Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Vind geld voor jouw klimaatproject  > Voorbeelden van klimaatprojecten

Klimaatprojecten

Duurzame kappers, geknipt voor de toekomst

 • Organisatie: Ecolife
 • Thema: Gebruik minder
 • Omschrijving project
  • Wat? Sensibiliseren van kappers en hun klanten om duurzamer te werken.
  • Hoe? Aanbieden van informatie, instrumenten en methodieken om de CO2-uitstoot te beperken.
  • Samenwerking met de Unie van Belgische kappers en UNIZO Vlaams-Brabant
 • Subsidie: 37.500 euro
 • Download de infofiches over de belangrijke milieuaspecten in het kapsalon

Zorg voor duurzame zorg

 • Organisatie: Zorg voor duurzame zorg
 • Thema's: Energie/ Gebruik minder
 • Omschrijving project
  • Wat? Verhogen van de zorg voor duurzaamheid in woonzorgcentra
  • Hoe?
  1. Individuele begeleiding van tien woonzorgcentra
  2. Uitbouw platform voor alle woonzorgcentra
  • Doel?
   • Overzicht energieverbruik voor elk woonzorgcentrum
   • Benchmark
   • Actieplan
  • Samenwerking tussen DLV Belgium en Probis
 • Subsidie: 57.492 euro

Wijkrenovatie

 • Organisatie: Stad Leuven
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Collectieve renovatie van woningen in een eenvormige wijk
  • Hoe? Door zowel de voorbereidings- als de uitvoeringsfase van de energiezuinige verbouwingen van individuele woningen in een zelfde wijk gedeeltelijk over te nemen en gezamenlijk aan te pakken ontstaan schaalvoordelen.
  • Samenwerking met Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, lokale woonactoren en bouwfederaties
 • Subsidie: 50.000 euro

Gemeenschapslandbouw en solidariteit

 • Organisatie: Riso Vlaams-Brabant
 • Thema: Voeding
 • Omschrijving project
  • Wat? Samenwerking tussen maatschappelijk kwetsbare groepen en duurzame gemeenschapslandbouw voor voedselvoorziening.
  • Hoe? Opzet van vijf concrete initiatieven samen met maatschappelijk kwetsbare groepen in projecten van duurzame gemeenschapslandbouw, verspreid over de provincie. De maatschappelijk kwetsbare groepen krijgen een actieve rol in het project.
  • Doel? Toenemende en blijvende toegankelijkheid van gemeenschapslandbouw voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
  • Samenwerking met: Centrum Voor Basiseducatie Leuven-Hageland, Vormingplus Oost-Brabant, verschillende Velt-afdelingen (Dilbeek, Zellik), OCMW Leuven, OCMW Tienen, Dienst leefmilieu en wijkmanagement Leuven, vzw Sporen, dienst leefmilieu Dilbeek, CSA Enterra, Buurtgroen Tienen, KU Leuven
 • Subsidie: 43.250 euro

Kernversterking als recept voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant

 • Organisatie: Bond Beter Leefmilieu
 • Thema: Energie/ Vervoer/ Gebruik minder
 • Omschrijving project
  • Wat? Inzetten op dichtere stads- en dorpskernen
  • Hoe? Lerend netwerk voor gemeenten en lokale actoren
  • Doel? Ontwikkelen van werkbare recepten voor gemeenten op het vlak van ruimtelijk beleid en mobiliteit, wonen en diensten
  • Samenwerking met de provincie en de gemeenten
 • Subsidie: 50.000 euro

Samen Energiek

 • Organisatie: Beweging.net Vlaams-Brabant
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Thermografisch onderzoek met een warmtecamera toegankelijk en betaalbaar maken bij het brede publiek
  • Hoe? Tijdens een warming-up homeparty (cfr. Tupperware) licht een warmtecamera de woning van de gastheer door op verliezen. Op basis van de infraroodfoto's levert het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen duurzaam bouwadvies. Dankzij een technisch verslag en een rapport met suggesties voor energiebesparende maatregelen kunnen de bewoners snel gerichte acties ondernemen. De aanwezigen kunnen intekenen op een nieuwe warming-up homeparty bij hen thuis en verspreiden zo mee het idee.
 • Subsidie: 50.000 euro

Duurzaam in de wieg

 • Organisatie: De Bakermat, Expertisecentrum Kraamzorg en Praktijk voor vroedkunde
 • Thema: Gebruik minder
 • Omschrijving project
  • Wat? Jonge Vlaams-Brabantse gezinnen aanmoedigen om duurzame keuzes te maken.
  • Hoe? Jonge ouders informeren over duurzame geboortekaarten, verzorgingsproducten, kleding, draagdoeken, borstvoeding, ... via volgende kanalen:
   • workshops voor vroedvrouwen en andere zorgverleners
   • workshops voor ouders
   • website
   • sociale media
   • brochure
 • Subsidie: 75.000 euro
 • Lees meer over het klimaatproject van De Bakermat

Warme koesterbuurten

 • Organisatie: Educatief centrum De Paddenbroek
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Hulp voor gezinnen in Beersel, Halle, Dilbeek en Gooik bij hun energierenovatie.
  • Hoe? De Kyotomobiel, een bureau op wielen, reist van wijk tot wijk en geeft informatie over duurzaam bouwen, organiseert samenaankoopacties voor energierenovaties en voert energiescans uit.
  • Doel? 400 woningen op 2 jaar tijd renoveren, goed voor een jaarlijkse besparing van 1000 ton CO2.
 • Subsidie: 50.000 euro
 • Lees meer over de warme koesterbuurten van De Paddenbroek

Beersel Klimaatneutraal 2030

 • Organisatie: Gemeente Beersel
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Zoveel mogelijk partners meekrijgen in de ambitie om Beersel klimaatneutraal te krijgen tegen 2030.
  • Hoe? Een participatieve aanpak in drie sporen:
   • Beersel 2030: burgers denken en handelen mee voor een klimaatneutraal Beersel (in kleine groepen, van onderuit, met klimaatcoaches)
   • 3 x 3 inspirerende acties per jaar (het gemeentebestuur zelf, bedrijven, andere partners)
   • Iedereen beroemd (grote evenementen: debatten, podia, ...)
 • Subsidie: 50.000 euro

Warme gemeente, Cool kwadrant. Herne werkt aan het klimaat

 • Organisatie: Gemeente Herne
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Participatietraject: zoveel mogelijk inwoners meekrijgen in de ambitie om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020.
  • Hoe? G1200: 1.200 inwoners zijn lokale klimaatambassadeurs.
  • Doel? Tegen 2020 tekent 20% van de inwoners (d.i. 1.200) mee het klimaatbeleid van de gemeente uit.
 • Subsidie: 14.000 euro

Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016

 • Organisatie: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Wedstrijd voor gemeenten
  • Hoe? Een wedstrijd in vier fasen, met als prijs een intensieve begeleiding voor vijf gemeenten.
  • Doel? Draagvlak en impact creëren voor het lokaal klimaatbeleid. 
 • Subsidie: 53.625 euro

Straten vol Leuven

 • Organisatie: Leuven Klimaatneutraal 2030
 • Thema: Vervoer
 • Omschrijving project
  • Wat? Experimenten om het stadscentrum autoluw te maken
  • Hoe? Participatief traject met de bewoners, de stad en relevante actoren.
  • Doel? Aantonen van de haalbaarheid en de meerwaarde van een autoluw stadscentrum, opbouwen van draagvlak. 
  • Samenwerking met BUUR, Mobiel21, Levuur en bewoners. 
 • Subsidie: 75.000 euro 
 • Lees meer over het project 'Straten vol Leuven'

Wereldfeest Leuven: naar low impact events in onze provincie

 • Organisatie: Wereldfeest Leuven
 • Thema: Gebruik minder
 • Omschrijving project
  • Wat? Realisatie van het eerste grootschalige low impact event in de provincie én een lerend netwerk voor low impact events.
  • Hoe? Nulmeting en analyse van bestaande toestand (wereldfeest 2015), uitwerken van maatregelen en toepassen tijdens het volgende wereldfeest.  
 • Subsidie: 52.500 euro

Simplify Your Life

 • Organisatie: Netwerk Bewust Verbruiken
 • Thema: Gebruik minder
 • Omschrijving project
  • Wat? Burgers informeren, inspireren en activeren tot duurzaam gedrag, ze aanzetten om meer te delen, ruilen, repareren, dingen zelf te maken en duurzame initiatieven te nemen in hun buurt. 
  • Hoe? Vijf luiken: communicatiecampagne, workshops, expertise bundelen en verspreiden, inspiratiedag, knelpunten terugkoppelen naar het gemeentebeleid.
  • Doel? Duurzaam gedrag aanmoedigen bij de Vlaams-Brabander.  
 • Subsidie: 52.515,60 euro

Samen sterk op de akker

 • Organisatie: PPO.be
 • Thema: Voeding/ Biodiversiteit
 • Omschrijving project
  • Wat? Boeren samenbrengen en vormen over mengculturen.
  • Hoe? Praktijktesten i.s.m. met provinciale dienst landbouw, educatieve film, folders, ontbijt op de akker, infomoment en educatieve reis.
  • Doel? Landbouwers schakelen over op mengcultuur en verminderen hierdoor hun CO2-uitstoot, terwijl de biodiversiteit verhoogt.
  • Samenwerking met Hof ter Vrijlegem en PPO.eu IVZW  
 • Subsidie: 22.620 euro

Rondreizende demowoning energievriendelijk en gezond (t)huis

 • Organisatie: Logo Oost-Brabant
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Rondreizende demonstratiewoning met focus op energievriendelijk en gezond bouwen (isoleren en ventileren, verlichting, huishoudtoestellen, vocht en schimmel, CO)
  • Hoe? Woningen van projectpartners op tien plaatsen in Oost-Brabant worden twee tot drie maanden ingericht als demowoning. In dezelfde periode organiseren de betrokken gemeenten infoavonden en workshops. Een draaiboek, op het einde van het project, zorgt ervoor dat andere gemeenten het concept kunnen overnemen.
 • Subsidie: 61.257 euro

Hout van het Dijleland

 • Organisatie: Agrobeheercentrum Eco2
 • Thema: Gebruik minder
 • Omschrijving project
  • Wat? Herwaarderen van verwaarloosde landschapselementen door het omwerken van hun snoeihout tot houtbriketten. Nagaan hoe deze efficiënt vermarkt kunnen worden, zodat men op drie vlakken wint: 
   • behoud van biodiversiteit
   • creatie van een lokale hernieuwbare energiebron
   • behoud van streekidentiteit
 • Subsidie: 74.647,59 euro

Duurzaam duurt het langst!

 • Organisatie: Wigwam
 • Thema: Energie/ voeding/ Gebruik minder
 • Omschrijving project
  • Wat? Kwetsbare doelgroepen sensibiliseren en aanzetten tot duurzaam leven, wonen, eten en zuinig omspringen met energie.
  • Hoe? Infosessies en vormingsmomenten binnen de bestaande werking van Wigwam.
 • Subsidie: 53.269,51 euro

Kansen creëren rond afvalvermindering en lagere afvalkosten bij sociaal zwakkere groepen

 • Organisatie: Incovo
 • Thema: Gebruik minder
 • Omschrijving project
  • Wat? Pop-up recyclageparken om mensen uit sociaal zwakkere doelgroepen de kans te geven om dicht bij huis recycleerbare materialen af te voeren.
  • Hoe? Herwerken van de communicatie i.v.m. sorteren en inzamelen op maat van de doelgroep.
  • Doel? Afvalfactuur doen dalen bij mensen uit sociaal zwakkere doelgroepen.
 • Subsidie: 74.065 euro

Energieke scholen

 • Organisatie: Educatief Centrum De Paddenbroek
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Technische, financiële en educatieve ondersteuning van vijf scholen bij het realiseren van energiebesparende maatregelen.
  • Hoe? Project in drie fasen:
   • Energieanalyse
   • Energiebesparende maatregelen door kosteloze maatregelen
   • Energiebesparende maatregelen dankzij financiële inbreng van ouders
  • Doel? Energiebesparing op school, door contacten met ouders ook gezinnen aanmoedigen om een energiemonitoring en energiebesparende maatregelen uit te voeren
 • Subsidie: 75.000 euro

Duurzame catering in grootkeukens

 • Organisatie: Soufflé
 • Thema: Voeding
 • Omschrijving project
  • Wat? Begeleiding van grootkeukens om ze duurzame voeding (lokaal geteelde groenten van het seizoen, biologische en fair trade producten, vegetarische recepten) te leren gebruiken.
  • Hoe? Over een periode van 3 jaar krijgen elk jaar 4 keukens een begeleiding, waarvan 2, naast de uitwisseling van tips en recepten, ook een intensieve begeleiding in de keuken krijgen (effectieve hulp bij het koken)
  • Resultaat? Over 3 jaar krijgen 12 keukens een individuele begeleiding om duurzame producten te gebruiken.
 • Subsidie: 51.160 euro

De uitbouw van een ecologisch educatief ontmoetingscentrum, als doorgeefluik van duurzame ideeën

 • Organisatie: MetamorPHose
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? MetamorPHose heeft een schooltuinproject in Diest dat ze tegelijk ook gebruikt als een leerschool voor duurzame leefgewoonten. Voor de teelt van ecologische groenten en fruit en de verwerking ervan werkt de organisatie samen met kwetsbare doelgroepen. Nu al delen ze hun ervaringen met andere doelgroepen en locaties, maar met het project van MetamorPHose willen ze dit luik nog uitbreiden.
  • Hoe? Aanstellen van een halftijdse coördinator.
 • Subsidie: 9.000 euro

Klimaat en gidsen

 • Organisatie: Natuurpunt CVN
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? In 7 lesdelen, op 6 verschillende locaties leren gidsen hoe zij het thema klimaatverandering voor een breed publiek kunnen brengen. Ze krijgen zowel theorielessen als enkele praktijkactiviteiten, zoals bijvoorbeeld klimaatwandelingen.
  • Hoe? Klimaatdeskundigen van Natuurpunt stellen een syllabus samen en geven de vorming aan zowel nieuwe als bestaande gidsen. Ze werken hiervoor samen met lokale partners.
  • Doel? Gidsen vertellen hun publiek op een deskundige en boeiende manier over de klimaatuitdaging en de mogelijkheden om aan concrete oplossingen mee te werken.
 • Subsidie: 15.000 euro

Doe het licht uit, pyjamaverhalen voor het slapengaan.

 • Organisatie: Djapo
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Sensibiliseren van kinderen om het klimaat te redden.
  • Hoe? 300 kinderen van 4 en 5 jaar bedenken vanuit hun eigen leefwereld klimaatverhalen. Djapo bundelt ze in een kortverhalenbundel: 'Doe het licht uit, pyjamaverhalen voor het slapengaan.'
 • Subsidie: 19.499 euro

Food Waste Challenge

 • Organisatie: Act4Change
 • Thema: Voeding
 • Omschrijving project
  • Wat? Jongeren en young professionals helpen om duurzame ondernemingen op te zetten om voedselverlies aan te pakken.
  • Hoe? 3 'learning Journeys' (oorzaken voedselverlies onderzoeken), een ideeënweekend (oplossingen zoeken) en een coachingstraject van 3 maanden
 • Subsidie: 36.469 euro

Jouleboulevard

 • Organisatie: Jouleboulevard
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Ontwikkelen van een business case volgens het 'No Cure No Pay' principe. Helpt winkels, gegroepeerd in winkelstraten, om CO2 te besparen. Hoe? Dankzij een doorgedreven automatisatie van het meten en analyseren van hun energieverbruik.
 • Subsidie: 60.094 euro

Koren op de transitiemolen

 • Organisatie: De Molen van Rotselaar
 • Thema: Wees een ambassadeur, energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Uitbouw van een bezoekerscentrum en een netwerk van ambassadeurs.
  • Hoe? Ontwikkelen, tonen en promoten van praktijktoepassingen voor transitie naar een duurzame samenleving en economie.
 • Subsidie: 48.750 euro

Campagne duurzame mobiliteit

 • Organisatie: Gemeente Pepingen
 • Thema: Mobiliteit
 • Omschrijving project
  • Wat? Meten van luchtkwaliteit, inwoners aanmoedigen om zich duurzaam te verplaatsen.
  • Hoe? Vrijwilligers onderhouden aardbeiplantjes die dienst doen als fijn stofmeetstation. De bladeren van de aardbeiplantjes vangen het fijn stof op. En dat wordt op regelmatige tijdstippen gemeten.
  • Doel? De invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit nagaan, inwoners sensibiliseren, promoten van duurzame mobiliteitsalternatieven.
 • Subsidie: 14.120 euro

Burgerschool

 • Organisatie: Netwerk Bewust Verbruiken
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Een school door en voor burgers, een broedplek voor klimaatpioniers en burgerinitiatieven.
  • Hoe? Door coaching de werking van de klimaatpioniers bestendigen, uitbouwen en versterken. Samenwerking tussen burgers faciliteren.
  • Doel? Klimaatinitiatieven naar een hoger niveau tillen, waarin participatie centraal staat. Participatieve, wijkgerichte klimaatinitiatieven realiseren
 • Subsidie: 48.191 euro

Groene infrastructuur voor klimaatacties op bedrijventerreinen

 • Organisatie: Acadobe vzw
 • Thema: Biodiversiteit, klimaatadaptatie
 • Omschrijving project
  • Wat? Meer groen op bedrijventerreinen.
  • Hoe? Meer aanleg van groene infrastructuur, samenbrengen van bestaande ervaring en expertise, uitpakken met inspirerende voorbeelden van koplopers, demosites.
 • Subsidie: 56.426 euro

De chef van de toekomst kookt veggie

 • Organisatie: EVA vzw
 • Thema: Voeding
 • Omschrijving project
  • Wat? Hulp aan restaurants voor een groter en meer kwalitatief aanbod van vegetarische maaltijden .
 • Subsidie: 19.370 euro

Kyoto in de wijk

 • Organisatie: 3Wplus
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Bemande Kyotomobiel reist van wijk tot wijk met tips over duurzame energie.
  • Hoe? De Kyotomobiel van 3Wplus reist van wijk tot wijk en staat elke week stil op een nieuwe plek in één van de deelnemende gemeenten. Inwoners komen er naartoe:
   • met hun vragen over energiebesparende maatregelen
   • voor tips om hun energiekosten te reduceren
   • om een energie- of warmtescan te bestellen

   De gemeentelijke  woonconsulent kan er ook tijdelijk postvatten. Hij geeft advies aan inwoners die renovatiepremies aanvragen of interesse hebben in een eventuele samenaankoop van dakisolatie.

 • Subsidie: 75.000 euro

Garage Swap - duurzaam delen en verdichten via parkeernorm afwijking

 • Organisatie: Impact Matters ESV
 • Thema: Mobiliteit
 • Omschrijving project
  • Wat? Inruilen van dure ondergrondse parkeerplaatsen in bouwprojecten voor de (pre)financiering van duurzame projecten zoals autodelen of hernieuwbare energie.
  • Hoe? De visie van projectontwikkelaars veranderen. Enkel mogelijk wanneer de gemeente een afwijking op de parkeernorm toestaat.
  • Doel? Meer duurzaamheid bij kernverdichting en inbreidingsprojecten.
 • Subsidie: 75.000 euro

To meat or not to meat?

 • Organisatie: H. Hartinstituut vzw
 • Thema: Voeding
 • Omschrijving project
  • Wat? Sensibilisatie voor het eten van insecten.
  • Hoe? Ontwikkeling van een lessenpakket rond de impact van vleesconsumptie op de ecologische voetafdruk. Insectenmaaltijd in het schoolrestaurant. Duurzame voeding integreren in de werking van het schoolrestaurant. Insectenburgerstand tijdens de jaarlijkse 'mondiale dag'.
 • Subsidie: 34.555 euro

Wijk van de toekomst

 • Organisatie: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
 • Thema: Mobiliteit
 • Omschrijving project
  • Wat? Experimenten in acht Vlaams-Brabantse wijken moeten leiden tot methodieken om mobiliteitsknelpunten op te lossen.
  • Hoe? Door participatie. Bewoners en besturen zoeken en werken samen aan oplossingen voor mobiliteitsproblemen. Worden de acht deelnemende wijken de "Wijken van de toekomst"?
 • Subsidie: 62.580 euro

Ecologisch cohousingproject "De Broeikas"

 • Organisatie: De Kaasdroger
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Ontmoetingsruimte voor activiteiten rond creativiteit, duurzaamheid en zelfontplooiing.
  • Hoe? Workshops, lezingen, studiedagen, opbouw lokaal buurtweefsel.
 • Subsidie: 70.740 euro 
 • Lees meer over het project "De Broeikas"

StadsAkker: klimaatslimme stadslandbouw in Vlaams-Brabant

 • Organisatie: RISO Vlaams-Brabant
 • Thema: Voeding
 • Omschrijving project
  • Wat? Ontmoetingsplek in het centrum van Tienen waar inwoners groenten en kruiden kunnen oogsten, maar ook bijleren over duurzame en gezonde voeding.
  • Hoe? Workshops, lezingen, rondleidingen, infosessies.
 • Subsidie: 70.177
 • Lees meer over het project "Stadsakker"

ARTEFACT 2018: Rare Earth - Materials & Messages

 • Organisatie: STUK Kunstencentrum
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Thematentoonstelling over de toepassing van zeldzame aardmetalen en de invloed op mobiliteit, hernieuwbare energie, clean tech, duurzaam consumeren en circulaire economie.
  • Doel? Informeren, sensibiliseren en bereiken van de verschillende doelgroepen rond het duurzaamheidsdebat en de klimaatproblematiek. 
 • Subsidie: 75.000 euro 
 • Lees meer over het project 'Artefact'

TESTRIJDERS tillen je over de drempel

 • Organisatie: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
 • Thema: Mobiliteit
 • Omschrijving project
  • Wat? Promotie van elektrische wagens
  • Hoe? Twintig particulieren, ondernemers, overheidsinstellingen en organisaties rijden een jaar lang met een 100% elektrische auto. Ze krijgen een voordelig leasetarief en delen de auto zoveel mogelijk met buren, vrienden, collega’s én onbekenden. Aan het einde van jaar één zijn de 20 auto’s meer dan 1.500 keer gedeeld.
 • Subsidie: 53.000 euro

De Slimme Woning

 • Organisatie: De Slimme Woning
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Het beleid en de eindgebruiker overtuigen om te investeren in slimme woningen.
  • Hoe? Analyse bij Ecobouwers en testwoningen, proeftuin, bekendmaken resultaten, advies aan beleidsmakers en netbeheerders, producenten en marktspelers informeren.
 • Subsidie: 46.073 euro 

Klimaat in je achtertuin

 • Organisatie: Natuurpunt Studie
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Vier klimaatwandelingen in de Groene Vallei (Herent - Kampenhout - Kortenberg - Steenokkerzeel), waarvan één met infoborden.
  • Samenwerking met Natuurpunt CVN en de eerder opgeleide klimaatgidsen uit het klimaatproject 'Klimaat en gidsen'
 • Subsidie: 18.960 euro

Greener City

 • Organisatie: Greener City
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Duurzaam en CO2-neutraal muziekfestival.
  • Hoe? Groene flyers, groene camping, future food, hernieuwbare energie, eigen gefilterd water, .../ Bezoekers met 'groene communicatie' betrekken bij het duurzaamheidsverhaal/ Draaiboek voor andere festivals
 • Subsidie: 59.700 euro 
 • http://paradisecity.be/green-paradise/

ECO-kapel

 • Organisatie: Vereniging ter bevordering van het ecologisch verwarmen van kerkelijk erfgoed De Boskapel te Wolvertem
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Duurzaam verwarmen van kapellen en kerken met geothermie
  • Hoe? Uittesten van het concept voor De Boskapel in Wolvertem met als doel te vermenigvuldigen naar andere kerken en kapellen.
 • Subsidie: 72.755 euro

Groot-Leuven in beweging

 • Organisatie: Mobiel 21
 • Thema: Mobiliteit
 • Omschrijving project
  • Wat? Vervolg klimaatproject 'Straten vol Leuven'. Uitbreiding naar de deel- en buurgemeenten van Leuven.
  • Hoe? Participatief traject met de bewoners, de stad en relevante actoren.
 • Subsidie: 75.000 euro

Onverstoor(d)baar zwanger

 • Organisatie: De Bakermat
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Jonge ouders bewustmaken van de impact van hormoonverstoorders, aanleren welke alternatieven gezonder, ecologischer en duurzamer zijn.
  • Hoe? Workshops, homeparty's, pop-badkamer in BioPlanet-winkels, ...
  • Samenwerking met Gezinsbond, CM Leuven, BioPlanet, Materni en Weleda
 • Subsidie: 75.000 euro

Beersel wekt op

 • Organisatie: Gemeente Beersel
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project
  • Wat? Groepsaankoop
 • Subsidie: 54.888 euro

Ridders voor het klimaat

 • Organisatie: Gemeente Holsbeek
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Drie basisscholen van Holsbeek trekken ten strijde voor een beter klimaat. Andere scholen kunnen nog aansluiten.
  • Hoe? De CO2-uitstoot beperken en berekenen, sensibiliseren.
 • Subsidie: 21.375 euro

Buurzaam

 • Organisatie: Curieus Vlaams-Brabant vzw
 • Thema: Wees een ambassadeur
 • Omschrijving project
  • Wat? Samenaankoop van energieproducten. Competitie 'Strafste ecobuurt/klimaatstraat'
  • Samenwerking met lokale aannemers en leveranciers
 • Subsidie: 45.000 euro 

Bouwen aan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal: infosessies en werfbezoeken voor bouwprofessionelen

 • Organisatie: Confederatie Bouw vzw (afdeling Vlaams-Brabant)
 • Thema: Energie/duurzaamheid
 • Omschrijving project 
  • Snellere kennisuitwisseling van nieuwe technologieën en innovatie
  • Werfbezoeken, infosessies
  • Nieuwe samenwerkingen tussen lokale actoren
 • Doel
  • Realiseren Vlaams-Brabantse Klimaatdoelstellingen
  • Samenwerkingen stimuleren tussen bouwprofessionelen
  • Publicatie met verworven inzichten
 • Subsidie: 57.765 euro 

LICHT Vlaams-Brabant

 • Organisatie: ECOLIFE vzw
 • Thema: Hernieuwbare energie
 • Omschrijving project 
  • Slimme participatiebegeleiding brengt burgers samen rond collectieve investeringen in duurzame energie
 • Doel
  • Oprichten van lokale burgercoöperaties in minstens 10 proefgemeenten
  • Investeren in hernieuwbare energie
 • Samenwerking tussen Ecolife vzw, Ecopower cvba-so, Leuven2030 vzw, stad Leuven en LICHT Leuven
 • Subsidie: 75.000 euro

Energiearmoede bestrijden met energetische renovaties

 • Organisatie: Minder=Meer vzw
 • Thema: Energie(besparing)
 • Omschrijving project 
  • Energetische renovaties voor iedereen toegankelijk maken
  • Woningeigenaars met een lagere economische status toeleiden naar energetische renovaties
 • Doel
  • Meer mensen toegang verlenen tot energetisch verbouwen van hun woning
  • Wegwerken van drempels en verlenen van advies
  • 100 renovatieadviezen en in 30 woningen energiebesparende maatregelen en renovaties uitvoeren
 • Samenwerking tussen Minder=Meer vzw, Heilig Hart Heverlee, IGO div, CAW, DOMO Vlaams-Brabant, LICHT Leuven, Ecopower cvba-so, De Ruimtevaart en buurtwerk Lampeke
 • Subsidie: 62.400 euro

Gelukkig Groen/Groene vingers in de zorg

 • Organisatie: Natuurpunt CVN
 • Thema: Natuur/Klimaat
 • Omschrijving project 
  • Vergroenen van zorginstellingen
  • Impact van de klimaatverandering beperken in zorginstellingen
 • Doel
  • Verduurzamen van de werking van 3 zorginstellingen
  • Versterken van de biodiversiteit nabij de 3 zorginstellingen (klimaatrobuust maken)
  • Realisatie van een draaiboek/filmpjes met ervaringen van de praktijkvoorbeelden 
  • Inspiratiedagen voor de verspreiding van de ervaringen
 • Samenwerking tussen Natuurpunt CVN, Ecolife vzw, Zorgnet-Icuro, zorginstellingen en sociale organisaties in Vlaams-Brabant
 • Subsidie: 74.962,50euro

Warmtewende voor gemeenten: aan de slag met groene warmte

 • Organisatie: ODE vzw
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project 
  • Pionierende gemeenten samenbrengen en ondersteunen in het opmaken van een warmtebeleid
  • De ervaringen van de pioniers aanwenden om groene warmte op de agenda te zetten van andere lokale besturen
 • Doel
  • 3 tot 8 lokale besturen wensen te gaan voor een klimaatneutrale warmtevoorziening
  • 1/3e van de Vlaams-Brabantse besturen vergroenen hun warmtebeleid
  • Opmaken van minstens 3 warmtebeleidsplannen
  • 10 à 15 informatiesessies (georganiseerd door lokale besturen)
  • 1.000 websitebezoekers voor de online beslissingstool
 • Samenwerking tussen ODE vzw, VVSG, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en Dialoog – Steunpunt duurzaam bouwen
 • Subsidie: 74.736 euro

Energiedates voor bedrijven en verenigingen

 • Organisatie: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project 
  • Gemeenten, bedrijven, verenigingen, startende ondernemers, creatievelingen, … samenbrengen en op zoek gaan naar mogelijkheden om een ruimte/gebouw te delen en zo ook samen te werken aan een lager energieverbruik
 • Doel
  • Minder CO2-uitstoot door efficiënter gebruik van energie, ruimte en materialen
  • 1/3e van de Vlaams-Brabantse besturen vergroenen hun warmtebeleid
  • Versterken van socio-economisch weefsel
  • Minstens in 2 gemeenten een project opzetten
 • Samenwerking tussen Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
 • Subsidie: 46.515 euro

Het Repair Center Leuven, een platform voor delen, leren en herstellen

 • Organisatie: Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid vzw
 • Thema: Duurzaamheid
 • Omschrijving project 
  • Oprichten van een Repair Center Leuven: een laagdrempelig platform, zowel off- als online, voor het herstellen, delen en leren. 
 • Doel
  • Uitbouwen van een werking op één locatie
  • Ontwikkelen van een duurzaam business model voor het RCL
 • Samenwerking tussen Vormingplus, Fablab KULeuven, KULeuven, Saté (Sociaal Atelier Leuven), Arktos, Netwerk Bewust Verbruiken, Repair café Leuven, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, Leuven2030 vzw, De Ruimtevaart vzw, Vizoog vzw, Beweging.net, Riso Vlaams-Brabant, GreenOffice KULeuven en Climaxi vzw
 • Subsidie: 75.000 euro

Energiemonitoring op koten

 • Organisatie: Greenoffice for KU Leuven
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project 
  • De precieze effecten meten en analyseren van zowel fysieke maatregelen als van sensibiliserende maatregelen (gedrag van de gebruiker)
  • Een model uitzetten waarmee beheerders van studentenvoorzieningen aan de slag kunnen gaan om de energie-impact van woonentiteiten in verschillende vormen te verminderen
 • Doel
  • Begeleiden van huisbazen en bewoners bij het reduceren van de energiefactuu
  • Energie-informatie verwerven van verschillende soorten woonvormen
  • Het pad effenen voor meer communicatie over de klimaatvriendelijkheid van woonentiteiten
 • Samenwerking tussen CORE cvba-so en Dienst Duurzaamheid KU Leuven
 • Subsidie: 11.032 euro

C-Bouwers

 • Organisatie: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
 • Thema: Duurzaamheid
 • Omschrijving project 
  • Circulair bouwen stimuleren door bouwheren en architecten te sensibiliseren, informeren en adviseren
 • Doel
  • 5 à 8 (ver)bouwprojecten kennis en advies geven over de mogelijkheden om circulair te (ver)bouwen
  • Verhoogde kennis bij architecten
  • Een grotere sensibilisering van een breed publiek en van bouwheren
 • Subsidie: 74.900,25 euro

Kalkhennep als bio-ecologisch bouwmateriaal

 • Organisatie: IGO div.
 • Thema: Duurzaamheid
 • Omschrijving project 
  • Pionierende gemeenten samenbrengen en ondersteunen in het opmaken van een warmtebeleid
  • Kalkhennep als milieuvriendelijk bouwmateriaal promoten
 • Doel
  • 6 demowoningen waar kalkhennep als bouwmateriaal wordt gebruikt
  • 4 infosessies voor het grote publiek, 2 professionele opleidingen voor aannemers 
  • 3.000 mensen informeren over het gebruik van kalkhennep als bouwmateriaal
  • Opstellen van technische fiches 5 toepassingen van kalkhennep
 • Subsidie: 44.306,70 euro

Voorplein schoolomgeving als uithangbord voor klimaatneutraliteit

 • Organisatie: Gemeente Beersel
 • Thema: Energie
 • Omschrijving project 
  • Schoolgebouwen - op een coöperatieve manier - helpen verduurzamen door te investeren in een mix van zonne-energie, opslag van zonne-energie en aanwenden van zonnewarmte
 • Doel
  • Potentieelstudie uitvoeren om de haalbaarheid van dit project in kaart te brengen
 • Subsidie: 32.500 euro

Film 'Een inkijk in vier klimaatprojecten'

Stijn Van Baarle, Storyteller, bracht vier klimaatprojecten in beeld:

    Duurzaam in de wieg - De Bakermat
    Duurzame kappers, geknipt voor de toekomst - Ecolife
    Duurzame catering in grootkeukens - Soufflé
    Warme koesterbuurten - Educatief centrum De Paddenbroek

Bekijk deze korte film

Gebruik onze mindmap en het provincielogo in jouw communicatie

Werk jij aan een project dat bijdraagt aan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal? 

 • Vermeld het logo van de provincie.
 • Of gebruik het beeld van de mindmap. Wil je de mindmap graag in afficheformaat en handige vouwfolders. Vraag gerust!

Vlaams-Brabant klimaatneutraal - mindmap [PDF, 1 blz, 113,37 KB]

Publicaties

36 Klimaatprojecten

De voorbije drie jaar ondersteunde de provincie 36 klimaatprojecten van burgers, organisaties, scholen, gemeenten en bedrijven.

Alle publicaties

Naar boven