Home  > Verkeer en mobiliteit  > Woon-werkverkeer  > Provinciaal mobiliteitspunt

Provinciaal mobiliteitspunt

Woon-werkverkeer

Het fileprobleem wordt door de meeste mensen vooral in verband gebracht met het woon-werkverkeer. Hoewel het niet het enige motief is waarom we ons verplaatsen, wint het woon-werkverkeer wel aan belang tijdens bepaalde periodes van de dag: de ochtend- en de avondspits. Bovendien blijkt dat in Vlaanderen de personenwagen instaat voor ruim 70 % van de verplaatsingen naar het werk. De gevolgen manifesteren zich in miljoenen verliesuren in de file, de uitstoot van schadelijke gassen en een toenemende druk op de leefbaarheid in steden en gemeenten.

Bereikbaarheid vrijwaren

Om onze economische attractiviteit en de bereikbaarheid van de activiteitenzones te vrijwaren is het van belang de bedrijven te helpen om het vervoer van werknemers op een efficiënte en duurzame manier te organiseren. Het Vlaams Gewest heeft daarvoor in samenwerking met de provincies een aantal initiatieven genomen.

Voor bedrijven: provinciale mobiliteitspunten

In elke provincie werd een Provinciaal Mobiliteitspunt opgestart, een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Gewest, De Lijn en de provincies. De begeleiding van het bedrijfsleven is een verantwoordelijkheid van de provincies. Private ondernemingen en andere organisaties kunnen bij het zogenaamde bedrijfsloket van het Provinciaal Mobiliteitspunt terecht met al hun vragen over duurzaam woon-werkverkeer en voor het uitwerken van mobiliteitsmaatregelen voor de werknemers. Meestal en idealiter wordt daar de opmaak van een mobiliteitsscan aan gekoppeld: een doorlichting van de bereikbaarheid en het mobiliteitsprofiel van de bedrijven of de bedrijvenzones. Dergelijke scan is te beschouwen als de "meten-om-te-weten" fase van een mobiliteitsproject: naast een beter inzicht in de problematiek levert deze tegelijk een aanzet tot het uitwerken van een maatregelenpakket.

Het Pendelfonds

Met het Pendelfonds heeft de Vlaamse regering een financieel instrument gecreëerd om het bedrijfsleven aan te zetten tot maatregelen die tot een efficiënter en duurzamer woon-werkverkeer moeten leiden.
  • Volgens decreet lanceert de Vlaamse minister voor mobiliteit jaarlijks twee oproepen tot projectvoorstellen.
  • Bedrijven vormen hierbij de voornaamste doelgroep, maar ook samenwerkingsverbanden tussen de private sector en lokale overheden komen in aanmerking voor subsidie door de Vlaamse overheid.
  • De indieners kunnen gedurende maximaal 4 jaar en voor 50 % van de totale projectkosten gesubsidieerd worden.
  • De Provinciale Mobiliteitspunten staan mee in voor de begeleiding van de bedrijven en brengen advies uit aan de begeleidingscommissie die hiervoor werd opgericht.

Een mobiliteitsscan van de onderneming of bedrijvencluster vormt doorgaans een uitstekende basis voor een goed onderbouwd pendelfondsdossier. Kandidaat-indieners doen er goed aan hiervoor in een vroege fase contact op te nemen met het provinciaal mobiliteitspunt. 

Naar boven