Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Rij- en rusttijden, Europese vereisten - basis 48u

Rij- en rusttijden, Europese vereisten - basis 48u

Doelstelling

Je kent het wettelijk kader rond het KB 17/10/2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden. Je kent de werkingsprincipes van de analoge en digitale tachograaf. Je kan de rij- en rusttijden opvragen in beide systemen en informatie synthetiseren in functie van verdere verwerking en implementatie. Je kan inbreuken vaststellen bij fraude of misbruiken tegen deze regelgeving. Je kan werken volgens de nieuwe Europese richtlijnen. Je kan de aangepaste boetecatalogus gebruiken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6152

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met praktijkdag en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Theorie:
 • Wettelijke reglementering inzake de voorschriften van sociale aard en toepassing van de boetecatalogus.
  • Vo 165/2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.
  • Vo 561/2016 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad.
  • Uitvoerings-KB 17/10/16.
 • Bespreking van het digitaal controleapparaat, bestuurderskaart, bediening van het apparaat, …
 • Bespreking en analyse van de belangrijkste afdrukken van het controleapparaat.
 • Didactische oefeningen met terugkoppeling naar de boetecatalogus.
Praktijk:
 • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
 • Controle op de openbare weg van voertuigen uitgerust met een tachograaf.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
5 tem. 12 oktober 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

40 + 8 uur

Prijs

576 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be