Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Depotwerking  > Opname archeologisch ensemble

Reglement opname archeologisch ensemble

Wat

Als eigenaar van een archeologisch ensemble ben je volgens het Onroerenderfgoeddecreet (art. 5.2.1.) verplicht om dit als één geheel te bewaren, in goede staat te houden en beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Je kan hiervoor terecht in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant, in beheer van de provincie Vlaams-Brabant en officieel erkend volgens bovengenoemd decreet.

Bewaren en beheren
Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant voorziet in de opvang van die ensembles uit Vlaams-Brabant, waarvoor dicht bij de vindplaats geen adequate opvang mogelijk is. Het depot staat garant voor een correcte bewaring van het ensemble. Bovendien voorziet een opname erin dat de informatie over het ensemble toegankelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en het brede publiek. Een bruikleenovereenkomst tussen de provincie en de uitlener regelt de afspraken.

Procedure

 • STAP 1.  Ten vroegste bij de start van het vooronderzoek (zonder ingreep in de bodem) richt je een aanvraag via het aanmeldingsformulier aan het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant. De depotbeheerder neemt een princiepsbeslissing en bezorgt je vervolgens de aanvaardingsvoorwaarden. Je krijgt tevens een lijst van materiaalsoorten en hun bewaarcategorieën.
 • STAP 2. Na het archeologisch onderzoek bezorg je de vondstdocumentatie en de archeologienota of het archeologierapport aan het Onroerend Erfgoeddepot. 
 • STAP 3. Als na controle hiervan door de depotbeheerder blijkt dat deze voldoen aan de aanvaardingsvoorwaarden, draag je het archeologisch ensemble als één geheel over aan het depot op een vooraf afgesproken moment. Bij deze voorlopige aanvaarding bepaalt de depotbeheerder de termijn van controle van de levering.
 • STAP 4. Na definitieve aanvaarding maakt de depotbeheerder een bruikleenovereenkomst op.

Voorwaarden

Voorwaarden tot opname:

 • het ensemble is afkomstig van het grondgebied van de provincie;
 • de bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie is bij aanlevering minimaal uitgewerkt en beschreven en vergezeld van een standaardrapport, conform de geldende decretale verplichtingen.
 • het ensemble neemt niet meer dan 1/10de van de beschikbare depotruimte in;
 • het ensemble overschrijdt de draagkracht of de verantwoordelijkheid niet;
 • de specifieke bewaaromstandigheden die de vondsten vragen kunnen in het depot gegarandeerd worden;
 • de uitlener verklaart zich akkoord met het opvolgen en bekostigen van aanbevelingen inzake (her)verpakking en de nodige behandelingen;
 • het ensemble draagt voldoende bij aan de kennis over het verleden.

De Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie bepaalt de vereisten voor aanlevering betreffende materiaal, verpakking, opgravingsdocumenten en het overdrachtsdossier.

De uitlener biedt het ensemble aan in bruikleen aan de provincie Vlaams-Brabant. De afspraken worden geregeld in een bruikleenovereenkomst.

Kostprijs

De opname van archeologische ensembles is kosteloos. Eventuele noodzakelijke (her)verpakking en conservatiebehandelingen zijn wel voor rekening van de eigenaar.


Naar boven