Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen

Voor architecten en lokale besturen

Stedenbouwkundige verordeningen

Extra regels over de wijze waarop er gebouwd mag worden. Controleer de Vlaamse, provinciale en/of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen alvorens u aan de slag gaat.

Provinciale rondzendbrieven

Hierin staan een aantal afspraken voor de gemeentebesturen vastgelegd en worden verduidelijkingen gegeven over bepaalde procedures inzake ruimtelijke ordening.

PROCORO

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening of kortweg PROCORO.

Subsidie stimuleren huisvestingsinitiatieven

Toekennen van projectsubsidies voor de realisatie van huurwoningen en renteloze renovatieleningen aan lokale besturen.

Aansnijden woonuitbreidingsgebieden

Aansnijden woonuitbreidingsgebieden

Renteloze leningen OCMW-woningen

Renteloze leningen aan Vlaams-Brabantse OCMW's voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan woningen bewoond door OCMW-cliënten.

Subsidie opwaarderen woonomgeving

De provincie wil dat het aangenaam wonen blijft in de verstedelijkte buurten en sociale woonwijken van Vlaams-Brabant en kent hiervoor subsidies toe.

Publicaties

Samen werk maken van kernversterking!

Deze publicatie geeft een overzicht van hoe je de kern van jouw gemeente kan versterken. Je krijgt concrete tips om o.a. leegstand te voorkomen, groene zones in de kern te brengen en te voorkomen dat er overbodige kilometers worden gereden van en naar school of het werk.

Alle publicaties

Naar boven