Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Subsidies  > Subsidie functioneel netwerk (fietsfonds)

Subsidie aanleg/verbetering fietsinfrastuctuur op bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds)

Wat

Gemeentes die fietsinfrastructuur willen aanleggen of verbeteren op gemeentewegen die opgenomen zijn in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), kunnen daarvoor subsidies aanvragen bij de provincie. Deze subsidie is ook gekend als de Fietsfonds-subsidie.

Hoeveel?
Deze subsidie bedraagt 90% van de werken die volgens het reglement gesubsidieerd kunnen worden: 50% wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest, 40% van de subsidie is afkomstig van de provincie. 

Voorwaarden?
Fietsinfrastructuur kan alleen gesubsidieerd worden als ze voldoet aan de richtlijnen uit het vademecum fietsvoorzieningen.

De provincie wil kwaliteitsvolle fietsroutes aanmoedigen en hecht daarom een groot belang aan de materiaalkeuze. Voor fietspadprojecten die in aanmerking willen komen voor Fietsfonds-subsidies, wordt bij voorkeur asfalt gebruikt. Indien het fietspad toch in beton wordt uitgevoerd, dan zal de vlakheid ervan gecontroleerd worden voordat de subsidie volledig uitbetaald wordt.

Wie

Deze subsidie kan toegekend worden aan:
  • Gemeenten
  • Autonome gemeentelijke overheidsbedrijven

Procedure

Het subsidiereglement
Download het subsidiereglement onderaan deze pagina.  

ONLINE indienen!

Stappenplan

  1. De gemeente maakt een start- en projectnota op.
  2. De gemeente bespreekt deze met de partners op een gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).
  3. De gemeente vraagt advies aan de kwaliteitsadviseur en/of de regionale mobiliteitscommissie (RMC).
  4. Er wordt een gratis toegankelijkheidsadvies aangevraagd. De provincie vraagt dit zelf op zodra de projectnota ontvangen wordt (meer info via link onderaan deze pagina).
  5. Na een positief advies van de kwaliteitsadviseur: de gemeente dient de subsidieaanvraag in bij de provincie. 
  6. Na goedkeuring van het definitieve ontwerpdossier door middel van een gemeenteraadsbesluit: de deputatie van de provincie  beslist over de toekenning van de subsidie.
  7. De vastlegging van de middelen gebeurt nadat het gunningsbesluit genomen is.

Opgelet!
Dit reglement is niet van toepassing op de fietssnelwegen die in aanmerking komen voor subsidies in het kader van het subsidiereglement fietssnelwegen.

Dossiers waarvoor de subsidies voor 12 maart 2018 werden vastgelegd, worden behandeld volgens het toen geldende reglement. Dit reglement vind je eveneens onderaan deze pagina.

Opmerking
Voor aanleg/verbetering van fietsinfrastructuur op gewestwegen en op fietssnelwegen zijn andere subsidiemogelijkheden voorzien.

Projecten ter verbetering van de kwaliteit of bereikbaarheid van routes op het bovenlokaal fietsroutenetwerk die niet in aanmerking komen voor deze subsidie, kunnen misschien een beroep doen op de subsidie voor strategische projecten.

Voor meer informatie over deze alternatieve subsidies, klik onderaan bij 'verwante pagina's' op 'Subsidies'.

Naar boven