Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen  > Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Nieuwe richting aan het ruimtelijke beleid

De provincie werkte aan de vernieuwing van ons ruimtelijk beleidskader met volgende accenten:

 • Ruimte voor wonen en duurzaam vervoer
 • Ruimte voor economie en kennis
 • Ruimte voor klimaat en energie

Onze visie werd gebundeld in een formeel 'Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant'. De provincieraad van Vlaams-Brabant nam op 19 maart 2019 de startbeslissing voor de opmaak van het Beleidsplan.

Omdat we allemaal samen instaan voor die ruimtelijke planning, zijn er 2 publieke inspraakrondes en 1 extra adviesronde voor gemeentebesturen voorzien.

De eerste advies- en consultatieronde is voorzien in het najaar van 2019.

Conceptnota Beleidsplan Ruimte [PDF, 106 blz, 25,85 MB] Procesnota Beleidsplan Ruimte [PDF, 16 blz, 461,07 KB]

Ontdek onze basisprincipes voor het nieuw ruimtelijk beleid

De provincie stelt drie basisprincipes voorop bij het uittekenen van haar nieuw beleid:

 • Efficiënt ruimtegebruik en het verhogen van het ruimtelijk rendement (met het oog op de afbouw van het bijkomend ruimtebeslag).
 • Nabijheid en bereikbaarheid sturend maken voor nieuwe ontwikkelingen (met het oog op het verminderen van de verplaatsingsbehoefte).
 • Het fysisch systeem beschermen, versterken en verbinden (met het oog op de realisatie van een klimaatbestendig landschap).

Hoe gaan we dit beleid uitwerken?

De uitgewerkte beleidslijnen groeperen we in 3 samenhangende krachtlijnen:

Versterken van de kernen en het hoogdynamisch netwerk:

 • De mobiliteitsinfrastructuur vormt de basis en harde ruggengraat voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
 • Minder verplaatsingen met de auto
 • Beter openbaar vervoer
 • Kwalitatieve groei in de goed uitgeruste kernen opvangen
 • Versnippering open ruimte tegengaan
Kwalitatief ontwikkelen van een robuust open ruimtenetwerk:
 • Onze rivier- en beekvalleien, boscomplexen en landbouwgebieden vormen de basis en zachte ruggengraat die we moeten beschermen
 • Grote natuurgehelen beschermen en versterken
 • Groen-blauwe dooradering van het grondgebied
 • Vrijwaren van landbouwgebieden
Activeren van productieve landschappen met ruimte voor energie
 • De landschappen in onze provincie produceren een belangrijke meerwaarde. Dit wensen we te activeren zonder het landschap aan te tasten:
 • Goed ontsloten openruimte- vrijetijds- en plattelandsvoorzieningen
 • Minder energiebehoefte door nabijheid en bereikbaarheid
 • Ruimte voor hernieuwbare energieproductie
 • Buffering en uitwisseling van energie

Samenwerken aan uitvoering

Het is noodzakelijk om deze visie tastbaar te maken. Daarom werken we realisatiegericht. 

De plannen die we vandaag maken, moeten snel tot zichtbare veranderingen leiden op het terrein. Hiervoor werken we samen met vele partners om deze visie en onze ambitie daadwerkelijk om te zetten in actie.

De uitdagingen en problemen overstijgen vaak de bestuurlijke en gemeentegrenzen. De provincie kiest dan ook voor een aanpak op maat van een gebied (gebiedsgerichte werking) of een specifiek project.

Extra informatie

Contact

Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Documenten

Ruimtelijke planning in actie [PDF, 32 blz, 1,48 MB]

Naar boven