Home  > Wonen en milieu  > Vergunningen  > Natuurvergunningen

Natuurvergunningen

Vegetatiebesluit

De natuurvergunning werd ingevoerd door het Vegetatiebesluit van 1991, dat werd aangepast in 1998. Zij maakt deel uit van een vergunningenbeleid dat ertoe moet bijdragen het natuurareaal buiten de reservaten veilig te stellen voor verdere teloorgang. Het huidige Vegetatiebesluit, dat een onderdeel is van het Natuurdecreet, verwijst vooral naar kleine landschapselementen (KLE's) en een aantal specifieke vegetatietypes (bv. historisch permanente graslanden) als te beschermen natuurwaarden. De Nota aan de Vlaamse Regering bij het ontwerpbesluit van 1998 vermeldt "het behoud van de bestaande kwaliteit en kwantiteit als minimale basisdoelstelling" bij dat besluit. Concreet betekent het dat een aantal wijzigingen van vegetaties en (KLE's) verboden is in alle gebieden, een aantal is vergunningsplichtig en een aantal is meldingsplichtig.

Wanneer een natuurvergunning aanvragen?

Gebieden waarin de natuurvergunningsplicht voor wijziging van vegetatie van toepassing is

 • de groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden
 • de geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde
 • de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden

Gebieden waarin de natuurvergunningsplicht voor wijziging van kleine landschapselementen (KLE) van toepassing is:

 • de groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden
 • de geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde
 • de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden
 • landschappelijk waardevol agrarisch gebied en puur agrarisch gebied

Procedure

Als burger of bedrijf vraag je een natuurvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van het gemeentebestuur kan je beroep indienen bij de deputatie.
Overheden of publiekrechterlijke instellingen dienen hun aanvraag meteen in bij het provinciebestuur.

De vergunningsaanvraag moet gegevens bevatten over:

 • de bestaande toestand
 • aard en omvang van de ingreep
 • toestand na uitvoering van de ingreep
 • compenserende maatregelen voor natuurherstel en -ontwikkeling in het kader van de zorgplicht

Extra informatie

Contact

Documenten

Naar boven