Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een stedenbouwkundige verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen. Een verordening kan gelden voor heel Vlaanderen, of op provinciaal of gemeentelijk niveau.

Hemelwaterverordeningen

Wil je bouwen, herbouwen of een gebouw uitbreiden?

Hou dan rekening met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

Wil je een verharding aanleggen, heraanleggen of uitbreiden?
Hou dan rekening met de provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen.
Ga als volgt te werk:

Provinciale stedenbouwkundige verordening verhardingen [PDF, 10 blz, 188,98 KB]

Verordening overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen

Wil je een gracht of een onbevaarbare waterloop van 2e of 3e categorie overwelven of inbuizen om je perceel toegankelijk te maken? Hou er dan rekening mee dat deze werken vergunningsplichtig zijn. De provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" stelt hiervoor nadere regels vast.

Provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" [PDF, 7 blz, 57,45 KB] Provinciale stedenbouwkundige verordening verhardingen [PDF, 10 blz, 188,98 KB]

Publicaties

Hemelwater: stedenbouwkundige verordeningen

Deze brochure geeft een actueel overzicht van de stedenbouwkundige verordeningen rond hemelwater.

Alle publicaties

Naar boven