Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen  > Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Opstart proces focusnota

De provincie bereidt een grondige herziening van het Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant voor.
De dienst ruimtelijke ordening is parallel aan de opmaak van het goedgekeurde addendum gestart met een proces om te komen tot een vernieuwing van dit ruimtelijke beleidsplan.

Waarom?
Er zijn immers een aantal nieuwe maatschappelijke uitdagingen en denkrichtingen die een aangepaste oplossing vragen en onvoldoende in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant zijn uitgewerkt.

Hoe? (procedure)
Een eerste tussenstap om tot een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant te komen is de opmaak van een Visienota Ruimte. De visienota Ruimte zal in eerste instantie op een wervende manier de vernieuwde visie op het ruimtelijk beleid van de provincie beschrijven.

Om de focus te bepalen heeft de dienst ruimtelijke ordening interne diensten, externe experts en beleidsmakers samen laten denken over een waaier aan maatschappelijke en ruimtelijk relevante uitdagingen, aan de hand van werknota's rond de thema's: wonen, werken, mobiliteit, recreatie, klimaat en open ruimte. Op basis van deze discussies werden een aantal uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen voorgesteld waarvan het zinvol wordt geacht om vanuit de specifieke invalshoek van het provinciale ruimtelijk beleid een antwoord te bieden.

Waarover zal het gaan?
De deputatie heeft daarom ook de opdracht gegeven om voor 3 specifieke thema's of uitdagingen, één of meerdere beleidskaders uit te werken. Deze thema's zijn:

 1. Ruimtelijke ontwikkelingen sturen binnen een goed mobiliteitsnetwerk
  Zoeken naar een manier om nieuwe ontwikkelingen maximaal op te vangen binnen gebieden die nu of in de toekomst verzekerd zijn van een goede, hoogwaardige openbare vervoersontsluiting.
 2. Het uitwerken van een ruimtelijk-economische agenda voor de provincie
  Onderzoek voeren naar noden voor nieuwe bedrijventerreinen en reconversie- en optimalisatieprojecten voor bestaande bedrijventerreinen.
 3. Een regisseursrol inzake ruimte voor duurzame energie
  Een globale oplossingsstrategie om voor de verschillende energievormen (wind, zon, warmte, water, biomassa,…) de nodige ruimte te voorzien binnen onze provincie is nodig.

Herziening structuurplan Vlaams-Brabant

Na zes jaar werd het structuurplan herzien. De voornaamste wijzigingen gaan over:

 • De mogelijkheden voor de bouw van sociale woningen in de woonkernen.
 • De inplanting van een lokale bedrijvenzone door de gemeenten.
 • De ontwikkelingsmogelijkheden in de economische knooppunten Kampenhout-Sas, Londerzeel en Ternat.

De aanvullingen en wijzigingen werden gebundeld in een 'addendum'. Dit addendum werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 november 2012.

Lees onderaan deze pagina de integrale tekst van het addendum en de goedkeuring.

Wat is het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant?

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

 • Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden en waar?
 • Moeten er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden, waar moeten deze gelegen zijn en hoe groot zouden ze moeten zijn?
 • Welke ruimte moet er vrijgehouden worden voor natuur en landbouw?

Op al dit soort vragen poogt het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant een antwoord te bieden. Het is geen plan in de enge betekenis van het woord. Het is een beleidsdocument waarin u kunt terugvinden hoe we in de toekomst onze ruimte willen organiseren.

Gecoördineerd Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant [PDF, 443 blz, 24,84 MB]

Goedkeuring ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

 • 11 mei 2004: de provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant definitief vast.
 • 29 juni 2004: de provincieraad neemt een aanvullend provincieraadsbesluit aan waarbij de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor openluchtrecreatieve verblijven (campings) het statuut van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan krijgen.
 • 7 oktober 2004: de Vlaamse regering keurt het provinciaal ruimtelijk structuurplan goed.
 • 16 november 2004: het ministeriëel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad.
 • 1 december 2004: het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant is in werking getreden.
 • 5 maart 2012: de provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het addendum bij het RSVB voorlopig vast.
 • 6 november 2012: de Vlaamse regering keurt het addendum bij het RSVB goed.
 • 21 november 2012: het ministerieel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad.
Naar boven