Home  > Politie  > Administratieve en logistieke ondersteuning  > Basisopleiding financiën en boekhouding van politiezones

Basisopleiding financiën en boekhouding van politiezones

Doelstelling

Je verwerft inzicht in de werking van de financiën van een politiezone. Je kan een begroting lezen en ermee werken. Je begrijpt hoe een jaarrekening in elkaar zit.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent calog medewerker, geen voorkennis vereist. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5652

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Inleiding: inhoud cursus, de wetgeving m.b.t. tot de financiën (WGP, NGW, ARPC, wetgeving overheidsopdrachten).
Deel 1:
  • De begroting: Wat ?, begrotingsprincipes, totstandkoming, de begroting op de politieraad, toezicht op de begroting, voorlopige kredieten.
  • Structuur van de begroting: Algemeen, uitgaven en ontvangsten, gewone en buitengewone dienst, de functioneel-economische indeling, bespreking begrotingsartikels uitgaven-ontvangsten-gewone en buitengewone dienst, overzichtstabel, vorig dienstjaar en eigen dienstjaar, structuur van een uitgavenbladzijde, structuur van een ontvangstenbladzijde.
  • De begrotingswijzigingen.
Deel 2:
  • De politieboekhouding en het dagelijks financieel beheer: de budgettaire boekhouding, de algemene boekhouding, de uitgavenprocedure: van begrotingskrediet tot betaling (met telkens de bevoegde actoren) met intermezzo over basisprincipes overheidsopdrachten, de ontvangstenprocedure – de ontvangstenstromen.
Deel 3:
  • De rekening: Voorbereiding van de rekening.
  • De begrotingsrekening: vorige dienstjaren en eigen dienstjaar, structuur van een pagina uit de begrotingsrekening: uitgaven en ontvangsten, de samenvattende tabellen, de resultaten.
  • De balans en de resultatenrekening, vaststelling van de rekening door de politieraad, analyse van de rekening.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PZ Leuven
De Vunt 2
3220 Holsbeek
voorjaar 2021
van 8.30 tot 15.25 uur

Duur

14 uur

Prijs

192 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 16

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be