Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Lokale Ruimte Trajecten

Lokale Ruimte Trajecten

Inzetten op kernversterking

Lokale Ruimte Trajecten [JPG, 135,27 KB]

De provincie wenst een opwaardering door te voeren in bestaande dorpskernen.  Door het versterken van de dorpsidentiteit, herkenbaarheid en centrumfunctie worden onze dorpen weer aangename en bereikbare centra waarin we graag wonen en werken. Kortom: we willen in Vlaams-Brabant samen met de gemeenten inzetten op leefbare dorpen!

Lokale besturen staan voor heel wat ruimtelijke uitdagingen:

 • de mobiliteitsdruk neemt alsmaar toe;
 • de bouw van appartementen binnen dorpen zit in de lift;
 • de lintbebouwing blijft uitbreiden;
 • het landschap versnippert verder;
 • het klimaatvraagstuk vraagt om initiatieven. 

De provincie wil als streekmotor de steden en gemeenten hierin ondersteunen en begeleiden.

Hoe pakken we dit aan?

In 2018 starten we pilootprojecten op.
Gemeenten doen voorstellen, waaruit het provinciebestuur dan een selectie maakt. 
De geselecteerde projecten krijgen ondersteuning van een studiebureau, gefinancierd en begeleid door de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie wil een aantal instrumenten, strategieën en ingrepen testen in de praktijk. Dit moet tot concrete realisaties leiden en andere lokale besturen inspireren tot gelijkaardige initiatieven.

We zetten in op allerlei thema's:

 • Inspelen op bevolkingsgroei;
 • Kiezen voor concentratie in plaats van spreiding;
 • Inzetten op openbare en zachte mobiliteit;
 • Dagelijkse voorzieningen kort bij huis;
 • De energievraag verduurzamen;
 • Herstel van historische relaties met het landschap.


Enkele pilootprojecten geselecteerd!

Afbeelding web Zoutleeuw

Acht studiebureaus werden uitgekozen om de gemeenten te ondersteunen. Reeds verschillende gemeenten hebben een projectvoorstel ingediend en maken gebruik van het raamcontract. Specifiek om een aantal vraagstukken rond kernversterking te onderzoeken.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Visieontwikkeling ruimtebehoefte wonen in kernen;
 • Masterplan kernontwikkeling op basis van mobiliteit, beeldkwaliteit, erfgoed, voorzieningen,...;
 • Ontwikkeling voor brownfield of stationsomgeving met planologische ruil;
 • Herinrichting openbare ruimte;
 • Strategie en instrumenten om ongewenste ontwikkelingen af te remmen;
 • Verweving en verduurzaming lokale bedrijvigheid.

Deze ingediende projectvoorstellen werden geselecteerd en worden uitgewerkt in 2019:

 • Gemeente Dilbeek – Integraal bereikbaarheidsplan Groot-Bijgaarden;
  • De bouw van een nieuw woonproject in de kern van Groot-Bijgaarden biedt een opportuniteit om een bijkomende ondergrondse publieke parking te realiseren en zo parkeerruimte op openbaar domein te vervangen door aangename pleinen, voet- en fietspaden;
  • Tegelijk bekijken we ook de bereikbaarheid van de dorpskern zowel voor voetgangers, fietsers als openbaar vervoer;
  • We onderzoeken de vraag naar parking en bereikbaarheid samen en zoeken naar de beste oplossing op lange termijn.
 • Gemeente Geetbets – Ontwerpend onderzoek op strategische locaties in de dorpskernen;
  • Hoe op een kwalitatieve manier verdichten rond drie locaties in de dorpskern: Het oud station, De Warande en het administratieve hart als dorpscentrum;
  • Welke noden bestaan er? Hoe kunnen we functies op een goede manier invullen zodat deze centra voorbeeldsites worden?
  • Opmaak beeldend masterplan samen met en voor de inwoners. 
  • Zie website participatierond: https://www.gbets2punt0.be/

 • Gemeente Zoutleeuw – Strategisch Woonontwikkelingsplan+;
  • In kaart brengen van ontwikkelingskansen: waar ingrepen plannen rond voorzieningen, wonen, erfgoed, landschap, mobiliteit;
  • Goed bereikbare locaties selecteren voor ontwikkelingen met veel dynamiek;
  • Open ruimten en groen zoveel mogelijk behouden en versterken;
  • Welke ontwikkelingen zijn mogelijk aan Tiensepoort, Budingen en Schevelsteen?

 • Gemeenten Bertem, Bierbeek, Huldenberg, Rotselaar en Zemst – Toolkit Kwalitatieve Kernversterking;
  • Onderzoek naar mogelijke instrumenten om woon- en leefkwaliteit te verbeteren;
  • Hoe op een kwalitatieve manier verdichten zonder landelijke karakteristieken van het dorp aan te tasten.
  • Hoe creëer je een evenwicht tussen het dorpsgevoel en de vastgoedmarkt?

De resultaten en methodieken die gebruikt werden in deze pilootprojecten, stimuleren we dus ook voor gebruik bij andere gemeenten.

Vragen over het raamcontract? Een concreet projectvoorstel?

Belangrijk: Het raamcontract staat ook open voor gemeenten die op eigen budget wensen in te tekenen.
Zij kunnen voor hun proces evenzeer op inhoudelijke begeleiding van de dienst planning rekenen.

Wij helpen je graag verder: lokaleruimtetrajecten@vlaamsbrabant.be of 016 26 75 07

Naar boven