Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Aansnijden woonuitbreidingsgebieden

Aansnijden woonuitbreidingsgebieden

Principieel akkoord deputatie nodig voor aansnijden woonuitbreidingsgebied

Een stedenbouwkundige vergunning voor woningbouw of verkaveling in woonuitbreidingsgebied kan slechts worden afgeleverd als de aanvrager beschikt over een principieel akkoord van de deputatie (behalve wanneer het gaat om een ontwikkeling door een sociale woonorganisatie. Zie verder: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Art. 5.6.6).

In een principieel akkoord bevestigt de deputatie dat de geplande ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied past in het woonbeleid, zoals vormgegeven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en in andere openbare beleidsdocumenten.

Provinciaal kader

Op 27 maart 2015 keurde de deputatie het “beleidskader op korte termijn voor de aansnijding van woonuitbreidingsgebieden” goed.

Daarin wordt bepaald aan welke voorwaarden woonuitbreidingsgebieden dienen te voldoen om op korte termijn in aanmerking te komen voor ontwikkeling (het ‘kwantitatief kader’), en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden (het ‘kwalitatief kader’).

Een visie op langere termijn wordt in de in opmaak zijnde ‘Visienota Ruimte’ gevormd.

Hieronder vind je, in PDF, een beknopt overzicht van de mogelijke opties die in dit kader worden overwogen. De laatste, derde, stap is de afweging volgens het kwantitatief kader. Of een woonuitbreidingsgebied al dan niet bespreekbaar is voor ontwikkeling wordt bepaald in overleg tussen de provincie, de gemeente en/of de ontwikkelaar.

Kortetermijnkader Woonuitbreidingsgebieden [PDF, 2 blz, 269,72 KB] Beslissing deputatie afwegingskader woonuitbreidingsgebieden [PDF, 4 blz, 47,82 KB]

Procedure

Als een aanvraag tot principieel akkoord wordt voorbereid, raden we aan om zo vroeg mogelijk in het proces te overleggen met de dienst ruimtelijke ordening van het provinciebestuur:

  • Zo kan samen bekeken worden of het beoogde woonuitbreidingsgebied bespreekbaar is voor ontwikkeling en onder welke voorwaarden dit zou kunnen.
  • Zo wordt vermeden dat het dossier nog sterk zou moeten worden bijgestuurd nadat reeds een volledig aanvraagdossier werd opgesteld.

Benodigde documenten

Om het kwalitatief kader op een goede manier te kunnen hanteren bij de beoordeling van aanvragen voor een principieel akkoord, dient de aanvraag zelf voldoende informatie te bevatten. In de aanvraag moeten minimaal volgende gegevens zijn opgenomen: 

  • Situering.
  • Beoogd woonprogramma: aantal woningen + doelgroepen.
  • Inrichtingsplan of inrichtingsopties.
  • Inbedding in de ruimtelijke structuur van de omgeving (buurt, wijk, kern,…).

Slechts als de aanvraag volledig is wordt tot de beoordeling overgegaan.

 

De gemeente zal in haar advies bij de aanvraag van een principieel akkoord of in de toelichtingsnota van een ruimtelijk uitvoeringsplan gevraagd worden een overzicht te geven van:

  • De bebouwbare gebieden in de omgeving en de haalbaarheid van de ontwikkeling ervan.
  • De planning en de realiseerbaarheid van het sociaal objectief en de eventuele interferentie van de ontwikkeling met het (sociaal) woonbeleid.

Extra informatie

Contact

Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Naar boven