Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Afwijking monopolie architect

Afwijking op het monopolie van architect

Wanneer kan je afwijken van de verplichte tussenkomst van een architect?

De wet (artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect) zegt dat je verplicht bent een beroep te doen op de medewerking van een architect voor elk (ver)bouwproces waarvoor men een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. De architect maakt de plannen op en controleert de uitvoering van de werken.

Maar volgens deze wet kan de provinciegouverneur, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de werken uitgevoerd worden, afwijkingen toestaan op de verplichting een beroep te doen op de medewerking van een architect voor het (ver)bouwen van een eigen woning.

Deze afwijking is mogelijk

 • als je kan aantonen dat je over de nodige kennis en bekwaamheid beschikt. Dit is niet uitsluitend een zaak van diploma's, ook relevante beroepservaring kan in aanmerking komen.
 • voor de conceptietaken (plannen opmaken) of de controletaken of op beide.

Diplomavoorwaarden, documenten en inlichtingen die je moet bezorgen

Bij nieuwbouw van een gezinswoning

 • Strengste diplomavoorwaarden. Afwijking enkel toegestaan aan deze vijf categorieën diploma's:
  • architect
  • burgerlijk ingenieur-architect
  • burgerlijk bouwkundig ingenieur
  • industrieel ingenieur bouwkunde
  • ingenieur afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School te Brussel (in de Polytechnische Afdeling of in de Afdeling industrieel ingenieur bouwkunde).

 • Toelating op grond van aangetoonde beroepservaring:
  • werfleider, projectleider van een aannemer in de woningbouw (huizen, villa’s, sociale woningbouw, veranda's)
  • veiligheidscoördinatie in de uitvoeringsfase.
  • de ingeroepen beroepservaring
   • is minimaal vijf jaar
   • wordt gestaafd door de aanvrager met een attest (verklaring) van zijn werkgever.

Bij verbouwing, renovatie of uitbreiding van een bestaande gezinswoning

 • Strenge diplomavoorwaarden:
  • architect
  • burgerlijk ingenieur: alle specialisaties, met name interieurarchitect, bouwkundig ingenieur, scheikundig ingenieur, metaalkundig ingenieur, elektrotechnisch ingenieur, elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur, scheepsbouwkundig ingenieur, mijningenieur, ingenieur der textielnijverheid, ingenieur in de computerwetenschappen
  • industrieel ingenieur bouwkunde: optie bouwkunde, optie landmeten
  • ingenieur afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School te Brussel (in de Polytechnische Afdeling of in de Afdeling industrieel ingenieur bouwkunde).
 • Toelating op grond van aangetoonde beroepservaring: zie nieuwbouw van een gezinswoning.

Bij oprichten van bijgebouwen van beperkte omvang bij een bestaande gezinswoning (garage, bergplaats, tuinhuis, poolhouse …)

 • Minst strenge diplomavoorwaarden:
  • architect
  • burgerlijk ingenieur: alle specialisaties (zie boven)
  • industrieel ingenieur: alle specialisaties: industrieel ingenieur bouwkunde (optie bouwkunde, optie landmeten), industrieel ingenieur mechanica, industrieel ingenieur elektro-mechanica, industrieel ingenieur chemie, industrieel ingenieur kernenergie, industrieel ingenieur textiel, industrieel ingenieur nijverheid, industrieel ingenieur landbouw
  • ingenieur afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School te Brussel (in de Polytechnische Afdeling of in de Afdeling industrieel ingenieur bouwkunde).
  • landbouwkundig ingenieur
  • ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën
  • bio-ingenieur.

Hoe verloopt de procedure?

 1. Bezorg volgende documenten digitaal aan daz@vlaamsbrabant.be:

  • aanvraagformulier (volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend) [PDF, 1 blz, 160,92 KB]
  • kopie van het diploma en/of bijkomende documenten/inlichtingen (zoals attest inzake beroepservaring)
  • bewijs van eigendom van de grond (in geval van bouwen) of van de woning (bij het verbouwen)
   Je moet als aanvrager minstens mede-eigenaar zijn. Dit bewijs kan geleverd worden door een kopie van de relevante pagina's van de notariële akte of het compromis (zodat duidelijk is wie de koper is en om welk onroerend goed het gaat). Indien het gaat om een destijds zelf gebouwde woning die men nu wenst te verbouwen, kan een kopie van het aanslagbiljet in de onroerende voorheffing bijgevoegd worden.
  • uittreksel uit het strafregister.

 2. Na ontvangst van alle bovenvermelde documenten en inlichtingen winnen wij het advies in van het plaatselijk college van burgemeester en schepenen.
 3. Normaal kan de beslissing van de provinciegouverneur binnen zes weken aan de aanvrager bezorgd worden.

Extra informatie

Contact

Federale overheid, dienst algemene zaken, Tel. 016 26 78 14, daz@vlaamsbrabant.be

Naar boven