Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Update: GAS - stilstaan en parkeren

Update: GAS - stilstaan en parkeren

Doelstelling

Je kent de regelgeving rond het stilstaan en parkeren. Je kan de juiste inschatting maken om in complexere situaties inbreuken vast te stellen die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sancties en tot inning van de boetes in uitvoering op deze wet.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Sanctionerend ambtenaar of vaststeller die de basisopleiding GASwetgeving volgden. De leden van het operationele kader van de lokale en federale politie.
EDA3800

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden en casuïstiek met uit te werken gevalstudies in groep. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Inhoud

  • Korte heropfrissing wettelijk kader: wetten, ordonnanties, decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven.
  • Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg ‘GAS-Wet’) en de uitvoeringsbesluiten.
  • K.B. van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
  • Inbreuken op de wegcode betreffende het stilstaan en het parkeren, de verkeersborden C3 en F 103 overtredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen, toepassingsgebied, bepalingen, takelen van voertuigen, gebruik van een wielklem, e.v.a. …
  • Minimumafmetingen en plaatsingsvoorwaarden van de toepasselijke verkeerstekens.
  • Casuïstiek voor interpretatie en discussie vatbaar, getoetst aan de rechtspraak en het wettelijk kader.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

12 uur

Prijs

144 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be