Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen  > Woningdelen  > Zorgwonen

Zorgwonen

Definitie

Woningdelen. Zorgwonen: Omvorming rijwoning tot zorgwoning in Kessel-Lo.

Er is sprake van zorgwonen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • in een bestaande woning wordt 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd.
 • de ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.
 • de ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • de eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis(sen).
 • de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  1. hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is.
  2. hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon die hulpbehoevend is. Een hulpbehoevend persoon is een persoon met een handicap, een persoon die in aanmerking komt voor een zorgverzekeringstegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een basisondersteuningsbudget als vermeld in artikel 4, eerste lid, van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, of een persoon die behoefte heeft aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven. De kinderen ten laste van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van twee personen.
  3. hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 en 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid.

Ook een huurwoning kan als zorgwoning dienen. Zowel de zorgverlener als de zorgverstrekker kan huren. De verhuurder kan zowel een derde zijn, als de zorgverlener of de zorgverstrekker.

Zorgwonen is ook mogelijk in een zonevreemde woning of in een woning in een verkaveling die bijkomende woongelegenheden verbiedt.

Kangoeroewonen is een term die ook vaak gebruikt wordt, maar die niet in de wetgeving opgenomen is en dus ruimer is dan zorgwonen. Zo kan je bijvoorbeeld als jong gezin met kinderen ook samen wonen met de grootouders, die niet noodzakelijk ouder zijn dan 65 jaar. In dat geval valt de samenwoonvorm onder de term kangoeroewonen.

Ruimtelijke ordening en zorgwonen [PDF, 35 blz, 965,80 KB] Brochure kangoeroewonen [PDF, 16 blz, 8,79 MB]

Projecten die de provincie ondersteunt

De provincie ondersteunt 1 zorgwoonproject:

 1. Omvorming rijwoning tot zorgwoning (Kessel-Lo)
  Bekijk meer foto's over de omvorming rijwoning tot zorgwoning in Kessel-Lo op Flickr

Administratieve benadering

De creatie en het stopzetten van een zorgwoning is altijd meldingsplichtig.

Bij een zorgwoning kan de gemeente na de melding een aparte (zorgwoon)code in het bevolkingsregister zetten zodat de familieleden als aparte huishoudens aanzien worden. Op deze manier behouden de leden elk hun sociale en fiscale rechten.

Stedenbouwkundig gezien blijft de woning een eengezinswoning.

Een degelijke samenwerking tussen de Dienst Bevolking en de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente is van groot belang voor deze woonvorm.

Code zorgwonen in het rijksregister [PDF, 7 blz, 130,75 KB]

Plannen, melding en stedenbouwkundige vergunning

Het maken van een zorgwoning is bij decreet vrijgesteld van de vergunningsplicht. Indien hiervoor een uitbreiding van de woning nodig is, kan de omvorming wél vergunningsplichtig zijn en is er een stedenbouwkundig vergunning nodig.

Plannen voor en na zorgwoning Kessel-Lo [PDF, 3 blz, 2,90 MB] Stedenbouwkundige vergunning zorgwoning Kessel-Lo [PDF, 8 blz, 458,90 KB] Foto's voor en na zorgwoning Kessel-Lo [PDF, 9 blz, 1,33 MB]

Mantelzorg

Zorg je intensief voor je chronisch zieke partner, bejaarde (schoon)moeder/vader, kind met een handicap of een hulpbehoevende vriend(in)? Dan kan je voor ondersteuning terecht bij een mantelzorgvereniging. De zorgbehoevende kan voor de kosten van mantelzorg een premie aanvragen bij de zorgkas.

Hier vind je meer informatie die jou kan helpen bij het opnemen van deze zorg.

Nuttige informatie

 • Toegankelijkheid: om je woning zo toegankelijk mogelijk te maken kan je inspiratie opdoen via Inter Vlaanderen en via het handboek toegankelijkheid publieke gebouwen. De linken naar beide websites zijn onderaan terug te vinden.
 • Bio-Ecologisch Verbouwen: er kan gekozen worden om op zo een duurzaam mogelijke manier te (ver)bouwen.
 • Beschermd dorpsgezicht of monument: als een project hieronder valt is het best om kopie van het ministerieel besluit hiervan op te vragen en ideeën eerst bij Erfgoed te laten adviseren.
Naar boven