Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Taken van gemeente en provincie

Taken van gemeente en provincie

Wie doet wat?

De taken van de gemeente, de provincie en de aangelanden staan omschreven in het decreet over de gemeentewegen. Preciezere bepalingen i.v.m. de taken van gemeente en/of aangelande kan de gemeente opnemen in het gemeentelijk politiereglement.

De gemeente, beheerder van de gemeentewegen en het gemeentewegenregister

Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor zijn gemeentewegen en is dus ook verantwoordelijk voor het openen en open houden (onderhoud) van deze wegen. Daarnaast beheren de lokale besturen ook het gemeentewegenregister van hun grondgebied – dit is het rechtsgeldige document voor de beslissingen na 1 september 2019.

De provincie, adviseerder van rooilijnplannen

Met het in voege treden van het Decreet over de gemeentewegen (september 2019), wijzigt ook de werking van de Provincie rond trage wegen. Het beleidsplan trage wegen 2020-2025 behoudt volgende activiteiten en acties: 

Atlas der Buurtwegen
De Provincie tekent alle wijzigingen van vóór 1 september 2019 in de digitale Atlas der buurt- en voetwegen in. 
  • De Atlas blijft raadpleegbaar via het online geoloket van de provincie
  • Wie advies nodig heeft over interpretatie van de Atlas, kan daarvoor nog steeds terecht bij de provincie. 
  • Aangezien de provinciale deputatie niet meer bevoegd is voor wijzigingsdossiers, geeft de provincie geen ondersteuning meer bij de dossieropmaak. 
Straatnaambordjes
Jaarlijks lanceert de dienst mobiliteit een oproep voor de samenaankoop van straatnaambordjes om bij toegankelijke trage wegen te plaatsen. Nieuw is dat alle gemeenten, ongeacht of zij een tragewegenplan hebben of niet, een aanvraag kunnen indienen. Ook trage wegen die niet in de Atlas der buurtwegen staan komen vanaf nu in aanmerking. 

Inventarisatie
Wil je gemeente de trage wegen in kaart te brengen? We ondersteunen gemeenten bij de inventarisatie door GIS-lagen aan te leveren en uitleg bij de inventarisatie-app. We ondersteunen de gemeenten niet meer met personeelsinzet bij de opzet van een tragewegenplan, gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten en hun trage wegenplan klaar hebben voor 31 december 2021 kunnen nog wel genieten van de subsidie. 

Inrichting trage wegen of realiseren ontbrekende verbindingen
De inrichting van trage wegen wordt maximaal geïntegreerd in het subsidiereglement voor schoolomgevingen en schoolroutes. Er wordt een subsidie gegeven aan de heropening of herwaardering van een trage weg die een belangrijke schakel vormt in de woon-schoolroutes.

Advisering van de provinciale wandelnetwerken en bij gebiedsgerichte projecten

Advisering van rooilijnplannen tijdens het openbaar onderzoek: 
Voor vragen rond de dossieropmaak verwijzen we naar de Vlaamse administratie: www.mow-contact.be 
Voor de relevante dossiers geven we advies, adviesvragen verstuur je naar mobiliteitsadvisering@vlaamsbrabant.be

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit, Tel. 016 26 75 44, buurt-en-voetwegen@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Procedure wijziging trage wegen

Naar boven