Home  > Vrije tijd en cultuur  > Cultuur  > Muziek en theater  > Provinciaal toneeltornooi

Provinciaal toneeltornooi

Wat

LET OP: Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Toneelverenigingen die van de provincie een werkingssubsidie kregen, zullen in 2018 en 2019 deze subsidie via Vlaanderen ontvangen in afwachting van een nieuw regionaal cultuurdecreet. De hoogte van de subsidie wordt bepaald volgens de ranking van de laatste wedstrijd waaraan deze organisaties deelnamen. Aangezien niet alle wedstrijden gelijktijdig lopen in de provincies, zijn nog niet voor alle organisaties de subsidiebedragen bekend.

Toegekende bedragen per organisatie (PDF)

Meer informatie over de transitie naar Vlaanderen

------------------------------------------

De provincie Vlaams-Brabant organiseert jaarlijks het toneeltornooi om de kwaliteit van het amateurtoneel te stimuleren en de uitstraling te vergroten. Om te kunnen genieten van een subsidie dienen de toneelverenigingen deel te nemen aan het tornooi.

Cursussen
Verenigingen die deelnemen aan het toneeltornooi dienen binnen de termijn van 3 jaar (tot de volgende deelname) ten minste één door de provincie georganiseerde kwaliteitsbevorderende cursus te volgen.

Wie

Voor Vlaams-Brabantse en Brusselse toneelverenigingen die ten minste twee jaar bestaan en in de loop van de afgelopen twee jaar voorafgaand aan de deelname minstens één volavondstuk hebben opgevoerd per toneelseizoen.
Om aan het tornooi te kunnen deelnemen moet de vereniging:

  • Haar zetel hebben in de provincie Vlaams-Brabant.
  • Ten minste twee jaar bestaan.
  • In de loop van de twee jaar voorafgaand aan de deelname minstens één volavondstuk hebben opgevoerd per toneelseizoen.

Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden om de toneelverenigingen uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de mogelijkheid te bieden tot deelname aan het tornooi.

Het toneel wordt opgesplitst in twee categorieën: volwassenen en jeugd.
Al naargelang van de beoordeling van de voorstelling (door een jury) wordt elke toneelvereniging gerangschikt in één van de afdelingen en wordt haar de overeenkomstige subsidie toegekend (voor drie jaar).

Procedure

De toneelverenigingen die wensen deel te nemen, schrijven zich vooraf in. Zij sturen het inschrijvingsformulier, dat bij de provinciale dienst cultuur kan aangevraagd worden, samen met het volgende naar het provinciebestuur Vlaams-Brabant:

  • De brochure van het gekozen stuk.
  • De volledige en definitieve rolverdeling.
  • De verklaring dat de spelers regelmatig ingeschreven zijn als eigen leden-liefhebbers.

De verenigingen kunnen zich inschrijven voor het tornooi:

  • Ten laatste voor 1 september indien jurybezoek gewenst wordt tussen 15 september en 15 december.
  • Ten laatste voor 1 januari indien jurybezoek gewenst wordt tussen 15 januari en 15 mei.

Extra informatie

Contact

Herman Anthoons, Dienst cultuur, Tel. 016 26 76 97, cultuur@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Opendoek: Vlaams amateurtheater

Documenten

Reglement provinciaal toneeltornooi [PDF, 3 blz, 43,18 KB]

Naar boven