Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Gebiedsgerichte projectwerking  > Zennevallei

Project Zennevallei

Uitdagingen voor de regio

Het project Zennevallei wil voor de regio een antwoord bieden op actuele uitdagingen:

 • klimaatverandering
 • demografische groei
 • versnippering van de ruimte
 • nood aan zuinig ruimtegebruik.

Concreet doen we dit door:

 • een vernieuwing en opwaardering van de economische structuur en het woonweefsel
 • met behoud en versterking van de waardevolle en openruimtestructuren.


Voorstelling van het project Zennevallei - Folder [PDF, 2 blz, 731,04 KB] Zennekrant - Van droom tot realiteit [PDF, 16 blz, 3,71 MB] Plan van de harde ruggengraat van het strategisch project Zennevallei [PDF, 1 blz, 156,83 KB] Plan van de zachte ruggengraat van het strategisch project Zennevallei [PDF, 1 blz, 152,88 KB]

Samenwerking binnen het strategisch project

Strategisch project Zennevallei en partners [PNG, 276,10 KB]

Samen werken we aan een aangename plek om te wonen, werken en genieten van een Zennevallei die weer ruimte biedt aan water en natuur.
We zijn:

 • Provinciebestuur Vlaams-Brabant
 • Gemeente Beersel
 • Gemeente Drogenbos
 • Stad Halle
 • Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
 • Regionaal Landschap Zennevallei & Pajottenland
 • Partners:
  • VOKA
  • FeliXart-museum
  • Vlaamse Milieumaatschappij
  • Waterwegen en Zeekanaal
  • Burgerbewegingen
  • ...

De Vlaamse overheid voorziet 300.000 euro subsidie voor dit strategisch project.

Visie voor Vallei van de Zennebeemden

Zennebeemden

In het gebied tussen Ruisbroek, Drogenbos en Lot liggen nog prachtige stukjes landschappen en natuur gelegen aan de Zenne.

 • Hoe kunnen we deze zichtbaar maken?
 • Welke rol kan dit gebied spelen in de Zennevallei om water te bergen?
 • Hoe kan het lawaai van de ring beter gemilderd worden?
 • Kan er een voetgangersbrug gerealiseerd worden?

Vallei van de Zennebeemden geselecteerd als waterlandschap!

Dankzij deze bijkomende steun maken we bijkomend werk van :
 • Het gebruik van het Zennepad maximaliseren en verbindingen maken tussen het centrum van Ruisbroek en Drogenbos voor traag verkeer
 • Meer ruimte creëren voor de Zenne, met een landschap met een grote diversiteit aan droge en natte zones, stromend en stilstaand water, hoog- en laangstambegroeiing en natte vlaktes en ruigtes
 • Kansen voor korteketen landbouw
Partners:
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • het Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei 
 • Gemeenten: Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Beersel
 • Burgerbeweging Ruisbroek Droomt
 • VMM

Inventaris bedrijvigheid

Om het juiste beleid te kunnen voeren, moet je weten welke bedrijven er zijn. We brachten de economische activiteiten in kaart. Straat per straat werd onderworpen aan een grondige inventarisatie.

Het resultaat is een gedetailleerde kaart van alle economische activiteiten in Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Ze toont dat de bedrijvigheid erg verspreid is zowel op de bedrijventerreinen als daarbuiten.

Kaart inventaris bedrijvigheid [PDF, 1 blz, 2,34 MB]

Bedrijvenzone Drie Fonteinen

Bedrijvenzone 3 Fonteinen

Deze bedrijvenzone is verouderd en kent een aantal verbeterpunten. Een aantal concrete projecten en ingrepen staan gepland die de inrichting en imago van de bedrijvenzone zullen veranderen:

 • nieuwe brug over het kanaal
 • heraanleg van de Bergensesteenweg
 • aanpakken van overstroming van de Zuunbeek

Waarom werken we samen rond deze bedrijvenzone?

 • Projecten van de overheden beter op elkaar afstemmen
 • Bedrijven en omwonenden beter informeren en inspraak organiseren
 • Samenwerking tussen bedrijven onderling en met de overheden uitbouwen

Nieuwsbrief nr. 2 Drie Fonteinen [PDF, 5 blz, 7,38 MB] Nieuwsbrief Project Zennevallei - 3 Fonteinen - Augustus 2017 [PDF, 8 blz, 4,74 MB]

Een nieuw park voor Lembeek

Een 8 hectare groot gebied biedt in de toekomst ruimte voor waterberging, natuur en wandelaars. In een ruimtelijk uitvoeringsplan zoeken we naar een nieuw evenwicht tussen waterberging, natuur en bedrijvigheid.

Hoe?

 • Laaggelegen, onbebouwde industriegronden krijgen een groenbestemming met mogelijkheden voor recreatie en waterberging.
 • Bestaande natuur in de omgeving verbinden. Zo bieden we een antwoord op overstromingsrisico's.
 • Aangenaam groengebied voor bewoners en werknemers creëren.
 • Park aansluiten op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.
 • Regionale bedrijventerrein beter inrichten en nieuwe mogelijkheden bieden aan bedrijven.
Meer weten?
Naar boven