Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen  > Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Herziening structuurplan Vlaams-Brabant

Na zes jaar werd het structuurplan herzien. De voornaamste wijzigingen gaan over:

 • De mogelijkheden voor de bouw van sociale woningen in de woonkernen.
 • De inplanting van een lokale bedrijvenzone door de gemeenten.
 • De ontwikkelingsmogelijkheden in de economische knooppunten Kampenhout-Sas, Londerzeel en Ternat.

De aanvullingen en wijzigingen werden gebundeld in een 'addendum'. Dit addendum werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 november 2012.

Lees onderaan deze pagina de integrale tekst van het addendum en de goedkeuring.

Wat is het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant?

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

 • Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden en waar?
 • Moeten er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden, waar moeten deze gelegen zijn en hoe groot zouden ze moeten zijn?
 • Welke ruimte moet er vrijgehouden worden voor natuur en landbouw?

Op al dit soort vragen poogt het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant een antwoord te bieden. Het is geen plan in de enge betekenis van het woord. Het is een beleidsdocument waarin je kan terugvinden hoe we in de toekomst onze ruimte willen organiseren.

Gecoördineerd Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant [PDF, 443 blz, 23,15 MB]

Goedkeuring ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

 • 11 mei 2004: de provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant definitief vast.
 • 29 juni 2004: de provincieraad neemt een aanvullend provincieraadsbesluit aan waarbij de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor openluchtrecreatieve verblijven (campings) het statuut van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan krijgen.
 • 7 oktober 2004: de Vlaamse regering keurt het provinciaal ruimtelijk structuurplan goed.
 • 16 november 2004: het ministeriëel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad.
 • 1 december 2004: het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant is in werking getreden.
 • 5 maart 2012: de provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het addendum bij het RSVB voorlopig vast.
 • 6 november 2012: de Vlaamse regering keurt het addendum bij het RSVB goed.
 • 21 november 2012: het ministerieel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad.
Naar boven