Home  > Wonen en milieu  > Water  > Werken aan waterlopen  > Zelf werken uitvoeren

Zelf werken aan waterlopen

Wanneer is een machtiging vereist voor werken aan waterlopen?

In volgende twee gevallen vraag je bij de deputatie een machtiging aan voor werken aan waterlopen van tweede of derde categorie:

 1. De deputatie sprak een ongunstig advies uit over je stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor werken aan waterlopen van tweede of derde categorie.
 2. Je wilt niet-vergunningsplichtige werken uitvoeren aan waterlopen van tweede of derde categorie, bijvoorbeeld plaatsen van oeververstevigingen.

De benodigde uittreksels uit de Atlas der Waterlopen vind je via het geoloket "atlas der waterlopen".

Zowel particulieren als overheden kunnen een machtiging aanvragen.

Toelichting machtigingsaanvraag voor werken aan waterlopen [PDF, 2 blz, 21,01 KB]

Vergunning kruising nutsleiding met onbevaarbare waterloop

Wanneer je bij aanleg van nutsleidingen een onbevaarbare waterloop van 2de of 3de categorie wilt kruisen, vraag je vooraf een vergunning aan de provincie.
Enkel bevoegde maatschappijen (beheer nutsleidingen, ...) kunnen deze vergunning aanvragen.

Toelichting vergunningsaanvraag nutsleidingen [PDF, 2 blz, 18,97 KB]

Zelf meehelpen om wateroverlast te voorkomen

Via nuttig gebruik, buffering en infiltratie van het hemelwater dat op je perceel terechtkomt kan je meehelpen wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

 • Opvang en nuttig gebruik
  Opvang en nuttig gebruik van hemelwater voor laagwaardige toepassingen (bijvoorbeeld toiletspoeling, tuin) zal je drinkwaterverbruik terugschroeven.
 • Regenwatertank als buffer
  Je regenwatertank doet tevens dienst als buffer bij regenval.
 • Infiltratie
  Een infiltratievoorziening zorgt voor aanvulling van het grondwater met het opgevangen regenwater en voor beperking van afvoer van regenwater langs rioleringen.

Je woning kan niet op het rioleringsnetwerk worden aangesloten?

Je woning is zo afgelegen dat ze niet op het rioleringsnetwerk kan worden aangesloten. Er ligt met andere woorden geen riolering in jouw straat.

 • Indien je woning niet kan worden aangesloten op het rioleringsnetwerk, staat je zelf in voor de zuivering van je afvalwater via een IBA (individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie).
  Je gemeente kan je hierover meer informatie verstrekken.
Naar boven