Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Subsidie stimuleren huisvestingsinitiatieven

Subsidies en renteloze leningen huisvestingsinitiatieven door lokale besturen

Wat

De provincie kan huisvestingsinitiatieven stimuleren door projectsubsidies toe te kennen voor de realisatie van huurwoningen of door renteloze renovatieleningen toe te staan.

Wie

De provincie kan de huisvestingsprojecten in Vlaams-Brabant van de hieronder vermelde initiatiefnemers stimuleren:

  • OCMW's (of verenigingen van OCMW's)
  • gemeenten (of verenigingen van gemeenten)
  • Vlaams Woningfonds voor de grote gezinnen
  • Sociale-verhuurkantoren
  • Elke andere initiatiefnemer waarop artikel 80, § 1 en § 3 van de Huisvestingscode van toepassing is
  • Elke initiatiefnemer waarvan de deputatie oordeelt dat ze een opdracht van algemeen belang uitvoert

Zuiver particuliere initiatieven worden uitgesloten.

Procedure

De aanvraag samen met het volledige dossier bij het provinciebestuur indienen uiterlijk op 31 januari voor de eerste selectieronde of op 30 juni voor de tweede selectieronde van elk kalenderjaar. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Online invullen: aanvragen projectsubsidie of aanvragen renteloze renovatielening.
  2. Per mail versturen naar het e-mailadres vermeld op het aanvraagformulier.

Bij een aanvraag online volstaat aanvraagformulier deel 2 met alle nodige bijlagen. Per mail zowel aanvraagformulier deel 1 als deel 2 met alle nodige bijlagen bezorgen.

Let op! Gebruik het aanvraagformulier passend bij de gevraagde subsidie.

Naar boven