Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen  > Open oproep voor lokale besturen

Betaalbaar en energiezuinig renoveren: open oproep voor lokale besturen

Energiezuinig maken van kwalitatief minderwaardige woningen

De provincie Vlaams-Brabant zet in op betaalbaar en duurzaam wonen.

Door de krapte op de private huurmarkt en de lange wachtlijsten voor sociale woningen, kopen gezinnen vaak een kwalitatief minderwaardige woning, zonder de mogelijkheid er financiële middelen in te investeren om de woning kwalitatief in orde te brengen.

Door de leninglast en een gebrek aan vermogen, kunnen deze zogenaamde noodkopers vaak ook geen beroep doen op renovatiepremies. Hierdoor gaan de vele tegemoetkomingen aan hen voorbij. Vaak zijn ook administratieve kennis en technisch inzicht afwezig. Nochtans is hier de grootste winst aan energiebesparing te halen.

De provincie Vlaams-Brabant wil, samen met de gemeenten, deze woningen energiezuinig maken.


Ons aanbod

 • De provincie stelt een bedrag van maximaal 30.000 euro per woning (voor minimaal 10 en maximaal 15 woningen) ter beschikking voor het uitvoeren van noodzakelijk renovatiewerken op vlak van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en energiezuinigheid bij noodkopers/bewoners met voorrang aan 65-plussers.  
 • De subsidie wordt toegekend onder de vorm van een subsidieretentie. Het is dus een renteloze lening met uitgestelde terugbetaling. Dit betekent dat bij vervreemding van de woning (verkoop, erfenis of schenking) de subsidie wordt terugbetaald.
 • Een renovatiebegeleider van de provincie volgt de werken op van A tot Z. 
 • De provincie voorziet technische begeleiding van de geselecteerde dossiers. 
 • De provincie laat een schatting uitvoeren bij elke woning waarop subsidieretentie van toepassing is.De provincie levert de nodige documenten, samenwerkingsovereenkomst en tussenovereenkomst aan.

Voor wie?

Alle 65 gemeenten in Vlaams-Brabant kunnen zich kandidaat stellen.

Inbreng door de gemeente

De gemeente:
 • bakent het gebied af waarin men zoekt naar geschikte kandidaten.
 • zoekt naar geschikte gebruikers van subsidieretentie (minstens 20 kandidaten, waaruit er dan maximaal 15 geselecteerd worden).
 • brengt eigen personeel in, vooral in het voortraject (zoeken naar geschikte kandidaten).
 • werkt samen met lokaal wooninfopunt/ partner, klimaatnetwerk Vlaams-Brabant
 • screent de woning vooraf via een aangeleverde tool van de provincie, of laat dit over aan een partner van de gemeente (bv. een wooninfopunt (WIP)).
 • sluit tussenovereenkomst af (tussen gebruiker en OCMW / gemeente) op initiatief van de provincie.
 • neemt hypotheek op de woning waarop de subsidieretentie van toepassing is.
 • betaalt facturen van renovaties uit na goedkeuring technisch begeleider met de toegekende subsidies.
 • stelt een locatie ter beschikking voor het plaatsen van een werfkeet met elektriciteitsaansluiting.
 • stelt een tijdstabel op voor uitvoering van het project.

Toekenning subsidieretentie

Het al dan niet toekennen van de subsidieretentie aan het OCMW of gemeente gebeurt op basis van een aantal criteria waarop de ingediende projecten tegenover elkaar zullen worden afgewogen.

Voorwaarden voor eigenaars van een woning

 • Het belastbaar inkomen van de eigenaars van de woning mag niet hoger liggen dan 40.810 euro voor een alleenstaande en 57.830 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016). Deze bedragen worden verhoogd met 3.340 euro per persoon ten laste.
 • De woningen moeten in het door de gemeente afgebakende gebied liggen.
 • De eigenaars van de geselecteerde woningen:
  • hebben de nodige verzekeringen afgesloten (brand/BA).
  • staan open staan voor technische en sociale begeleiding.
  • bezitten geen ander onroerend goed in volle eigendom.
  • laten hun woning screenen door de gemeente of een partner van de gemeente (bv. een wooninfopunt (WIP)).
  • accepteren de vooropgestelde volgorde van renovatie.

Hoe aanvragen?

Gemeente of OCMW dient de aanvraag in voor 15 juli 2019.
Vul onderstaand aanvraagformulier in en verstuur naar renovatiebegeleiding@vlaamsbrabant.be

Meer info

Naar boven