Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Koesterburen  > Provincie

Koesterburen in de natuurgebieden van de provincie

Provinciedomein Halve Maan in Diest

Natuurtuin Webbekoms Broek

In en rond het provinciedomein Halve Maan in Diest zijn er twee natuurgebieden:

 • Diestse Wallen
 • Webbekoms Broek

Het zijn unieke stukjes groen met uitzonderlijke dieren en planten. Onder hen ook een aantal koesterburen.

Koesterburen van het provinciedomein Halve Maan:

Ijsvogel
fiche Leefgebied: waterlopen en hun oevers
Alpenwatersalamander
foto
fiche Leefgebied: poelen, plassen en moerassen
Hazelworm
foto fiche Leefgebied: bermen en verstoorde gronden
Ooievaar


Leefgebied: graslanden
Sleedoornpage
foto fiche Leefgebied: hagen en houtkanten
Huiszwaluw
foto fiche Leefgebied: urbaan gebied
Watervleermuis
foto fiche Leefgebied: parklandschap en bomenrijen

Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw

Woudaapje

Het Vinne is het enige natuurlijke meer van Vlaanderen en een belangrijk doortrek- en overwinteringsgebied voor watervogels, reigerachtigen en andere moerasgebonden soorten. U vindt er ook heel wat koesterburen.

Koesterburen van het provinciedomein Het Vinne:

Eikelmuis
foto
fiche
Leefgebied: hoogstamboomgaarden
Geelgors
foto fiche Leefgebied: akkers
Haakveenmos


Leefgebied: moerassen
Kamsalamander
foto fiche Leefgebied: poelen
Loos blaasjeskruid


Leefgebied: plassen
Slanke aardtong
foto fiche Leefgebied: graslanden
Woudaap
foto fiche Leefgebied: rietmoerassen

Provinciedomein van Kessel-Lo

In het provinciedomein van Kessel-Lo vindt u het natuurgebied Lovenarenbroek. Het is een overblijfsel van een groot moerasgebied in het 12-eeuwse Leuven. Enkele jaren geleden voerde de provincie hier natuurinrichtingswerken uit om het voormalige moerasgebied te herstellen. 

Ook het recreatief gedeelte van het provinciedomein krijgt een ecologische facelift. De provincie stelde hiervoor een parkbeheerplan op en voert dat nu in verschillende fasen uit. De werken moeten leiden tot een natuurlijk parkdomein dat uitnodigt tot speels ontdekken en ervaren van fauna en flora.

De koesterburen in het provinciedomein van Kessel-Lo:

Graslathyrus
foto
fiche
Leefgebied: graslanden
Groot nimfkruid


Leefgebied: open water
Ijsvogel
foto fiche Leefgebied: waterlopen en hun oevers
Matkop
foto fiche Leefgebied: bossen
Rosse vleermuis
foto fiche Leefgebied: parklandschap en bomenrijen
Lees ook het naslagwerk over de vogels van het provinciedomein van Kessel-Lo, waar heel wat koesterburen tussen zitten. U kan het onderaan deze webpagina downloaden.


Provinciedomein van Huizingen

Huizingen-Hanenbos

In het provinciedomein van Huizingen en het aanpalende verblijfs- en vormingscentrum Hanenbos vindt u een bosgebied met prachtige voorjaarsbloemen en interessante niveauverschillen.
Het beheerplan dat voor dit boscomplex is opgemaakt streeft naar een bossysteem met veel biotopen en leefgemeenschappen en een maximale belevingswaarde voor bezoekers.

Koesterburen in het provinciedomein van Huizingen:

Boshyacinth


Leefgebied: bossen
Goudveil
foto fiche Leefgebied: bronbossen
Rosse vleermuis
foto fiche Leefgebied: parklandschap en bomenrijen
Sleedoornpage
foto fiche Leefgebied: hagen en houtkanten
Vinpootsalamander
foto fiche Leefgebied: poelen, plassen en moerassen
Vliegend hert
foto fiche Leefgebied: bossen
Zwarte specht


Leefgebied: bossen

Natuurgebied Grote Ge(k)te

Kamsalamander (foto Buiten-Beeld)

Het natuurgebied van de Grote ge(k)te is nog in volle ontwikkeling. Vandaag is de natuurwaarde van het gebied eerder beperkt, maar het ziet ernaar uit dat dit project op termijn veel nieuwe kansen zal bieden voor dieren en planten uit de streek.

Koesterburen in de Grote Getevallei:

Blauwborst


Leefgebied: poelen, plassen en moerassen
Geelgors
foto fiche Leefgebied: akkergemeenschap
Gouden sprinkhaan


Leefgebied: ruigten en struwelen
Kamsalamander
foto fiche Leefgebied: poelen, plassen en moerassen
Levendbarende hagedis
foto fiche Leefgebied: bermen en verstoorde gronden
Matkop
foto fiche Leefgebied: bossen
Papegaaizwammetje
foto fiche Leefgebied: graslanden
Rosse vleermuis
foto fiche Leefgebied: parklandschap en bomenrijen
Spotvogel
foto fiche Leefgebied: ruigten en struwelen
Waterspitsmuis


Leefgebied: waterlopen en hun oevers
Weidebeekjuffer
foto fiche Leefgebied: waterlopen en hun oevers
Zomertortel
foto fiche Leefgebied: poelen, plassen en moerassen

Vormingscentrum PIVO in Asse

In het noordelijk gedeelte van de PIVO-site in Asse is een grote variatie aan verschillende biotopen te vinden. Een educatief wandelpad met infoborden verbindt ze met elkaar en nodigt de wandelaar uit om het terrein te verkennen. U vindt er o.a.:

 • een water- en landbiotoop voor amfibieën
 • zonnige en nectarrijke graslanden
 • schaduwrijke struik- en boommassieven
 • interessante verschillen in bodem, reliëf en waterhuishouding.

De PIVO-site in Asse is een toonbeeld van hoe de biodiversiteit in een verstedelijkte omgeving bevorderd kan worden.

(Voor het PIVO zijn nog geen koesterburen of leefgebieden aangeduid.)

Waterlopen en overstromingsgebieden

Bij de inrichting en het beheer van overstromingsgebieden houdt de provincie rekening met de biodiversiteit in het gebied. Vaak wordt hiervoor samengewerkt met Natuurpunt.

Voor volgende overstromingsgebieden is dat het geval:

 • Schoorbroekbeek in Hoegaarden
 • Voer in Vossem (12-apostelenbos)
 • Maalbeek in Wemmel (Beverbos) en in Grimbergen (Nekkerbos)
 • Neerpedebeek in Dilbeek

Daarnaast voert de provincie een natuurbeleid rond het:

 • wegwerken van vismigratieknelpunten
 • beheren en inrichten van ecologisch waardevolle trajecten van waterlopen

Koesterburen van de waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant:

Rivierdonderpad
foto
fiche
Leefgebied:
BeekprikBittervoorn
foto soortenfiche Leefgebied: waterlopen en hun oevers
Grote modderkruiper
foto soortenfiche Leefgebied: waterlopen en hun oevers
Ijsvogel
fiche Leefgebied: waterlopen en hun oevers
Oeverzwaluw foto soortenfiche Leefgebied: waterlopen en hun oevers
Weidebeekjuffer
foto fiche Leefgebied: waterlopen en hun oevers
Waterspitsmuis


Leefgebied: waterlopen en hun oevers

Naar boven