Home  > Vrije tijd en cultuur  > Cultuur  > Muziek en theater  > Subsidie muziek en theater

Sociaal-culturele, culturele en artistieke subsidies: projecten / werking

Wat

LET OP: Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. In afwachting van een nieuw regionaal cultuurdecreet kan de culturele sector gebruik maken van het transitiereglement dat de provinciale subsidiereglementen vervangt voor de overgangsperiode 2018 en 2019. Eerste indiendatum is 1 oktober 2017. Organisaties in de cultuursector en de amateurkunstensector die van de provincie een werkingssubsidie kregen, zullen in 2018 en 2019 deze subsidie via Vlaanderen ontvangen in afwachting van een nieuw regionaal cultuurdecreet. 2014 wordt hiervoor als referentiejaar gebruikt.

Toegekende bedragen per organisatie (PDF)

Meer informatie over de transitie naar Vlaanderen

---------------------------------


Een subsidie om het cultureel aanbod, de gemeenschapsvorming, de cultuurspreiding en de culturele competenties te verrijken, kansen te bieden tot vernieuwing en experiment en de sociaal-culturele participatie verhogen. Er zijn twee soorten subsidies:

 • Subsidies voor projecten:
  • projecten zijn initiatieven die inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend zijn.
  • maximaal 50% van de projectuitgaven kan gesubsidieerd worden.
  • maximaal 15.000 euro subsidie kan toegekend worden.
  • van eenzelfde project kunnen maximaal drie edities gesubsidieerd worden.
 • Subsidies voor werking:
  • deze subsidie wordt toegekend op basis van uw activiteiten het voorgaande jaar én de plannen voor het te subsidiëren jaar (1 januari - 31 december).

Welke criteria gelden er voor deze subsidies?

 • de kwaliteit van het artistieke product en/of van het participatieve proces.
 • de bovenlokale uitstraling (door de innovatieve waarde of de voorbeeldfunctie) of werking.
 • de financiële haalbaarheid met een verduidelijking van de eigen inbreng en externe middelen.
 • de keuze van het (bestaande en nieuwe) doelpubliek en de daaraan aangepaste communicatie of publiekswerking.
 • de sociaal-culturele en/of artistieke evolutie en professionalisering van de organisatie (enkel voor het reglement 'werking').

Bijkomende criteria (hoeven niet allemaal van toepassing te zijn)

 • samenwerking met partners.
 • inzetten op één of meerdere van de volgende doelstellingen: educatie, gemeenschapsvorming, maatschappelijke activering, bevorderen van cultuurparticipatie en/of spel & recreatie.

De omschrijving van deze criteria vindt u terug in de twee reglementen.

Wie

Voor organisaties met rechtspersoonlijkheid, openbare besturen, feitelijke verenigingen en natuurlijke personen die sociaal-culturele, culturele of artistieke initiatieven ontwikkelen.

Procedure

Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant met behulp van het aanvraagformulier.

De aanvraagdossiers voor projectsubsidies:
dienen uiterlijk 3 maanden voor de start van het project ingediend te worden.

De aanvraagdossiers voor werkingssubsidies:
dienen uiterlijk op 15 januari ingediend te worden.

Naar boven