Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Projecten  > Economie en bedrijvigheid  > Bedrijvenzone in Kampenhout-Sas

Bedrijvenzone in Kampenhout-Sas

Ruimte voor nieuwe bedrijven

De bedrijvenzone aan het sas in Kampenhout is een van de locaties in de provincie waar ruimte voor nieuwe bedrijven beschikbaar is. De provincie Vlaams-Brabant zet zich in om het economisch functioneren van dit gebied te verbeteren.

Waarom in Kampenhout-Sas?

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Kampenhout-Sas aangemerkt als bijzonder economisch knooppunt. Dat betekent dat rond de bestaande bedrijvenzone op de grens van Kampenhout, Boortmeerbeek en Haacht nieuwe regionale bedrijven mogen komen, ondanks de ligging buiten de stedelijke gebieden.

Het provinciebestuur heeft bepaald waar het bedrijventerrein kan uitbreiden en onder welke voorwaarden. Dit is vastgelegd in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP, 2015).

PRUP Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas [PDF, 154 blz, 4,69 MB]

Waarom is een plan voor Kampenhout-Sas zo belangrijk?

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het bijzonder economisch knooppunt in Kampenhout-Sas zorgt voor:

  • versterking van de bestaande bedrijvenzones.
  • ruimte voor nieuwe bedrijven door uitbreiding met maximaal 18 hectare.
  • vrijwaring van de open ruimten buiten het bedrijventerrein.
  • bescherming van het leefmilieu door de uitsluiting van gevaarlijke of hinderlijke bedrijvigheid.

Wat staat er te gebeuren?

Plan bedrijvenzones
  • Het terrein ten noorden van de Vekestraat is momenteel volop in ontwikkeling. Intercommunale Haviland heeft hier bouwrijpe kavels uitgegeven.
    Daarna is het terrein ten zuiden van de Vekestraat aan de beurt. Als dit deel benut is, komt het agrarisch gebied aan het einde van de Industrieweg in Boortmeerbeek in aanmerking. De ontwikkeling van dit terrein gaat gepaard met de aanleg van een brede groenzone ter bescherming van het woon- en leefmilieu in de Oudestraat.
  • Tegelijkertijd wordt het terrein aan de oostzijde van de Loobeekstraat en het terrein aan de brug over het kanaal ingericht als lokaal bedrijventerrein voor de gemeenten Boortmeerbeek en Kampenhout. Een belangrijke rol is weggelegd voor de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM).
  • In overleg met de POM, het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeenten zoekt de provincie naar manieren om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. De focus ligt op simpele ingrepen die ervoor zorgen dat het bestaande asfalt beter wordt benut en de aantrekkelijkheid van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer sterk verbetert.

Extra informatie

Contact

Matthijs van Ginneken, Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Overzicht RUP's economie en bedrijvigheid

Naar boven