Home > Nieuws > Wonen en milieu

Lokale Ruimte Trajecten - Oproep voor gemeentelijke projectvoorstellen (22 februari 2018)

Opwaardering van dorpskernen

Lokale Ruimte Trajecten [JPG, 135,27 KB]

Lokale besturen worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen: de mobiliteitsdruk neemt alsmaar toe, de bouw van appartementen binnen dorpen zit in de lift, de lintbebouwing blijft uitbreiden en het landschap verder versnipperen, het klimaatvraagstuk vraagt ook op lokale schaal om initiatieven... Het provinciebestuur wil als streekmotor samenwerken met de steden en gemeenten, door in te zetten op kernversterking.

De opwaardering van dorpskernen zorgt voor een heropleving van aangename en bereikbare centra. Dit moet gebeuren door het versterken van hun herkenbaarheid en centrumfunctie. Het woondorp kan weer een leefdorp worden.

Vlaams-Brabant wil voorstellen testen met pilootprojecten. Gemeenten kunnen een projectvoorstel indienen waaruit het provinciebestuur een selectie maakt.
De geselecteerde projecten krijgen ondersteuning van een studiebureau, gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant.

Provincie biedt ondersteuning

De provincie wil een aantal instrumenten, strategieën en ingrepen testen in de praktijk door middel van pilootprojecten. Daar wil ze zelf uit leren om de toekomstige provinciale beleidskaders beter af te stemmen op haalbaarheid. De pilootprojecten moeten uiteraard ook tot concrete realisaties kunnen leiden en andere lokale besturen inspireren tot gelijkaardige initiatieven. 

 • Inspelen op bevolkingsgroei;
 • Kiezen voor concentratie in plaats van spreiding;
 • Inzetten op openbare en zachte mobiliteit;
 • Dagelijkse voorzieningen kort bij huis;
 • Herstel van historische relaties met het landschap.

Projectvoorstellen welkom!

Gemeenten dienen een projectvoorstel in via onderstaand formulier. En dit ten laatste op 15 april 2018.
Hieruit wordt een selectie gemaakt van projecten waarvoor een studiebureau zal worden aangesteld, gefinancierd door het provinciebestuur. 
Deze projecten kunnen eveneens op begeleiding rekenen door de dienst ruimtelijke planning.

Een concreet idee?

Aarzel dan zeker niet langer en deel alvast je idee met ons!

Contactpersoon: Dienst ruimtelijke planning - Tom De Bruyn - 016 26 75 07
lokaleruimtetrajecten@vlaamsbrabant.be

Raadpleeg de concrete afspraken onderaan. Gebruik het onderstaande aanvraagformulier bij de indiening van je project.

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten:

 • Visieontwikkeling ruimtebehoefte wonen in kernen
 • Masterplan kernontwikkeling op basis van mobiliteit, beeldkwaliteit, erfgoed, voorzieningen,...
 • Ontwikkeling voor brownfield of stationsomgevingen met planologische ruil
 • Herinrichting openbare ruimte
 • Strategie en instrumenten om ongewenste ontwikkelingen af te remmen
 • Verweving en verduurzaming lokale bedrijvigheid.
Naar boven