Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Taken van gemeente en provincie

Taken van gemeente en provincie

Wie doet wat?

De taken van de gemeente, de provincie en de aangelanden staan omschreven in het decreet over de gemeentewegen. Preciezere bepalingen i.v.m. de taken van gemeente en/of aangelande kan de gemeente opnemen in het gemeentelijk politiereglement.

De gemeente, beheerder van de gemeentewegen en het gemeentewegenregister

Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor zijn gemeentewegen en is dus ook verantwoordelijk voor het openen en open houden (onderhoud) van deze wegen. Daarnaast beheren de lokale besturen ook het gemeentewegenregister van hun grondgebied – dit is het rechtsgeldige document voor de beslissingen na 1 september 2019.

De provincie, adviseerder van rooilijnplannen

De provincie adviseert de dossiers die voor de Provincie relevant zijn, tijdens het openbaar onderzoek.

Extra informatie

Naar boven