Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Kleinstedelijke gebieden  > Diest

Kleinstedelijk gebied Diest

PRUP Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest definitief vastgesteld - 11 oktober

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest’ kadert in het afbakeningsproces van het stedelijk gebied van Diest. De provincie Vlaams-Brabant heeft in 2012 het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Diest’ vastgesteld. Een deel van dit plan had betrekking op de bedrijventerreinen aan de Leuvensesteenweg. Dit deel is vernietigd door de Raad van State in 2014.

 

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden de bestemmingsregels voor de bedrijventerreinen aan de Leuvensesteenweg vernieuwd. 

Doel van het plan

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel de uitbreiding van het zuidelijk gelegen bedrijventerrein met negentien hectare en de uitbreiding van het noordelijk gelegen bedrijventerrein met twee hectare. Bovendien wordt een onderscheid doorgevoerd in de toegelaten activiteiten. Het noordelijke terrein kan zich verder ontwikkelen als detailhandelszone, terwijl het zuidelijke terrein bedoeld is voor bedrijven in productie en logistiek. Daarnaast de worden bestemmingsregels geactualiseerd om een efficiënt ruimtegebruik mogelijk te maken en een goede ruimtelijke inpassing te kunnen garanderen.

Register plancompenstaties PRUP Leuvensesteenweg Noord en Zuid te Diest [PDF, 12 blz, 1,40 MB] Definitief plan MER afbakening kleinstedelijk gebied Diest [PDF, 354 blz, 18,97 MB] Goedkeuringsverslag dienst MER - afbakening Diest [PDF, 2 blz, 119,61 KB] Niet-technische samenvatting planMER Diest [PDF, 57 blz, 5,59 MB] Landbouwgevoeligheidsanalyse Diest en Tienen [PDF, 105 blz, 5,82 MB] Landbouweffectenrapport KSG Diest [PDF, 79 blz, 7,97 MB]

PRUP Citadel definitief vastgesteld (22 september 2015)

PRUP Citadel - Luchtfoto [JPG, 240,91 KB]

De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het ruimtelijk uitvoeringsplan "Citadel Diest" definitief vast. De provincie wil deze voormalige militaire site omvormen tot een zone voor parkgebied en een zone voor stedelijk ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde. Het ruimtelijk uitvoeringsplan kan je eveneens op deze pagina bekijken.

Een RUP en masterplan voor Diest

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Diest' werd goedgekeurd door de minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, op 26 oktober 2012.

Onderaan deze pagina vind je de link naar de goedgekeurde documenten.

De afbakening van het stedelijk gebied van Diest loopt al ruime tijd. De provincie trekt daarbij een grens aan het verder uitdeinen van de stad. Als provincie willen we zelf meesleutelen aan de effectieve uitvoering van het plan en de realisatie op het terrein. Dat wil zeggen: het stedelijk gebiedbeleid dat we begin 2009 uitgewerkt hebben, omzetten in concrete acties.

In Diest zetten we concreet in op 4 strategische projecten. Dat zijn grote projecten die op hun beurt bestaan uit meerdere kleinere acties of deelprojecten binnen een bepaald gebied. We noemen ze 'strategisch' omdat ze een serieuze duw in de rug betekenen voor de ontwikkeling van de stad in haar geheel.

Onderaan vindt u de brochure over dit masterplan.

  1. Citadel en fortengordel
    Download de brochure "De Citadel van Diest" [PDF, 28 blz, 1,68 MB]
  2. Steenwegen
  3. Tussen twee waters
  4. Stationsomgeving
Naar boven