Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Economie en bedrijvigheid  > Specifiek economisch knooppunt Londerzeel

Specifiek economisch knooppunt Londerzeel

Ruimte voor duurzame ontwikkeling van bedrijven

Specifiek Economisch Knooppunt Londerzeel

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) duidt Londerzeel aan als economisch knooppunt. Dit betekent dat de provincie Vlaams-Brabant hier ruimte moet vinden voor nieuwe regionale bedrijven.

  • De provincie bouwt het knooppunt uit door de vooropgestelde oppervlakte nieuw bedrijventerrein te verdelen over een aantal specifieke locaties.
  • De provincie vond, aan de hand van een ruimtelijke en economische analyse, een aantal zones en bouwde een globale visie uit voor het economische knooppunt Londerzeel (Visienota, 2009).
  • De milieueffecten van de mogelijke inrichting van deze zones als regionaal bedrijventerrein werden in kaart gebracht (plan-MER, 2013).
  • Nu bepalen we aan welke gebieden we een bedrijfsbestemming kunnen toekennen. Voor deze gebieden maken we stapsgewijs een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit biedt de bedrijven in de regio de nodige ruimte om zich duurzaam te ontwikkelen.

Deelplan Terlocht

  • Op 2 april 2019 stelde de provincieraad het uitvoeringsplan Terlocht definitief vast. Hierdoor wijzigt de bestemming van landbouwgrond naar bedrijvigheid. Het plangebied kent geen professioneel agrarisch gebruik meer en sluit aan op het bestaande bedrijventerrein in Breendonk langs de A12.
  • Het gebied is twaalf hectare groot en ligt ten noorden van camping Diepvennen. We plannen hier bedrijven op grote kavels. Winkels en kantoren zijn uitgesloten.
  • Om het nieuwe terrein te bereiken, moet de Koning Leopoldlaan een stukje worden verlengd. De verbinding met de Meerstraat is alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk.
  • Het zuidelijke gedeelte van het terrein, grenzend aan de afrit naar de Meerstraat, blijft onbebouwd. Het provinciebestuur roept de Vlaamse regering op om daar spoedig een volwaardig op- en afrittencomplex aan te leggen.

Kijk op de overzichtspagina voor de documenten van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

Deelplan Eeckhout

Voor het binnengebied tussen de Meerstraat, Pilatusveld/Eeckhout en de A12 maken we eveneens plannen voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.

Het deelplan Eeckhout heeft betrekking op een binnengebied ten oosten van de dorpskern van Londerzeel van ongeveer tien hectare. Het gebied bestaat momenteel uit weilanden en een groot opslagterrein van een steenhandel. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en de steenhandel staan samen in voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein op deze locatie. Er wordt gekozen voor een combinatie van kleine en middelgrote bedrijven. Door middel van een afschermende wal wordt de milieubelasting in de omgeving beperkt en de hoeveelheid groen in de buurt verhoogd.

Naar boven