Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Structuurplan & uitvoeringsplannen  > Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Nieuwe richting aan het ruimtelijke beleid

De provincie werkte aan de vernieuwing van ons ruimtelijk beleidskader met volgende accenten:

  • Ruimte voor wonen en duurzaam vervoer
  • Ruimte voor economie en kennis
  • Ruimte voor klimaat en energie

Onze visie werd gebundeld in een formeel 'Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant'.

Omdat we allemaal samen instaan voor die ruimtelijke planning, zijn er 2 publieke inspraakrondes en 1 extra adviesronde voor gemeentebesturen voorzien.

De eerste advies- en consultatieronde is voorzien in het najaar van 2019.

Conceptnota Beleidsplan Ruimte [PDF, 106 blz, 25,85 MB] Procesnota Beleidsplan Ruimte [PDF, 16 blz, 461,07 KB]

Ontdek onze basisprincipes voor het nieuw ruimtelijk beleid

De provincie stelt drie basisprincipes voorop bij het uittekenen van haar nieuw beleid:

  • Efficiënt ruimtegebruik en het verhogen van het ruimtelijk rendement (met het oog op de afbouw van het bijkomend ruimtebeslag);
  • Nabijheid en bereikbaarheid sturend maken voor nieuwe ontwikkelingen (met het oog op het verminderen van de verplaatsingsbehoefte);
  • Het fysisch systeem beschermen, versterken en verbinden (met het oog op de realisatie van een klimaatbestendig landschap).

Hoe gaan we dit beleid uitwerken?

De uitgewerkte beleidslijnen groeperen we in 3 samenhangende krachtlijnen:

  • Versterken van de kernen en het hoogdynamisch netwerk;
  • Kwalitatief ontwikkelen van een robuust open ruimtenetwerk;
  • Activeren van productieve landschappen met ruimte voor energie.

Samenwerken aan uitvoering

Het is noodzakelijk om deze visie tastbaar te maken. Daarom werken we realisatiegericht

De plannen die we vandaag maken, moeten snel tot zichtbare veranderingen leiden op het terrein. Hiervoor werken we samen met vele partners om deze visie en onze ambitie daadwerkelijk om te zetten in actie.

De uitdagingen en problemen overstijgen vaak de bestuurlijke en gemeentegrenzen. Antwoorden en oplossingen vragen inzet en betrokkenheid van heel veel partners. De provincie zet daarom sterk in op een aanpak op maat van een gebied (gebiedsgerichte werking) of een specifiek project.

Naar boven