Home  > Verkeer en mobiliteit  > Voor scholen  > Subsidies schoolomgeving

Subsidies infrastructurele ingrepen voor stappers en trappers op prioritaire schoolroutes

Wat

De provincie Vlaams-Brabant kan een subsidie toekennen aan gemeenten en scholen die ingrepen willen uitvoeren aan de infrastructuur in de schoolomgeving of aan belangrijke schoolroutes. Het doel van de subsidies is om duurzame woon-schoolverplaatsingen aan te moedigen. Daarom worden alleen ingrepen gesubsidieerd die verplaatsingen met de fiets en te voet stimuleren. Ingrepen om de schoolomgeving of schoolroutes veiliger te maken maar die autoverplaatsingen aanmoedigen of in stand houden (bijv. kiss-and-rides) komen in principe niet in aanmerking voor subsidiƫring.

Voorwaarden

De ingrepen die je voorziet...

 • bevorderen de verkeersveiligheid voor stappers en trappers.
 • bevorderen duurzame woon-schoolverplaatsingen te voet of met de fiets.
 • passen in een integrale aanpak: er wordt door provincie, gemeente en school gezamenlijk een gedetailleerde knelpuntennota opgemaakt en een maatregelenpakket uitgewerkt.

De provincie subsidieert 80% van de kostprijs met een maximum van 50.000 euro per dossier en een minimum van 5.000 euro per dossier.

Voorbeelden:

 • een buurt- of voetweg die een belangrijke schakel vormt in de woon-schoolroutes heropenen of herwaarderen.
 • een oversteekplaats beveiligen of verkorten.
 • geleidende en beschermende infrastructuur aanleggen.
 • een voetgangerszone inrichten.
 • verlaagde boordstenen op fietsroutes plaatsen.
 • een fietsenstalling bouwen.
 • een (tijdelijke) schoolstraat inrichten of signaliseren.
 • ...

Wie

Gemeentebesturen en scholen in de provincie Vlaams-Brabant.

Nieuw: ook secundaire scholen komen sinds 2014 in aanmerking voor deze subsidie.

Procedure

Wens je als gemeente of school een beroep te doen op deze subsidies, neem dan contact op met de dienst mobiliteit. Je kan pas subsidies aanvragen na de opmaak van een knelpuntanalyse en een maatregelenpakket. Je hoeft dit echter niet alleen te doen, de provincie begeleidt jouw school of gemeente doorheen volgende stappen:

 1. Knelpuntenanalyse door school, gemeente en provincie
 2. Opmaak integraal maatregelenpakket
 3. Raming en indiening subsidieaanvraag

Doorheen dit hele proces wordt er inspraak voorzien alle actoren (schoolteam, leerlingen, ouders, buurtbewoners, gemeente, politie, ...)

De subsidieaanvraag kan enkel digitaal ingediend worden:

 1. Online invullen
 2. Per mail: het volledige aanvraagdossier wordt per mail verzonden naar het e-mailadres vermeld op het aanvraagformulier.
Naar boven