Home  > Rijopleidingen  > Mobiliteit en verkeersafwikkeling  > Opstellen verkeersadvies bij wegenwerken en evenementen i.s.m. VSV

Opstellen verkeersadvies bij wegenwerken en evenementen i.s.m. VSV

Doelstelling

Je verwerft een duidelijk inzicht over wie welke rol speelt en wie verantwoordelijkheid draagt en hoe zich dit vertaalt naar het politioneel advies. De cursist is op het einde van deze driedaagse opleiding in staat een advies te formuleren dat voldoet aan de verkeerskundige principes en onderbouwd is en voldoet aan de vereiste wettelijke bepalingen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze opleiding richt zich tot politieambtenaren, lokale ambtenaren en elke persoon die verkeersadvies moeten geven bij tijdelijke maatregelen, zoals wegenwerken en evenementen. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5803

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Deze opleiding wordt in samenspraak met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde georganiseerd.

Inhoud

Dag 1: Inleidende verkeersbegrippen:
  • Inleiding tot de verkeerskunde / begripsbepaling en invalshoeken / categorisering van wegen / geïntegreerde aanpak van verkeers- en mobiliteitsproblemen.
  • Veiligheidsprincipes / 10 geboden / “Minder borden, meer verkeersveiligheid”.
  • Signalisatie bij wegenwerken - focus op de wegcode.
Dag 2: Aanpak van tijdelijke evenementen / wegenwerken / omleidingen.
  • Minder hindercoördinatie - een planmatige aanpak met betrokkenheid van partners.
  • Mobiliteitsaanpak bij evenementen.
  • Rol van de gemeente bij evenementen en wegenwerken.
  • Aanvullende reglementen.
  • Rol van de politie bij evenementen en wegenwerken / adviesfunctie / politionele benadering / concept wegsignalisatie.
  • Beheer evenementen / OB OOP41 / GBPR.
Dag 3: Uitwerken van verkeersadvies onder begeleiding van een expert.

Beoordelingswijze

De docent bepaalt de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
22, 29 april en 6 mei 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

18 uur

Prijs

360 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be