Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Kleinstedelijke gebieden  > Aarschot

Kleinstedelijk gebied Aarschot

Een RUP en masterplan voor Aarschot

Overzicht strategische projecten Aarschot

De afbakening van de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen is voor de provincie een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. De versterking van de kleine steden in Vlaams-Brabant is hierin immers een kerntaak.

De provincieraad stelde het provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kleinstedelijk gebied Aarschot definitief vast op 22 mei 2012. Op 25 oktober 2012 keurde de Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening de plannen goed. Onderaan deze pagina vindt u de link naar het goedgekeurd plan.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan legt de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied vast. Naast dit juridisch document wil de provincie actief werken aan de uitvoering van deze visie. Dat wil zeggen: de visie omzetten in concrete acties.

Het masterplan legt de projecten vast waaraan de provincie en de stad zullen werken.

In Aarschot zetten we concreet in op 4 strategische projecten:

  1. Herinrichting bedrijventerrein Nieuwland/Meetshoven
  2. Demerparking/Grote Laakweg
  3. de stationsomgeving
  4. Schoonhoven als poort tot Aarschot

Dat zijn grote projecten die op hun beurt bestaan uit meerdere kleinere acties of deelprojecten binnen een bepaald gebied. We noemen ze ‘strategisch’ omdat ze een serieuze duw in de rug betekenen voor de ontwikkeling van de stad in haar geheel. Onderaan vindt u de brochure over dit masterplan.

Lopende projecten

De provincie en de stad werken nauw samen aan de realisatie van enkele projecten. Deze zullen Aarschot een ander gezicht geven.
De volgende projecten zijn reeds opgestart of in uitvoering:

  • stationsomgeving Aarschot
  • herinrichting bedrijventerrein Nieuwland & Meetshoven
  • recreatiepark Grote Laakweg

Recreatiepark Grote Laakweg

Vanuit de nota gewenst stedelijk gebiedbeleid werd dit strategisch project opgestart in samenwerking met de stad Aarschot. Het gebied 'Grote Laakweg' zal ontwikkeld worden als een sport- en recreatiecluster in een parkachtige omgeving, ten noorden van het centrum van de stad. Hiervoor werd door de provincie een haalbaarheidsstudie opgesteld. De resultaten zullen nu door de stad Aarschot verwerkt worden in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site.

De haalbaarheidsstudie dient inzicht te geven in de ruimtelijke randvoorwaarden (mobiliteitsbereikbaarheid, buffering, densiteiten, …) en de financiële haalbaarheid van bepaalde voorstellen en ingrepen.
De haalbaarheidsstudie resulteerde in een voorkeursscenario (met verschillende varianten) met voldoende flexibiliteit. Het voorkeursscenario werd uitgewerkt met 3 samenstellende deelgebieden. Elk deelgebied kan binnen de vooropgestelde visie op haar eigen tempo en met de juiste betrokken actoren ontwikkelen.

In een volgende stap zal er per deelgebied gekeken worden hoe de visie op het terrein kan gerealiseerd worden.

Naar boven