juiste keuze maken m.b.t. het al dan niet bestrijden van de eikenprocessierups en de wijze waarop. Een afwijking op het verbod op het gebruik van biociden dient aangevraagd te worden bij de VMM.

Geoservices

Voor een aantal provinciale datasets zijn geoservices beschikbaar. Lokale besturen en andere geïnteresseerden kunnen deze geoservices inladen in een GIS-software waardoor ze steeds over de meest actuele toestand van de datasets beschikken. Je kan de info en metadata bekijken via geopunt.be:

Nog een vraag over geoloketten en geoservices?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

gis [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.