Home > Nieuws > Wonen en milieu

Klimaatactieprogramma 2020-2025 goedgekeurd (02 januari 2020)

De provincie Vlaams-Brabant keurde het klimaatactieprogramma 2020-2025 goed. 

 • Met concrete acties voor de beleidsperiode 2020-2025, om verder te groeien naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie, zoals vooropgesteld in het klimaatbeleidsplan 2040. 
 • Doel is om tegen 2040 de CO2-uitstoot met minstens 80% te verminderen ten opzichte van het nuljaar 2011. 
 • Samen met inwoners, gemeenten, bedrijven, verenigingen, organisaties en scholen van Vlaams-Brabant.

Het volledig klimaatactieprogramma 2020-2025 download je onderaan deze pagina. Hieronder geven we enkele belangrijke acties mee.

Prioriteiten

 • Omslag in het ruimtelijk beleid
  • We ontwikkelen een nieuw Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant en passen de beleidslijnen toe in een gebiedsgerichte aanpak (o.a. in strategische projecten) 
  • Volgende principes staan centraal: 
   • Kernversterking
   • Verhoging van het ruimtelijk rendement
   • Behoud van de open ruimte
   • Versterken van groen-blauwe netwerken
   • Ruimte voor hernieuwbare energie 
 • Sterke uitbreiding van hernieuwbare energie 
  • We ondersteunen:
   • Pilootprojecten zoals in het strategisch project 'Opgewekt Pajottenland' 
   • Gemeenten bij het uitwerken en uitvoeren van duurzaam warmtebeleid. Warmtenetscreenings en warmtezoneringsplannen brengen de mogelijkheden voor duurzame warmte in kaart en vormen de basis van een fossielvrij warmtebeleid op lange termijn.
  • Of inspireren met onze eigen biomassaverbrander met regionaal hout in Proefcentrum Pamel
 • Mobiliteit
  We zetten verder in op:
  • Het stimuleren van de fiets voor woon-werk en woon-schoolverkeer, o.a. door bijkomende fietssnelwegen 
  • Een betere afstemming tussen de verschillende vervoerswijzen (= mobipunten) 
 • Duurzaam wonen en bouwen
  • Adviseren en begeleiden van energetische renovaties via het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, in samenwerking met de bouwsector en diverse partners. Met extra aandacht voor circulair en klimaatadaptief bouwen.
  • Intensieve renovatiebegeleiding voor maatschappelijk kwetsbare groepen door onze eigen renovatiebegeleiders
  • Pilootprojecten over woningdelen, kleinschalig wonen en collectieve renovatie
 • Koolstofarme en circulaire economie
  • Verdere uitbouw van het Cleantech-netwerk
  • Subsidies voor innovatieve projecten met focus op energie, mobiliteit en circulaire economie
 • Duurzame en lokale landbouw en duurzame voeding en consumptie
  • Voedselkilometers verkleinen door promotie van de korte keten en van streek- en hoeveproducten
  • Energietoepassingen met onder meer biomassa in praktijk brengen bij land- en tuinbouwers
  • Duurzame en innovatieve teelten en technieken introduceren bij land- en tuinbouwers 
 • Klimaatbestendige provincie 
  Acties rond:
  • Groen-blauwe netwerken
  • Een natuurlijk en veerkrachtig watersysteem
  • De bestrijding van erosie en meer groen in de bebouwde omgeving

De provincie als streekmotor

 • Gemeenten kunnen rekenen op de provinciale expertise om hen te begeleiden bij de opmaak en de uitvoering van de volgende gemeentelijke klimaatactieplannen tot 2030 
 • Het vernieuwd subsidiereglement voor duurzame klimaatprojecten ondersteunt gemeenten, verenigingen en scholen met projecten die bijdragen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.
 • We zetten onze rol als aanjager van de Vlaamse of federale overheid verder en blijven knelpunten en barrières aankaarten.
 • We geven zelf het goed voorbeeld: we keurden recent een nieuwe energiebeleidsverklaring goed voor de eigen gebouwen, vergroenen ons wagenpark en voeren een duurzaamheidstoets in voor ons aankoopbeleid.

Meten is weten

 1. Meten.
  We meten elk jaar de vermindering van de CO2-uitstoot en de evolutie van de geproduceerde hoeveelheid hernieuwbare energie. 
 2. Evalueren.
  De meetresultaten vergelijken we met de nulmeting in 2011. We evalueren de vooruitgang.
 3. Bijsturen.
  We sturen onze doelstellingen en acties bij op basis van de meetresultaten en evaluatie, nieuwe inzichten of onderzoek.


Extra informatie

Contact

Verwante pagina's

Vlaams-Brabant klimaatneutraal

Documenten

Klimaatactieprogramma 2020-2025 [PDF, 97 blz, 2,49 MB]

Naar boven