Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Aansnijden woonuitbreidingsgebieden

Aansnijden woonuitbreidingsgebieden

Wat zijn woonuitbreidingsgebieden of WUGs?

Woonuitbreidingsgebieden zijn reservezones om aan zeer specifieke woonnoden te voldoen of om bijkomende woningen te realiseren indien het reeds bestemde woongebied ontoereikend blijkt. Maatschappelijke evoluties voorspellen dat de meeste zones niet essentieel zijn om in voldoende woningen te voorzien. De rand rond Brussel is zowat de enige Vlaamse regio waar het bestaande woongebied nog ontoereikend is.

Principieel akkoord deputatie nodig voor aansnijden woonuitbreidingsgebied

Een stedenbouwkundige vergunning voor woningbouw of verkaveling in woonuitbreidingsgebied kan slechts worden afgeleverd als de aanvrager beschikt over een principieel akkoord van de deputatie (behalve wanneer het gaat om een ontwikkeling door een sociale woonorganisatie. Zie verder: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Art. 5.6.6).

In een principieel akkoord bevestigt de deputatie dat de geplande ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied past in het woonbeleid, zoals vormgegeven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en in andere openbare beleidsdocumenten.

Provinciaal kader

Meer gedetailleerde info over welke afwegingscriteria we hanteren bij het beoordelen van je aanvraag, vind je in onderstaand document.

Provinciaal kader voor woonuitbreidingsgebieden [PDF, 3 blz, 99,36 KB]

Procedure

Een gemiddelde aanvraag tot principieel akkoord duurt 4 maanden. Dit omwille van de adviesvereiste van het betrokken gemeentebestuur.

We raden daarom aan om zo vroeg mogelijk je aanvraag met ons (dienst ruimtelijke planning) informeel af te toetsen: (afhankelijk van de grootte van het project en de evidentie van de beoordeling is een vooroverleg mogelijk)

  • Om samen te bekijken of het beoogde woonuitbreidingsgebied bespreekbaar is voor ontwikkeling en onder welke voorwaarden;
  • Om te vermijden dat we het dossier nog sterk moeten bijsturen.
Dit kan (voor de meeste aanvragen) via e-mail gebeuren: ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Van zodra het principieel akkoord door de deputatie is afgeleverd, kan er een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend worden bij het betrokken gemeentebestuur.

Benodigde documenten

Om het kwalitatief kader op een goede manier te kunnen hanteren bij de beoordeling van aanvragen voor een principieel akkoord, dient de aanvraag zelf voldoende informatie te bevatten. In de aanvraag moeten minimaal volgende gegevens zijn opgenomen: 

  • Situering.
  • Beoogd woonprogramma: aantal woningen + doelgroepen.
  • Inrichtingsplan of inrichtingsopties.
  • Inbedding in de ruimtelijke structuur van de omgeving (buurt, wijk, kern,…).

Slechts als de aanvraag volledig is wordt tot de beoordeling overgegaan.

Gemeentelijk advies

In het gemeentelijk advies bij de aanvraag of in de toelichtingsnota van een ruimtelijk uitvoeringsplan, vinden we volgende informatie minstens terug:

  • De bebouwbare gebieden in de omgeving en de haalbaarheid van de ontwikkeling ervan;
  • De planning en de realiseerbaarheid van het sociaal objectief en de eventuele interferentie van de ontwikkeling met het (sociaal) woonbeleid.

Extra informatie

Contact

Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Naar boven