Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > ProCoRo

Procoro

Over PROCORO

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg PROCORO, telt 22 leden en is samengesteld conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De volledige samenstelling en het reglement vind je onderaan deze pagina.

Adviezen aan de provincieraad

De PROCORO adviseert de provincieraad over:

  • Het provinciaal ruimtelijk structuurplan voorafgaandelijk aan de voorlopige vaststelling ervan, zij bundelt en co├Ârdineert de reacties van het openbaar onderzoek en verleent een gemotiveerd advies over het ontwerp.
  • De provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen op dezelfde wijze als bij het structuurplan.
  • De ontwerpen van provinciale stedenbouwkundige verordeningen.

Adviezen aan de deputatie

Daarnaast geeft de PROCORO haar adviezen aan de deputatie:

  • Met betrekking tot het advies van de deputatie n.a.v. het openbaar onderzoek van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
  • De bezwaren en adviezen nav het openbaar onderzoek van een provinciaal planologisch attest.

Adviezen over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening

De commissie kan ook, zowel door de deputatie als door de provincieraad, gevraagd worden een advies uit te brengen over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening.

Naar boven